Přestup a odhláška žáka

 
Žádost o přestup si můžete stáhnout zde:Žádost o přestup Základní škola a Mateřská škola
 
 

ZŠ a MŠ, Nenkovice 222, 696 37 p. Želetice

         
                                
Žádost o přestup žáka/yně do zdejší školy
 
 
Žádám o přestup dítěte   ………………………………………………………, nar. …………………………,
 
RČ …………..……… ,    bytem   …………………………………………………………………………,  
 
státní občanství …………………, zdravotní pojišťovna ……………………..,
 
do zdejší školy od …………………….
 
Ročník …………, třída – zaměření třídy ( skupiny) …………………………………………
 
Cizí jazyk na předchozí škole   …………………………..
 
Zdravotní omezení   ………………………………………………………………………………
 
Důvod přestupu : …………………………………………………………………………………………………………….
 
 
Název a adresa školy, z níž žák/yně přestupuje do zdejší školy:
 
……………………………………………………………………………………………………..
 
 
Mám   – nemám *) zájem o školní stravování.
 
Mám  – nemám *) zájem o školní družinu.
 
 
 
V Nenkovicích dne   ………………………..
 
 
Jméno a příjmení otce ………………………………………               podpis …………………………..
 
 
Jméno a příjmení matky …………………………………               podpis ……………………………
 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce ………………..               podpis …………………………
 
 
 
*) nehodící se škrtněte
 
 

ZŠ a MŠ, Nenkovice 222, 696 37 p. Želetice

 

                 tel. 518622632                        e-mail : reditel@nenkovice.cz
 
 
 
 
Odhláška ze školy
 
 
Odhlašueme žáka/yni   ………………………………………………………………….,   třída     …………….,
 
nar.   ………………………..,     bytem    ……………………………………………………,
 
ze zdejší školy dnem   ……………………… .
 
 
Název a adresa školy, kam žák/yně přestupuje :
 
………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
 
Rodiče ( zákonní zástupci)   souhlasí  –  nesouhlasí *), aby uvedené škole byla předána
veškerá dokumentace o dítěti ( zprávy z vyšetření PPP, doporučení k integraci, soudní
rozhodnutí apod.).
 
Bereme na vědomí, že žák/yně je povinen/na vrátit na zdejší škole všechny pomůcky, knihy a učebnice, které jsou majetkem školy a to ve stavu při zapůjčení s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nadměrné opotřebení nebo ztrátu je nutno uhradit.
Po odhlášení ze školního stravování nám bude vrácena záloha a případné přeplatky
na stravném.
 
 
 
 
V Nenkovicích dne   ………………………..
 
 
 
 
Jméno a příjmení otce ……………………………………………              podpis …………………………..
 
 
Jméno a příjmení matky …………………………………….              podpis ……………………………
 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce ………………………          podpis …………………………
 
 
 
 
 
*) nehodící se škrtněte