Kariérový a výchovný poradce (přihlášky na SŠ)

Jak vyplnit přihlášku na SŠ
Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky

Přihlášky neodesílá základní škola, ale sami rodiče!
 
Žáci obdrží ve škole 2 tiskopisy přihlášky na střední školu.
Rodiče žáka vyplní pouze první stranu tiskopisu, škola vyplní a potvrdí
žákův prospěch v I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku.
Za další „osud“ přihlášky nenese základní škola odpovědnost!!! Proto prosím přihlášky posílejte pouze s doručenkou nebo je odneste na střední školy osobně, kde vám vystaví potvrzení o převzetí přihlášky!!!
 
Kromě přihlášky obdrží žák jeden zápisový lístek.
 
Zápisový lístek si žák nechává (neodesílat s přihláškou!!!) až do doby, kdy obdrží rozhodnutí o přijetí ke studiu. Až pak jej odešle střední škole, kterou si ke studiu vybral. Zápisový lístek slouží tedy jako potvrzení pro střední školu, že v ní nastoupí do prvního ročníku.
 
 
POZOR!!!
         Ze zákona musí být zápisový lístek odeslán nejpozději do 5 pracovních dnů
po obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu, jinak je žák ze studia vyřazen
!!!
         Zápisový lístek na SŠ poskytuje naše škola žákům zdarma.
 
 

 

Odvolání proti nepřijetí si můžete stáhnout zde

Odvolání proti nepřijetí – vzor

 

Název školy
a její adresa
 
(odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal)
 
 
                                                                                                                    Datum
 
 
 
Odvolání proti nepřijetí ke studiu 
Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna /dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru). 
(Takto formulované odvolání je zcela postačující. Můžete však uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno, např: Můj syn/dcera má o studium na xxxxxxx opravdový zájem…apod.)
podpis zákonného zástupce nezletilého žáka
                                                                                  jméno zákonného zástupce nezletilého žáka
 
 
Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno
 
 
 
 
Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám 

 

 

Přijímací řízení krok za krokem

1. kolo přijímacího řízení
15. 3. – podání přihlášky na střední školy. Lze podat 2 přihlášky.
Na ZŠ je třeba vyzvednout jeden zápisový lístek.
Střední školy přijímají uchazeče na základě:
> vlastních přijímacích zkoušek, škola vytváří vlastní testy a/nebo pohovory a/nebo esej apod.
> přijímacích testů společnosti Scio
> bez přijímací zkoušky, podle předchozích studijních výsledků na ZŠ a/nebo prokázání zájmu o        studium – účast v olympiádách, soutěžích apod.

Přijímací zkoušky
Pokud se konají, tak pro první kolo musí proběhnout v době 22. 4. až 7. 5.
Škola musí nabídnout nejméně dva termíny.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:
> školy, které dělají přijímací zkoušky, musí odeslat rozhodnutí do 3 pracovních dnů po ukončení přijímacích zkoušek (škola má víc termínů, je to až 3 dny po posledním termínu). Většina škol však odešle rozhodnutí hned po ukončení posledního termínu zkoušek.
> školy, které nedělají přijímací zkoušky, většinou plánují rozeslat rozhodnutí 22. dubna.

Rozhodnutí může ležet na poště 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené, i když si je nevyzvednete! Příklad: Pokud škola 23. 4. rozešle rozhodnutí a vy si ho nevyzvednete, tak 30. 4. bude škola považovat rozhodnutí za doručené. Při rozhodnutí „nepřijat“ pak máte do 3. 5. čas, abyste se odvolali.
Mnohé školy vás požádají, abyste si rozhodnutí osobně vyzvedli. Pokud to uděláte, další termíny se počítají od termínu převzetí rozhodnutí.

Zápisový lístek
V případě přijetí je třeba zaslat zápisový lístek nebo jej předat řediteli školy do 5 pracovních dnů od doručení (převzetí) rozhodnutí. Nedoručíte-li v této lhůtě zápisový lístek, může ředitel místo obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek, který odevzdáte, můžete vzít jednou zpět a odevzdat jej jinde.

Odvolání
V případě nepřijetí lze do 3 pracovních dnů od doručení/ převzetí rozhodnutí podat (odeslat nebo donést) odvolání k rukám ředitele školy. Lze se také přímo ve škole zeptat na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří sice byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu/ nedoručili zápisový lístek.
V týdnu po 11. květnu bude většina ředitelů vědět, kolik mají neobsazených míst. Naprostá většina ředitelů bude chtít celé řízení urychlit, a tak volná místa obsadí co nejdříve. Přijatým na odvolání rychle pošle rozhodnutí. Zase počká cca 11 dní, kdo z nich neodevzdá zápisový lístek, a na volná místa přijme další skupinu z odvolání. Někde to možná stihne ještě jednou zopakovat. Teprve potom zbylá odvolání zamítne a předá je k rozhodnutí krajskému úřadu.
Někde pak vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení.

2. kolo přijímacího řízení
Pokud bude odvolání zamítnuto, nebo jste usoudili, že nemá smysl se odvolávat, nebo vás přijali jinam než jste chtěli, můžete využít 2. kolo přijímacího řízení. Druhé kolo přijímacího řízení vyhlašují jen ty školy, které nenaplní svoji kapacitu v 1. kole přijímacího řízení (což bude ale většina). Druhá kola nezačnou školy vyhlašovat většinou dřív než 8. května. Dříve vyhlásí 2. kolo jen školy, o které bude minimální zájem (např. mnohá učiliště), na těchto školách budou jistě volná místa i v září.
Do 2. kola lze podat neomezený počet přihlášek.

Dvě dobré rady:
1. Míst je celkově dost! V souhrnu je na středních školách až o 30 % míst více než je absolventů základních škol. Na většinu středních škol byli již v loňském roce přijati prakticky všichni zájemci s vyjímkou gymnázií ve velkých městech, víceletých gymnázií a menšího počtu prestižních středních škol. A letos je o 4 % absolventů základních škol méně než loni. Proto když dostanete ze všech tří škol rozhodnutí NEPŘIJAT, nepodléhejte panice. To jen letošní nepřehledný systém komplikuje přijetí vašeho dítěte.
2. Během přijímacího řízení nespěchejte! Další kroky vždy zvažte a rozhodujte se až ve chvíli, kdy budete mít všechny informace. Je zbytečé podávat odvolání hned, když dostanete první rozhodnutí nepřijat a nevíte, zda vaše dítě třeba nepřijali na jinou školu, o kterou víc stojíte. Je zbytečné odevzdávat zápisový lístek hned a pak ho brát zpět. Zkomplikujete tak život sobě i škole. Dbejte ale na dodržení termínů!!!

 
www.scio.cz/majak
Maják v bouři – informační systém přijímacího řízení na střední školy
 
 

Víceleté gymnázium – ano či ne?

 

V České republice existují víceletá gymnázia už od doby zavedení povinné devítileté školní docházky. Stejně jako čtyřletá gymnázia, tak i ta víceletá jsou určena pro děti mimořádně nadané, kterých je však v populaci kolem 5%, což v praxi (na naší ZŠ) znamená asi 1 žák z ročníku základní školy.  

Stojíte před rozhodnutím, zda je tento druh studia vhodný právě pro Vaše dítě?

        Poraďte se především s učiteli, zda je vaše dítě opravdu „studijní“ typ, či patří „jen do skupiny standardně šikovných žáků, u nichž není problém mít ve 3. a 4. třídě z většiny předmětů jedničku, ale je předpoklad, že ve vyšších ročnících tomu již tak nebude.
Jsme přesvědčeni o tom, že v páté třídě u žáků, kteří jednoznačně nevynikají ve vědomostech a všeobecném přehledu nad ostatními spolužáky, lze jen těžko rozeznat studijní schopnosti, neboť abstraktní myšlení se rozvíjí mnohem později a „výrazné nároky“ přicházejí až na 2. stupni základní školy.
  Pokud jste vy i okolí přesvědčeni o tom, že právě Vaše dítě patří na víceleté gymnázium a zvládne všechna jeho úskalí, dejte ho na prestižní výběrovou školu, kde projde sítem přijímacího řízení (zkoušek) a vy si budete jistí, že tento druh studia je pro Vaše dítě skutečně vhodný. Víceletá gymnázia, která se dlouhodobě potýkají s tím, jak naplnit svoje třídy, přijímají i žáky netalentované. Ujasněte si priority, pro které jste zvolili studium na víceletém gymnáziu (chcete přece výběrovou školu!) a nenechte se zlákat školami, kde se přijímací testy nekonají a žáci se berou pouze podle prospěchu.
Zjistěte si základní údaje o gymnáziu, např.:
a) počet odcházejících žáků po ukončení kvarty (9. třídy) na jinou střední školu
b) posuďte dlouhodobou úspěšnost žáků jednotlivých víceletých gymnázií při olympiádách
c) nenechte se ovlivnit neúplnými a zavádějícími informacemi na webových stránkách škol (například počtem přijatých na VŠ)
Hledejte zkrátka kvalitu! A pozor, platí KVALITA = NÁROČNOST! Bezproblémové, nenáročné a pohodové studium do této rovnice nezapadá.

Než se definitivně rozhodnete dát studiu vašeho dítěte na víceletém gymnáziu zelenou, zvažte kromě všech pro i níže uvedená fakta a zodpovězte si sami pro sebe následující otázky:
a) opravdu je moje dítě schopno rozhodnout se v jedenácti letech, co chce studovat?
b) nebude pro moje dítě v budoucnu lepší spíše škola s odborným zaměřením než všeobecné studium? Opravdu se musí rozhodovat už teď? Vždyť skutečné studijní typy se dostanou na gymnázium i z 9. třídy, a to s daleko menším rizikem určit profesní profilaci (vývoj) žáka.
c) úspěšnost žáka na ZŠ nemusí automaticky znamenat úspěšnost na víceletém gymnáziu – chci svoje dítě vystavit této zkoušce?
d) je moje dítě připraveno na to, že již možná nebude mezi vybranými žáky na gymnáziu premiantem?
e) co když v kolektivu vybraných žáků bude moje dítě patřit k těm horším – unese psychicky zklamání, nebude se trápit či trpět pocitem, že selhalo?
f) zvládne moje dítě daleko větší tlak a nároky ze strany gymnázia?
g) neseberu svému dítěti zbytečně předčasně dětství?
h) neodcizí se moje dítě svým vrstevníkům a bývalým spolužákům ztrátou „domácího prostředí“ ?
i) není pro moje dítě lepší základní škola rodinného typu s nižším počtem žáků ve třídě, než přeplněná třída gymnázia, v níž není v moci kantora věnovat se žáku individuálně, zabývat se jeho problémy, motivací či používat progresivní metody vyučování?
j) na víceletých gymnáziích se děti učí totéž, co jejich vrstevníci na základních školách – obě školy mají tedy stejné výstupy. Rozdíl je pouze v počtu žáků, kteří se k výstupům dopracují. Obě školy vyučují podle svých vzdělávacích plánů dva cizí jazyky, výuka různých předmětů se na obou školách dělí do skupin. Jaký smysl má tedy pro moje dítě studium na víceletém gymnáziu?
k) víceletá gymnázia nenabízejí žákům takové množství kroužků (školní klub), povinně volitelných předmětů a mimoškolních aktivit jako základní škola
l) mnohdy má základní škola vyšší materiálně-technické zázemí než víceletá gymnázia, je lépe vybavena nejmodernějšími pomůckami (PC, výukové programy, interaktivní tabule apod.)
m) pedagogický sbor na 2. stupni základní školy je přinejmenším stejně kvalitní jako na víceletých gymnáziích, učitelé mají naprosto stejné vzdělání, tudíž rodiče získají pro své děti stejnou „kvalitu“. Výhodou navíc je, že na naší základní škole rodiče pedagogy znají.
n) školní docházka v místě bydliště znamená zvýšený dohled nad dětmi a pro žáky malou míru anonymity. Rodič má o dítěti větší přehled, což v dnešní době není zanedbatelná skutečnost (drogy, šikana, kriminalita…)
o) v případě jakéhokoliv problému má na místní základní škole žák ke kantorovi blíže než na víceletém gymnáziu v jiné obci, řada problémů se dá vyřešit i neformálně.
p) pokud se žákovi nebude na VG dařit nebo se mu nebude na škole líbit ap.– najdu sílu vrátit jej zpět do ZŠ? Nebude to veřejnost chápat jako nepatřičné „snížení prestiže“ mého dítěte?

Zvážili jste všechna pro a proti, a nejste si úplně jistí v některém z bodů?
Dveře naší školy jsou Vám samozřejmě otevřeny!
Zkušení pedagogové jsou připraveni vše s Vámi probrat a poradit.
Rozhodnutí pak už je jen a jen na Vás.

Šťastnou volbu!

 
Nejčastěji se vyskytující poruchy učení
Dyslexie porucha schopnosti naučit se číst běžnými metodami
a porozumět čtenému textu, přestože inteligence není snížená.
Děti (ale také dospělí) nejsou schopni číst dlouhé texty a pochopit jejich smysl.
Dysgrafie obtíže s písemnou formou projevu, kdy dítě píše velmi ztěžka, neobratně, má problémy zapamatovat si tvar písmen. Jeho písmo je nečitelné a neuspořádané.
Dysortografieztížená schopnost osvojit si pravopis daného jazyka, ačkoliv se dítěti dostává běžného vedení. Děti s touto poruchou nejčastěji zaměňují krátké a dlouhé samohlásky, nerozlišují slabiky di-dy, ti-ty, ni-ny, vynechávají, přidávají, zaměňují písmena či celé slabiky.
Dyskalkulie specifická porucha počítání a práce s matematickými symboly (např. obtíže s orientací na číselné ose, záměna číslic (6 a 9) a čísel (209 a 290) apod.)

Diagnostiku specifických poruch učení provádějí pedagogicko-psychologické poradny popř. speciálně pedagogická centra. Spolupracují zde pedagogové, psychologové, sociologové, lékaři-specialisté. Nejde jen o zjištění úrovně čtení, psaní a počítání, ale též rozumových schopností, úrovně řeči, zrakového a sluchového vnímání a dalších dovedností.

Nezbytně nutná je i spolupráce s učitelem, rodiči a žákem samotným.
Ne ve všech případech obtíží se jedná o specifickou poruchu učení!!!
Specifické poruchy učení nijak přímo nesouvisí s inteligencí!
 
 
Organizační pokyny a aktuality k přijímacímu řízení
V průběhu celého školního roku mohou žáci i rodiče řešit problematiku volby povolání s kariérovým poradcem po telefonické domluvě lze kdykoliv (518 622 632 pí. uč. Kalvodová) .
V říjnu dostanou žáci od kariérového poradce katalogy středních škol v České republice (lze je zakoupit i v knihkupectví nebo objednat přes internet – např. http://obchod.tauris.cz/ V průběhu listopadu navštívíme společně se žáky 9. třídy Veletrh středních škol v Hodoníně..

V průběhu prvního pololetí navštívíme Informační a poradenské centrum Úřadu práce v Hodoníně.

Všem žákům doporučujeme navštěvovat dny otevřených dveří na středních školách. Právě zde se často rozhodnou. Vhodné je navštívit více škol pro porovnání. Datum zjistíte na webové stránce SŠ nebo se obraťte na výchovného poradce. Dny otevřených dveří začínají 22. listopadu!!!
Žáci 9. třídy naší ZŠ, kteří chtějí studovat na střední škole s maturitou, mají možnost připravit se na studium či případné přijímací zkoušky v nepovinných předmětech:
Příprava na střední školy – matematika (PaedDr. Roman Liebiger)
V hodinách těchto předmětů si zopakují, upevní a prohloubí učivo ZŠ, které je pro ně odrazovým můstkem k dalšímu studiu.
 
Testy pro výběr povolání a užitečné webové stránky
 
 
 
www.msmt.cz
www.volbapovolani.cz
www.proskoly.cz
www.gwo.cz
www.icm.cz
www.atlasskolstvi.cz
www.scio.cz
www.istp.cz
www.infoabsolvent.cz
www.stredniskoly.cz
www.occupationsguide.cz
 
Základní informace k přijímacímu řízení na SŠ
 
Kolik přihlášek může uchazeč podat do 1. kola přijímacího řízení?
Uchazeč může podat do 1. kola přijímacího řízení 2 přihlášky.
Toto platí pro přijímací řízení na střední školy i na víceletá gymnázia.
Přihlášky je možno koupit ve škole ( 20 Kč – 2 ks) nebo v prodejně SEVT u obchodního domu Vágner.
Tiskopis přihlášky můžete nalézt na stránkách MŠMT pod heslem – Formuláře přihlášek (vzory).
http://www.msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Jak se v letošním roce podávají přihlášky k přijímacímu řízení?
V letošním roce je stanoven zcela stejný způsob podávání přihlášek do 1. kolo přijímacího řízení.
Uchazeči podávají přihlášky sami přímo řediteli příslušné střední školy
, o kterou mají zájem.
Nepředkládají je tedy prostřednictvím základní školy. Žáci vyplňují pouze přední stranku přihlášky, zadní stranu vyplňuje třídní učitel základní školy.

Do kdy se musí přihlášky podat?
Uchazeč musí podat přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení:
a) do 30. listopadu na obory vzdělávání s talentovou zkouškou
b) do 15. března na obory bez talentové zkoušky
Základní škola potvrzuje prospěch žáků na přihláškách.

Kdy se bude konat první kolo přijímacích zkoušek?
Konání přijímacích zkoušek v prvním kole se bude konat v období od 22. dubna do 7. května.
Návrh vyhlášky je v současné době v připomínkovém řízení, a proto je možné, že se termíny ještě změní.
 
Jak se uchazeč dozví, zda škola v rámci přijímacího řízení pořádá přijímací zkoušky a jejich případný termín?
Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel školy. Jejich počet není omezen.
Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je ředitel povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení.
V rámci přijímacího řízení může ředitel rozhodnout o konání přijímacích zkoušek.
Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a její kritéria zveřejní ředitel:
a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 26. října
b) pro ostatní obory vzdělání do 27. ledna
Pozvánku k přijímací zkoušce
pro první kolo přijímacího řízení odesílá ředitel školy 14 dní před termínem zkoušky.

Je možné, že se budou termíny přijímacích zkoušek na některých školách krýt?
Školský zákon ukládá školám vyhlásit pro přijímací zkoušky minimálně 2 termíny jejich konání.
Uchazeč tedy využije ten termín, který mu bude více vyhovovat (ten musí vyznačit do přihlášky).
Pokud se však budou termíny přijímacích zkoušek na některé školy překrývat, uchazeč bude muset zvolit, na kterou přijímací zkoušku se dostaví, které škole dává přednost. 
 
Jak má uchazeč postupovat, pokud bude přijat na více škol najednou?
Na školu, kterou si uchazeč vybere, bude muset do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí doručit tzv. zápisový lístek
Zápisový lístek pro přijetí na následující školní rok obdrží každý žák jen jeden!
Škola, která do uvedené lhůty zápisní lístek od uchazeče neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl.
Ve škole, v níž uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím studentem.
Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ vypsat další kolo přijímacího řízení, a to hned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat na září.
 
Od koho uchazeč obdrží zápisový lístek?
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisní lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.