Řád školní družiny

Řád školní družiny

Základní školy a Mateřské školy Nenkovice

 

 

Obecná ustanovení

     Řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádí vychovatelka školní družiny.

Školní družina a školní klub se při své činnosti řídí zejména zákonem č.561/2004Sb. (školský zákon) a vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

 

 

 

 1. Provozní doba školní družiny

Provozní doba školní družiny trvá od 11.15 hodin do 15.00 hodin a její provoz zajišťuje jedna vychovatelka.

 

 1. Základní lokalizace školní družiny

Školní družina využívá pro svou činnost vlastní učebnu, která je umístěna ve druhém patře budovy školy. Svým umístěním, vybavením a uspořádáním odpovídají místnosti určené pro školní družinu plně potřebám dětí mladšího školního věku.

 

 1. 3. Způsob přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení dětí ze školní družiny

O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zajišťuje vychovatelka školní družiny. Rodiče, kteří chtějí přihlásit dítě do školní družiny, musí vyplnit zápisový lístek, který obdrží u  vychovatelky. Na základě některých údajů ze zápisového lístku odchází dítě z družiny samo, nebo je vydáno pouze rodičům, popř. osobě, jejíž jméno je určeno v zápisním lístku rodičem dítěte.

Přejí-li si rodiče, aby dítě opustilo družinu v jiné době, než jaká je uvedena v zápisním lístku, musí o to předem písemně požádat. Písemná žádost musí obsahovat údaj o datu změny a podpis zákonného zástupce. Toto nelze vyřizovat telefonicky, neboť tento způsob omluvy je neprokazatelný. Dítě předloží písemnou žádost vychovatelce a ta jej propustí.

Docházka do školní družiny je pro přihlášené dítě povinná, proto i absence, např. z důvodů nemoci,musí být náležitě omluvena, a to opět písemně v deníčku. Pro omlouvání platí pravidla stejná jako pro omlouvání dítěte ze školního vyučování a řeší to Vnitřní řád školy, čl. 1, odst. 2 následovně:

– Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Nepřítomnost žáka omlouvá zákonný zástupce žáka písemně v žákovské knížce nejpozději do dvou dnů po jeho příchodu do školy. V odůvodněných případech může škola požadovat lékařské potvrzení o nemoci žáka či jiný úřední doklad potvrzující důvod nepřítomnosti žáka. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídaného důvodu, je zákonný zástupce žáka povinen nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.

 

Žák může být ze školní družiny i vyloučen. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku v družině, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí, dlouhodobá svévolná nebo neomluvená absence v docházce.

O těchto skutečnostech jsou informováni zákonní zástupci žáka, jsou písemně vyzváni k návštěvě školy, tam proběhne jednání za účasti ředitele školy, vedoucí vychovatelky a zákonného zástupce žáka, o tomto jednání je proveden zápis a poté ředitel školy rozhodne o dalším postupu, popř. i o vyloučení dítěte za školní družiny. O rozhodnutí jsou rodiče informováni písemně.

 

4.Úplata ve ŠD

 1. a) Ustanovení o úplatách zákonných zástupců za pobyt ve školní družině

Ustanovení o úplatách ve školní družině  se řídí dodatkem ke směrnici „Organizační řád školy – poplatky ve školní družině č.j. 123 – 24/2011 ze dne 27.8.2014,  podle kterého měsíční úplata za pobyt dítěte ve školní družině činí 100,- Kč na jedno dítě.

Úplata za školní družinu je splatná za 1. pololetí do 15.10., za 2. pololetí do 15.2.Úplatu na celý rok lze poukázat na účet školy jednorázově.

Pokud není poplatek za dítě včas zaplacen, uvědomí o tom vychovatelka školní družiny ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce od nezaplacení. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba.

Úplata může dále být snížena dítěti – žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce žáka prokáže řediteli školy, že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích, tzn., že doloží příslušné potvrzení. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.

 

 1. b) Řízení o snížení nebo prominutí poplatku

Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.

Podle ustanovení zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ředitel školy rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku za školní družinu. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině. O snížení nebo prominutí poplatku nelze rozhodnout se zpětnou platností.

 

Činnost školní družiny se v době prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny.

 

 

 1. Podmínky docházky do školní družiny, podmínky a doba odchodu čivyzvedávání žáků ze školní družiny, přechod žáků po vyučování do školní družiny a zodpovědnost za žáky v této době

Podmínky docházky do školní družiny, podmínky a doba odchodu či vyzvedávání žáků ze školní družiny jsou dány již při přihlašování žáka do školní družiny, neboť tyto informace musí uvést zákonný zástupce žáka do zápisového lístku, který slouží jako přihláška do školní družiny a zároveň jako základní informace pro vychovatelku.

Družina zahajuje svůj provoz v 11.15. To končí 4. vyučovací hodina a některým dětem z 1. stupně končí vyučování. Učitel předá děti vychovatelce školní družiny. Vychovatelka odchází s dětmi do školní školní jídelny. Společně také jídelnu opouštějí a vracejí se do družiny k činnostem daným programem družiny.

Pokud končí dítěti rozvrh po páté vyučovací hodině, tj. ve 12.10, odchází

do družiny již samo hned po skončení vyučování, popř. po obědě. 

V jídelně školy se žáci řídí Řádem jídelny, pokyny vychovatelek školní družiny, pokyny vyučujících, kteří vykonávají v jídelně dozor, popř. pokyny dalších dospělých osob, např. personálu školní kuchyně.

Pokud dítě po určité době z družiny odchází, např. domů nebo do kroužku, oznámí to vychovatelce školní družiny a místnost pak opouští samo. Děti jsou poučovány o bezpečném chování na chodbách a v šatnách.

 

 

 1. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině

Žáci jsou neustále pod dozorem vychovatelky. Na počátku školního roku při zahájení činnosti školní družiny jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování ve školní družině a pak v průběhu roku, pokud je čeká nová činnost, jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti pro konkrétní práci. 

Pobyt v tělocvičně nebo odborných učebnách, např. učebně informatiky, se řídí řády těchto učeben.

Od dětí se vyžaduje naprostá kázeň.

Děti jsou vedeny k tomu, aby samy upozorňovaly na nevhodné chování svých spolužáků. Dále je-li dítě svědkem úrazu jiného dítěte, neprodleně nahlásí tuto skutečnost vychovatelce, popř. jiné dospělé osobě, která je nejblíže.

.

 

 1. Pitný režim

Děti by měly být vybaveny pro každý den, který stráví ve školní družině, dostatečným množstvím tekutin, aby byl dodržen jejich pitný režim.

 

 1. Užívání dalších prostor školy či jiných prostor k činnosti družiny

Družina kromě učebny, která je jí vymezeny pro hlavní činnost, využívá

z prostor školy dále  tělocvičnu a učebnu informatiky, v areálu školy pak školní zahradu, dětské a fotbalové hřiště. Využívání těchto prostor se řídí aktuálním programem školní družiny a naplánovanými aktivitami dle rozvrhu družiny. I zde se činnost řídí konkrétními pravidly a pokyny.

 

 1. Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze školní družiny

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje

 1. a) telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,
 2. b) kontaktuje vychovatelka pracovníka orgánu péče o dítě, poté
 3. c) požádá o pomoc Policii ČR,

 

 1. Dočasné umisťování žáků ve školní družině, pokud nejsou trvale přihlášeni

Pokud to místní podmínky umožňují a nebyla by tím překročena hranice pro počet dětí umístěných do školní družiny, je možné do družiny krátkodobě umístit i to dítě, které do ní není přihlášeno k trvalé docházce.

 

 1. Pravidla styku s rodiči

Rodiče žáků jsou v pravidelném kontaktu s vychovatelkami, které jsou jim k dispozici vždy v době provozu družiny, tzn. odpoledne od 11.15 do 15.00 hodin. V této době je mohou rodiče také kontaktovat telefonicky, a to na číslech platných pro Základní školu 518 622 632.  Dále je možné si sjednat předem schůzku i v jinou dobu, než jaká byla výše uvedena.

Hlavní formou kontaktu mezi zákonným zástupcem dítěte a vychovatelkou je zápisní lístek, kterým rodič přihlašuje své dítě do družiny, a dále deníček dítěte, do něhož jsou zapisovány všechny důležité informace, a to buď rodiči nebo vychovatelkami. Důrazně se dodržuje písemná forma komunikace, zvláště v takových případech jako je omlouvání, změna vyzvednutí dítěte z družiny apod. Písemná komunikace je nejprůkaznější, proto na ní budeme trvat.

 

 

 1. Další činnosti organizované školní družinou či pořádané v jejím rámci

Další činnosti se mohou realizovat v době po ukončení běžného provozu družiny a děti jsou k těmto činnostem přihlašovány písemně.

 

1.1 Žáci jsou povinni

 1. a) řádně docházet do školní družiny,
 2. b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli

seznámeni,

 1. c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním

řádem,

 1. d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

 1. e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 2. c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto

údajích.

1.2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a

provozních pracovníků.

1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní

družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví

škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

1.5 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů

od počátku nepřítomnosti žáka.

1.6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu

myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických

podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý

úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

1.7 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho

nebo jiných osob.

1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za

závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

 

 

 

 

 

 

V Nenkovicích dne 1.9.2015                           Zpracovala:    Ivana  G a z á r k o v á

        vychovatelka ŠD

 

 

 

                                                                            Schvaluje:     PeaDr. Roman Liebiger

                                                                                                            ředitel školy