Hodnocení žáků


Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 1. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení. Za první pololetí lze místo vysvědčení vydat
  žákovi výpis z vysvědčení.
 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm,
  slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel se souhlasem školské rady.
 3. U žáka s vývojovou poruchou učení rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
 4. V pololetí posledního roku plnění školní docházky vydá škola žákovi výstupní hodnocení o tom, jak žák dosáhl cílů vzdělávání; v 5. a 7. roč. také v případě, že se žák hlásí k přijetí na střední školu.
 5. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření stanovených rámcovým vzdělávacím programem a předmětů, z nichž byl uvolněn.
 6. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník a žák druhého stupně, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
 7. Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. 
 8. Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník.
 9. Žák opakuje ročník, pokud na konci ročníku neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval.
 10. Žák devátého ročníku a žák, který na daném stupni základní školy dosud neopakoval ročník, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, s výjimkou předmětů výchovného zaměření, koná opravné zkoušky.
 11. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveným ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
 12. Žák, který nevykonal opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných rodinných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15.září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě do devátého ročníku.

Pravidla hodnocení chování žáků

 1. Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování školního řádu školy během klasifikačního období.
 2. Chování žáků ve škole se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni:
  1. – velmi dobré – dostane žák, jehož chování je v souladu se školním řádem i pokud se někdy dopustí méně závažných přestupků proti školnímu řádu, je přístupný výchovnému působení a své chyby napravuje.
  2. – uspokojivé – dostane žák, který porušuje školní řád a výchovnému působení je méně přístupný
  3. – neuspokojivé – dostane žák, v jehož chování se projevují vážné přestupky proti školnímu řádu a není přístupný výchovnému působení.
 3. Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli a rozhoduje o ní ředitel po projednání na pedagogické radě.