Mateřská škola – informace pro rodiče

 

 

 

 

   

Přijímání dětí – obecná kriteria

 • S účinností od 1.9.2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou 5. roku věku ( a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5.roku věku).
 • K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č.561/2004 Sb., v planém znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let.
 • Dále budou přijímány děti, které do konce srpna dovrší věk tří let.
 • V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší.
 • Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.
 • Ředitel MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2.května do 16.května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém (webové stránky školy, vývěsky obce Nenkovice a spádové obce Stavěšice).
 • Ředitel MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • Obec je povinna zajistit dle § 179 odst. 2 školského zákona podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně přijímaných dětí. Za účelem přijetí těchto dětí obec zřídí mateřskou školu, nebo zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí.
 • Nárok na přednostní přijetí mají:                                                                                                                                                                                    – od 1. 9. 2017 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2017) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května,                                                                                                                      – od 1. 9. 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2018) uplatněné při zápis v termínu 2. – 16. května 2018;
 • Seznam nově přijatých dětí zveřejní, pod přiděleným registračním číslem, ředitel školy na místě veřejně přístupném (webové stránky školy, vývěska budovy ZŠ a MŠ Nenkovice) po dobu 15 dní. 
 • Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 • Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví), to znamená, že budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Platí však výjimka – děti, které mají povinné předškolní vzdělávání musí být přijaty, i když nemají očkování.
 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku pokud bude volná kapacita v MŠ.

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019

 

1. Dítě, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let věku a má trvalé bydliště v obci Nenkovice nebo ve spádové obci Stavěšice (podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 1: „Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné“).

 

10 bodů
2. Dítě, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 4 let věku a má trvalé bydliště v obci Nenkovice nebo Stavěšice.

 

9 bodů
3. Dítě, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 3 let věku a má trvalé bydliště v obci Nenkovice nebo Stavěšice.

 

8 bodů
4. Dítě, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 5 let věku a tudíž je pro něj předškolní vzdělávání povinné a nemá trvalé bydliště v obci Nenkovice nebo ve spádové obci Stavěšice.

 

7 bodů
5. Dítě, které nejpozději k 31.12. stávajícího roku dosáhne věku 3 let.

 

6 bodů
6. Dítě, které v průběhu školního roku dosáhne věk 3 let.

 

5 bodů

 

 

 

__________________________________________________________________________________________

 

Veškeré fotografie z akcí a činností v MŠ najdete na stránce:  http://msnenkovice.rajce.idnes.cz/