Plán práce

 Základní škola a Mateřská škola Nenkovice, okres Hodonín,

příspěvková organizace

696 37 Nenkovice 222, pošta Želetice

IČO: 75023172

 

 

PLÁN  PRÁCE  ZŠ  NENKOVICE

 

na školní rok 2017/2018

 

 

součástí plánu práce je :

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

 

 

Schválen na pedagogické radě dne:

Schválen školskou radou dne:                                                                                     

 
   
Vypracoval: PaedDr. Roman Liebiger
  ředitel školy

 

Seznam pracovníků školy

 

P. č. Příjmení a jméno zařazení pracoviště e – mail
         
1. Liebiger Roman, PaedDr. ředitel ZŠ ZŠ, MŠ, ŠJ reditel@nenkovice.cz
2. Kalvodová Milena, Mgr. učitelka ZŠ, 2. st.  
3. Mazánková Ivana, Mgr. učitelka ZŠ, 2. st.  
4. Macháčková Jaroslava, Mgr. ved.učitelka 1.st. ZŠ, 1. st.  
5. Moravčíková Lenka, Mgr. učitelka ZŠ, 1. st., 2. st.  
6. Seďová Radka Učitelka ZŠ, 1. st., 2. st.  
7. Vala Pavel, Mgr. učitel ZŠ  1.+2.st. vala@nenkovice.cz
8 Liebigerová Petra, Mgr. Učitelka ZŠ ZŠ 2.st.  
9. Gazárková Iva vychovatelka+uč.+asistent ŠD, ZŠ 2. st.  
10. Robek Lukáš, Ing. asistent pedagoga ZŠ 1.+2.st.  
11. Výletová Helena Školní asistent    
12. Moravčíková Michaela Školní asistent,učitelkaMš    
         
13. Hrabalová Lenka vedoucí učitelka MŠ Žel. MŠ Želetice ms.nenkovice@nenkovice.cz
14. Plchová Ivana vedoucí učitelka MŠ Nenk MŠ Nenkovice  
15. Fialová Hana Učitelka MŠ MŠ Nenkovice ms.nenkovice@nenkovice.cz
16. Měsíčková Ivana učitelka  MŠ + asistent MŠ Želetice ms.nenkovice@nenkovice.cz
17. Měsíčková Jana Úklid + strava + asistent MŠ Nenkovice  
18. Rausová Alena Asistent pedagoga MŠ Nenkovice  
19. Bělohoubková Jana úklid + strava MŠ Želetice ms.nenkovice@nenkovice.cz
         
20. Chrbjátová Ludmila Hospodářka, vedoucí stravování, mzdová účetní ZŠ, MŠ hospodarka@nenkovice.cz

 

         
21. Polášková Dana vedoucí kuchařka ŠJ  
22. Zálešáková Ivana kuchařka ŠJ  
         
23. Zálešáková Libuše uklízečka  
24. Slováčková Olga uklízečka  
25. Kotas Karel školník  

 

 

Úvod

Plán práce na školní rok 2017/2018 vychází ze zákona č. 251/2004 Sb. v platném znění a respektuje vyhlášku o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Všeobecná ustanovení:

Statutárním představitelem školy je ředitel školy s pravomocí rozhodovat s veškerou odpovědností a právem vyžadovat informace od zaměstnanců školy, týkající se organizačního chodu školy. Identifikační údaje školy jsou uvedeny v souladu se Směrnicí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na úřední desce školy. Ve školním roce 2017/2018 se ve všech ročnících vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Nenkovice č.j. 451/15-1/07. Žáci v pololetí obdrží výpis vysvědčení, vysvědčení bude vydáno na konci školního roku. Všechny doposud vydané směrnice mají platnost i ve školním roce 2017/2018.

Východiskem pro úspěšnou realizaci výchovně vzdělávací činnosti jsou především dodržování pracovní doby, plnění pracovních povinností, sebevzdělávání a pracovní nasazení nad rámec povinností všech pracovníků školy.

Výchova a vzdělávání

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit důkladné osvojení a procvičení učiva.

Zaměřit se na oblasti:

Zdraví

Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy.

Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření.

Poznatky a dovednosti

Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností. Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy.

Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.

Oblast sociální, životních hodnot

Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování žáků. Dodržovat zavedený bodový systém. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy.

Pedagogičtí pracovníci

Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich aktivity mimo vyučování. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování.

Oblast řízení

Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na stavbu hodiny, způsob klasifikace, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků. Zaměření na dodržování inovovaného ŠVP, na respektování podpůrných opatření a jejich zavádění do výuky.

 

 

 

Správcové sbírek a kabinetů, přidělení funkcí

Kabinet dějepisu Mgr. Pavel Vala   
Sbírka angličtiny Mgr. Petra Liebigerová
Sbírka matematiky Mgr. Milena Kalvodová   
Sbírka němčiny Mgr. Petra Liebigerová   
Sbírka českého jazyka Mgr. Ivana Mazánková nově
Sbírka zeměpisu Mgr. Pavel Vala 
Sbírka přírodopisu Mgr. Pavel Vala  
Učební pomůcky 1. stupeň Mgr. Jaroslava Macháčková
Sbírka VOZ Mgr. Radka Seďová nově   
Sbírka chemie Mgr. Lenka Moravčíková 
Sbírka tělesné výchovy, tělocvična Mgr. Pavel Vala
Sbírka pěstitelské práce Mgr. Pavel Vala
Sbírka a učebna dílen Mgr. Pavel Vala   
Učebna a sbírka domácnosti Mgr. Radka Seďová   letos se neučí
Správa cvičné kuchyně Mgr. Radka Seďová   letos se neučí
Učebna hudební výchovy + interaktivní tabule Mgr. Radka Seďová  nově
Výchovný poradce, karierní poradce Mgr. Radka Seďová
Metodik drogové prevence Mgr. Pavel Vala   
Správce ICT, učebna PC Mgr. Pavel Vala
Správce didaktické techniky Mgr. Pavel Vala
Metodické sdružení speciálních pedagogů Mgr. Pavel Vala
Školní matrika Mgr. Pavel Vala
Koordinátor ŠVP

Koordinátor akce mléko a ovoce do škol

Mgr. Lenka Moravčíková

Mgr. Lenka Moravčíková

Sklad učebnic Mgr. Petra Liebigerová
Učitelská knihovna Mgr. Petra Liebigerová
Žákovská knihovna Mgr. Ivana Mazánková nově
Sbírka výtvarné výchovy          Iva Gazárková      
Keramická dílna          Iva Gazárková      
Žákovský parlament Mgr. Petra Liebigerová
Správce sborovny Mgr. Radka Seďová   
Sbírka fyzika Mgr. Milena Kalvodová
Zdravotník školy Mgr. Radka Seďová 
Vedoucí učitelka 1. stupně Mgr. Jaroslava Macháčková
Vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň Mgr. Jaroslava Macháčková
   

 

 

 

 

Plán kontrolní a hospitační činnosti

Je obsažen v samostatném dokumentu.

 

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2017/2018

 • analýza získaných informací o vzdělávání žáků, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy.
 • zajišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů
 • zajišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem
 • vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb
 • vykonává veřejnoprávní kontrolu využívání přidělených finančních prostředků státního rozpočtu

ČŠI zajišťuje, hodnotí a kontroluje zejména:

 • Organizaci vzdělávání vzhledem k potřebám dětí a požadavkům vzdělávacího programu.
 • Organizaci poradenské činnosti ve škole (včetně pedagogické diagnostiky, pedagogicko-psychologické pomoci žákům, výchovného a kariérového poradenství).
 • Školní systémy prevence rizikových jevů a rizikového chování.
 • Využívání finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu.
 • Zajištění rovných příležitostí pro každé dítě při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu a při jeho ukončování.
 • Přiměřenost a efektivitu pedagogických a didaktických metod a organizačních forem v průběhu vzdělávání.
 • Podporu rozvoje a dosaženou úroveň v jednotlivých gramotnostech
 • Uplatňování individuálního přístupu při hodnocení se zřetelem na individualitu a specifické potřeby každého žáka.

Specifické úkoly:

 • Podpora rozvoje čtenářské, matematické a sociální gramotnosti v základních školách.
 • Společné vzdělávání (se zaměřením na práci asistentů pedagoga a na další podpůrná opatření).
 • Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Dopady posledního povinného ročníku mateřské školy na její fungování, organizační a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnosti.
 • Vliv využívání technologií na efektivitu výuky.
 • Mediální výchova v základních školách.

 

Hlavní úkoly školního roku 2017/2018

Rámcový plán

 

 1. Zabezpečit výuku plavání v 1.,2.,3.,4.,5. ročníku podle ŠVP Nenkovice.
 2. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) hlavně v oblasti čtenářské gramotnosti , přírodovědných předmětů, IT, angličtiny. Preferovány budou rovněž školení a semináře pro výchovné poradce.
 3. Z projektu Výzva 22 OP VVV bude financováno: vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti matematické pregramotnosti a inkluze; specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ; prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ; vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti; vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi.
 4. Pokračovat ve spolupráci s partnerskou školou v Hradišti pod Vrátnom na Slovensku.
 5. Udržet na současném stavu zájmovou činnost žáků (kroužky).
 6. Rozvíjet dobrou spolupráci s obcí Nenkovice a s okolními obcemi.
 7. Pokračovat v dobře prováděné práci školního preventisty v oblasti odhalování patologického chování žáků.
 8. Nadále doplňovat fond učebnic podle ŠVP.
 9. Pokračovat na zlepšování estetické úrovně budovy školy.
 10. Pokračovat v péči o žáky s poruchami učení a žáky s mimořádným nadáním.
 11. Prohlubovat a zkvalitňovat kontrolní činnost.
 12. Zařazovat do výuky osobnostně sociální výchovu zařazováním témat do předmětů povinné výuky.
 13. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.
 14. Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků.
 15. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, zlepšit informovanost rodičů a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek školy.
 16. Pokračovat s projektovou výukou u žáků 9. ročníku.
 17. Při tvorbě IVP respektovat doporučení školských pedagogických zařízení

 

 

Organizační zajištění školního roku

 

 

Ředitel školy: PaedDr. Roman Liebiger
   
Vedoucí učitelka 1. stupně: Mgr. Jaroslava Macháčková
   
Výchovný a kariérní poradce: Mgr. Radka Seďová
   
Metodik drogové prevence a primárně patologických jevů: Mgr. Pavel Vala
   
Koordinátor ICT: Mgr. Pavel Vala
   
Zdravotník: Mgr. Radka Seďová
   
Koordinátor ŠVP: Mgr. Lenka Moravčíková
   
Vedoucí školní družiny: Iva Gazárková
   
Vedoucí učitelka MŠ Želetice: Lenka Hrabalová
   
Vedoucí učitelka MŠ Nenkovice: Plchová Ivana
   
Vedoucí školního stravování: Ludmila Chrbjátová
   
Třídní učitelé 1.třída:

 

2.+3. třída:                         

Mgr. Lenka Moravčíková

 

Mgr. Jaroslava Macháčková

     
  4.+5. třída: Mgr. Radka Seďová
     
  6.třída: Mgr. Milena Kalvodová
     
  7.třída: Mgr. Petra Liebigerová
     
  9.třída: Mgr. Pavel Vala
     
     
     

 

 

Plán pedagogických rad:

ve středu  30.8.2017 (přípravný týden); v pondělí  4.9.2017; ve čtvrtek 23.11.2017; ve čtvrtek 18.1.2018; ve čtvrtek 26.4.2018; ve čtvrtek 21.6.2018; v pátek 29.6.2018

Schůzovní den je čtvrtek ( s výjimkou zahájení a ukončení šk. roku a  úvodní  pedagogické rady v přípravném týdnu). Provozní  doba školy je denně od 6.30 do 16.00 hodin.

Třídní schůzky s rodiči:

Ve čtvrtek   23.11.2017  a  ve čtvrtek 26.4.2018.

Organizace školního roku 2017/2018:

4.září 2017 v pondělí Zahájení školního roku
31. ledna 2018 ve středu Ukončení 1. pololetí
29. června  2018 v pátek Ukončení 2. pololetí
Čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017 Podzimní prázdniny
sobota 23.12.2017–úterý 2.1.2018 Vánoční prázdniny
2. února 2018 v pátek Pololetní prázdniny
5.2.-11.2.2018 Jarní prázdniny
čtvrtek 29.3. a pátek 30.3.2017 Velikonoční prázdniny
sobota 30.6. – pátek 31..2018 Hlavní prázdniny

 

Zápis do 1. třídy:       ve čtvrtek 5. dubna 2018

 

Metodická činnost:

 • Výchovné poradenství se řídí plánem práce VP (viz. příloha č.1)
 • Metodik drogové prevence – Minimální preventivní program
 • Metodické sdružení stupně pracuje podle plánu (viz. příloha č.2)
Vedoucí: Mgr. Jaroslava Macháčková
Členové: Mgr. Lenka Moravčíková

Mgr. Radka Seďová

Mgr. Petra Liebigerová

Mgr. Milena Kalvodová

   
   
   
   
   
   
   

 

 

Kroužky:  

  Kroužek Vedoucí Termín
  Doučování matematika PaedDr. Roman Liebiger od listopadu
  Keramika Ivana Gazárková Po  15.15
  Keramika Ivana Gazárková Út  15.15
  Sportovní Mgr. Pavel Vala Po  15.10
  Flétna Mgr. Radka Seďová Po
  Doučování český jazyk Mgr. Ivana Mazánková od listopadu

 

Školní družina:

Provoz ŠD:                             pondělí – pátek                        11.15 – 15.00

Oddělení Vychovatelka Umístění Žáků
1.oddělení Iva Gazárková ŠD 29

 

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

Je obsažen v samostatném dokumentu: Plán DVPP 2017/2018

Materiálně technické zajištění:

Z rozpočtu přednostně uvolňovat prostředky pro modernizaci vybavení těch tříd, kde na vybavování mají vysoký podíl třídní učitelé. V předloňském školním roce byla kompletně modernizována budova školy (výměna oken, zateplení, rekonstrukce WC). Byly zrekonstruovány prostory bývalého internátu a od září 2015 se do těchto prostor stěhovala mateřská škola Nenkovice. Letošním úkolem bude obměna 4 PC v učebně informatiky. Během prázdnin byla vybavena MŠ novým počítačem. Průběžně se budou nakupovat pomůcky z peněz projektu – Výzva 22 OP VVV.

 

 Kritéria pro udělování osobních příplatků a mimořádných odměn

 • Plnění uvedených úkolů plánu práce školy
 • Propagace práce školy na veřejnosti – zapojení žáků do soutěží, články v místních novinách a tisku, akce pro rodiče
 • Zlepšení estetické úrovně tříd, chodeb a ostatních prostor školy
 • Mimoškolní činnost se žáky (školní akademie, Den Matek …)

Udělení odměn a osobních příplatků je podmíněno plněním základních povinností stanovených v pracovním řádu a vnitřním řádu školy.

 

 

Časový plán vyučovacích hodin:

 

1. hod.   7.35   8.20
2. hod.   8.30   9.15
3. hod.   9.35 10.20
4. hod.   10.30 11.15
5. hod.   11.25 12.10
6. hod.   12.20 13.05
7. hod.   12.40 13.25
8. hod.   13.30 14.15
8. hod.   13.35 14.20
9. Hod.   14.25 15.10

 

 

 

Organizační schéma řízení školy, kompetence:

ŘEDITEL                                                            
                                                                                 
                           
Učitelé     2. stupně
                                             
Vedoucí učitelka pověřená řízením        1. stupně

(statutární zástupce ŘŠ)

  Vedoucí učitelka MŠ Nenkovice

+

Vedoucí učitelka MŠ Želetice

 

  Hospodářka školy

+

Vedoucí školního stravování

+

Mzdová účetní

  Školník

+

topič

 

 

  Vedoucí kuchařka a kuchařka
 
                                                           
Učitelky 1. stupně   Učitelky MŠ               Uklízečky  
               
Metodické sdružení 1.st.   Tvorba ŠVP       Smlouvy   Úklid a kontrola    
Kontrola dokumentace   Kontrola dokumentace       Dohody   Údržba a materiál    
Hospitace na 1.st.   Hospitace       Mzdy   Topení    
Zastupování v době nepřítomnosti ŘŠ   Kompletní řízení MŠ Želetice a Nenkovice       Účetnictví a administrativa   BOZP a správa budovy    
            Rozpočet   Evidence majetku    
            Evidence majetku   Výkazy práce    
            Inventarizace        
                                                                                         

 

Metodické sdružení a druhý stupeň:

 

Hlavní úkoly pro rok 2017/2018

 1. Příprava žáků na soutěže – přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím.
 2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic.
 3. Kontrola požadované úrovně učebnic – zda odpovídají seznamu schválených učebnic, osnovám.
 4. Zajištění účasti pedagogů na DVPP v souladu s prioritami obsaženými v plánu práce.
 5. Práce na tematických plánech v rámci ŠVP.
 6. Vypracování celoročního plánu exkurzí a vycházek.

 

 

 

Úkoly vyučujících druhého stupně:

 • Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.
 • Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
 • Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů.
 • Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.
 • Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
 • Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
 • Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků.
 • Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
 • Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a s podpůrnými opatřeními.
 • Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy, sebehodnocení školy a vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.
 • Podle časových možností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace.
 • Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů.

 

 

 

Příloha č. 1

Plán práce výchovného poradce

 

Průběžné úkoly VP:

 

 • Poskytovat třídním učitelům metodickou pomoc při volbě povolání žáků
 • Věnovat zvýšenou pozornost žákům, kterým rodina nevytváří podmínky pro všestranný rozvoj, žákům se zdravotním postižením, SPU, SPCH a LMP, rovněž žákům nadaným a talentovaným
 • Provádět individuální konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při řešení výchovných a výukových problémů
 • Pomáhat při řešení konfliktních situací ve škole
 • Zprostředkovat styk s PPP Kyjov, SPC Kyjov, PPP Hodonín, PPP Brno v případě potřeby odborného vyšetření žáků
 • Provádět diagnostické činnosti u žáků, kteří to vyžadují z výchovných, vzdělávacích či jiných důvodů
 • Vést dokumentaci integrovaných a zohledněných žáků, žáků s LMP

 

Září

 

 • Připravit podklady pro statistické zpracování počtu integrovaných žáků
 • Integrovaným žákům zajistit pomůcky v hodnotě 100 Kč
 • Seznámit třídní učitele se zprávami z komplexních pedagogicko-psychologických vyšetření žáků v průběhu letních prázdnin
 • Zajistit vypracování individuálních vzdělávacích plánů pedagogickými pracovníky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zajistit odeslání individuálních vzdělávacích plánů do PPP a SPC

 

Říjen

 

 • Zúčastnit se schůzky výchovných poradců
 • Seznámit vycházející žáky s nabídkami studijních a učebních oborů na SŠ
 • Nabídnout žákům studium na SŠ s uměleckým zaměřením a informovat je o způsobu vyplňování přihlášek a termínu jejich odevzdání
 • Zajistit návštěvu vycházejících žáků na veletrhu vzdělávání v Hodoníně
 • V rámci informačních dnů navštívit s vycházejícími žáky Úřad práce v Hodoníně

 

Listopad

 

 • Na pedagogické radě podat informace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a o předběžném zájmu vycházejících žáků vzdělávat se ve studijních a učebních oborech středních škol
 • Zajistit informační letáky a umístit je na nástěnku s tématikou “Volba povolání”
 • Zajistit besedu rodičů vycházejících žáků s výchovným poradcem za přítomnosti zástupců středních škol
 • Rozdat a zkontrolovat přihlášky na střední školy do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou

 

Prosinec

 

 • Nezávazně zjišťovat zájem vycházejících žáků o střední školy a odborná účiliště
 • V předmětu Volba povolání provádět testy ke správnému výběru povolání
 • Seznámit žáky a jejich zákonné zástupce s dny otevřených dveří na SŠ a OU

 

Leden

 

 • Provádět individální konzultace s vyučujícími ohledně výsledků integrovaných žáků
 • Provést hodnocení individuálních vzdělávacích plánů

 

Únor

 

 • Odeslat hodnocení individuálních vzdělávacích plánů za 1. pololetí do PPP
 • Provést instruktáž žáků a rodičů před vyplněním přihlášek na SŠ, kontrola správného vyplnění

 

Březen

 

 • Zajistit přípravu vycházejících žáků k přijímacím zkouškám
 • Průběžně řešit úkoly podle celoročního plánu práce
 • Navštívit Úřad práce v Hodoníně s žáky 8. ročníku

Duben

 

 • Informovat na pedagogické radě o žácích se speciálně vzdělávacími potřebami
 • Dle potřeby zajistit kontrolní vyšetření integrovaných žáků, popř. nová vyšetření
 • Na pedagogické radě seznámit s výsledky 1. kola přijímacího řízení žáků na SŠ
 • Poskytnout odbornou pomoc při odvolacích řízeních na SŠ

Květen

 

 • Zpracovat údaje po 2. kole přijímacího řízení na SŠ

 

Červen

 

 • Zpracovat vyhodnocení žáků po přijímacím řízení na SŠ a podat informace na pedagogické radě
 • Zkontrolovat vypracovaná závěrečná hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v individuálích vzdělávacích plánech ve školním roce 2017/2018
 • Odeslat hodnocení individuálních vzdělávacích plánů do PPP

 

 

Příloha č. 2

PLÁN  PRÁCE  METODICKÉHO  SDRUŽENÍ  PRO 1. STUPEŇ

šk. rok 2017/2018

Plán akcí:

 

Září :                     7. 9.  Pasování prvňáčků, táborák – (16 hod.)
                                       Třídní schůzka s rodiči prvňáků

 1. 9. Návštěva žáků v ZŠ Archlebov, společný program – (dopoledne)

                                      

Říjen                     18. 10. Divadelní  představení „Obušku z pytle ven“ – Zlínské divadlo,                                                       (Začátek v 10 h, vstupné 70,- + bus)

                   

Prosinec :            7. 12. Vánoční dílny pro děti a rodiče – (15 – 18 hod.)

                               ????  ZUŠ Kyjov  – Vánoční koncert (podle aktuální nabídky)

 1. 12. Vánoční besídky, zpívání na schodech

 

Leden :                 17. 1. Divadélko pro školy – (vstupné 50,-)

 1. st. – Don Quijote a ti druzí – 8.00h
 2. st. + MŠ – Bajky pana Ezopa – 9.30h
 3. 1. Lipka Brno – pracoviště Jezírko (9.00-12.30 h, cena programu 100,- + bus)

                                                      (4.-5. tř. – Po stopách šelmy, 6.-7. tř. Vrabčákovy ptákoviny)

 

Únor :                  1. 2. Karneval – 1. st. + MŠ
                              Školní kolo pěvecké soutěže „Skřivánci“

                                      

Březen: Návštěva předškoláků v 1. třídě (termín po dohodě s MŠ)

 

Duben :                5. 4. – Zápis do 1. třídy

 1. 4. – Lipka Brno – pracoviště Jezírko (9.00-12.00 h, cena programu 100,- + bus)

                                            (MŠ+1. tř. – Mravencovo desatero, 2.-3. tř. Les všemi smysly)

Den Země –  spolupráce 2. st. + MŠ

     

Květen :               Návštěva dětí z družební školy Hradište pod Vrátnom (termín po dohodě)

 

Červen :               V týdnu 18. – 22. 6. Školní výlet (Archeoskanzen, Živá voda- Modrá, Kovozoo- UH

 

 

Plán schůzek :

 

ZÁŘÍ :                    Sestavení a projednání plánu práce MS

                              Příprava pasování prvňáků

                              Tvorba tematických plánů – zkušenosti, konzultace

                              Vyplňování třídní dokumentace

                             

LISTOPAD:           Příprava vánoční dílny a vánočních besídek

Práce se žáky s poruchami učení a chování, práce s nadanými žáky

Inkluze – výměna zkušeností, informace ze školení

 

LEDEN :                Organizační příprava karnevalu a pěvecké soutěže

                              Hodnocení a klasifikace – konzultace vlastních metod a zkušeností

 

BŘEZEN:              Příprava zápisu do 1.roč.             

Organizační příprava Dne Země

 

KVĚTEN :             Příprava na návštěvu družební školy u nás

Školní výlet – domluva, organizace

                              Hodnocení práce MS

 

Příloha č. 3

Plán aktivit na školní rok 2017/2018 MŠ Nenkovice

Září

 • Tradiční tvoření z dýní
 • Ovocný týden
 • Divadélko Květinka („ 1,2,3,4,5 domluveno platí teď!“)

Říjen

 • Návštěva statku v Želeticích ( spojené s opékáním )

Listopad

 • Uspávání broučků spojené s lampionovým průvodem
 • Písková animace

Prosinec

 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Vánoční výtvarná dílna spojená s ochutnávkou vánočního cukroví
 • Vánoční besídka
 • Roznášení novoročních blahopřání po obci

Leden

 • Divadélko pro školy

Zimní Olympijské hry (dle počasí)

Únor

 • Malá univerzita – Stavitel města
 • Karneval ve spolupráci se ZŠ

Březen

 • Návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ
 • Divadélko Sluníčko
 • Děti čtou dětem (ve spolupráci s žáky ZŠ)
 • Velikonoční tvořivá dílnička

Duben

 • Den Země (ve spolupráci se ZŠ)
 • Výukový program „VIS Bílé Karpaty“
 • Zápis do 1.třídy
 • Program „Pomáhají nám v nesnázích“ – beseda s policií ČR
 • Otevírání zahrádky (pomoc rodičů při zvelebování školní zahrady)

Květen

 • Oslava Dne matek
 • Zápis dětí do MŠ spojený se Dnem otevřených dveří
 • Výukový program „Vesmír“

Červen

 • Oslava Dne dětí
 • Školní výlet – Pohádková prohlídka zámku Milotice v dobových kostýmech
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s nastávajícími prvňáčky
 • Návštěva plaveckého bazénu (rodiče s dětmi)

 

Plánované akce v průběhu školního roku

– prodejní výstava knih v MŠ pro děti i rodiče

– školní fotografování

– výuka anglického jazyka

– veselé pískání na flétničku

– tvoření z keramické hlíny ve školní keramické dílně

– divadelní a kouzelnická představení, hudební pořady

 

Akce budou doplňovány dle aktuálních nabídek.

Plán spolupráce s rodiči na šk.rok 2017/2018

Září

 • Informativní schůzka s rodiči k organizaci škol.roku 2017/2018
 • Tvoření z dýní s výrobou podzimních lucerniček

Říjen

 • Účast rodičů s dětmi na drakiádě pořádané OÚ Nenkovice

Listopad

 • Uspávání broučků

Prosinec

 • Vánoční výtvarná dílna ve spolupráci se ZŠ spojená s ochutnávkou vánočního cukroví
 • Vánoční besídka

Únor

 • Zhotovení masek na dětský karneval

Březen

 • „Bude ze mě školáček“ – beseda pro rodiče budoucích prvňáčků
 • Velikonoční tvořivá dílnička

Duben

 • Zápis do 1.třídy (6.4.2017)
 • Účast rodičů s dětmi na sletu čarodějnic pořádaném OÚ Nenkovice
 • Otevírání zahrádky (pomoc rodičů při zvelebování školní zahrady)

Květen

 • Oslava Dne matek
 • Informativní schůzka s rodiči

 

Červen

 • Společný návštěva plaveckého bazénu
 • Den pro tatínky
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s nastávajícími prvňáčky

 

 

 

 

Mateřská škola ŽELETICE

 

——————————————————–

 

Plán aktivit na školní rok 2017/2018

 

Září

 • Organizační schůzka s rodiči
 • Bramborová olympiáda
 • Divadýlko Květinka z Břeclavi: příběh „1,2,3,4,5 domluveno, platí teď!“

 

Říjen

 • Vystoupení divadla Sluníčko z Prostějova
 • Podzimní vycházka do lesa
 • Hallowenské tvoření s lampionovým průvodem

 

Listopad

 • Návštěva a povídání s myslivcem
 • Výukový- ekologický program VIS Bílé Karpaty Veselí n/Moravou
 • Drakiáda
 • Barevný týden
 • Předmikulášské tvoření – dílna pro rodiče s dětmi

 

Prosinec

 • Návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve školce s nadílkou
 • Vánoční dílny pro děti a rodiče
 • Vánoční nadělování
 • Roznášení vánočních přáníček
 • Divadýlko Květinka z Břeclavi- vystoupení pro děti-„Betlém“

 

Leden

 • Návštěva předškolních dětí ZŠ a praktické využití programů na interaktivní tabuli
 • Pozorování zimní krajiny a krmení volně žijící a lesní zvěře
 • Divadélko pro školy- „Bajky pana Ezopa“
 • Posezení s maminkou a tatínkem u čajíčku s pohádkou

 

Únor

 • Dětský karneval
 • Pyžamový rej

 

Březen

 • návštěva místní knihovny
 • Jarní tvoření s rodiči- Velikonoční perníčky, hledání velikonočních vajíček
 • Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ

 

Duben

 • Den Země – Školské zařízení Lipka Brno- ekologický výukový program pro předškolní děti „Mravencovo desatero“
 • Den Země – čištění bylinkové zahrádky, péče o keře a stromky na školní zahradě
 • Zápis dětí do1.třídy ZŠ
 • Čarodějnický bál
 • Exkurze do Hasičské zbrojnice

 

 

Květen

 • Maminka má svátek– besídka
 • Výšlap do NPP chráněného území Adamce
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání
 • Společné setkání s dětmi z MŠ Nenkovice

 

Červen

 • Den dětí
 • „Den otců“ sportovní odpoledne
 • Putování na Dančí farmu
 • Rozloučení s předškoláky a ukončení školního roku  
 • Vystoupení dětí na Farní dvorní slavnosti

 

 

 

Akce pořádané v průběhu školního roku:

 

 • návštěva kina Panorama Kyjov dle nabídky programu
 • návštěva místního Muzea
 • prodejní výstavky knih pro děti a rodiče v MŠ
 • školní fotografování
 • společná setkání dětí MŠ a žáků ZŠ
 • kroužek s výukou anglického jazyka „Hrajeme si s angličtinou“
 • celoroční využívání tělocvičny v budově MŠ k pohybovým aktivitám a sportu
 • návštěvy místní keramické dílny „Hliněnka“, práce s keramickou hlínou, vytváření vlastních keramických výrobků
 • účast dětí na Předplaveckém výcviku v Plavecké škole Bzenec

 

 

Další kulturní a jiné aktivity se uskuteční dle možností, nabídek a v rámci spolupráce se ZŠ a MŠ Nenkovice.

 

 

 

Plán spolupráce MŠ s rodiči – pro školní rok 2017/2018

 

 

Září

 • Organizační schůzka s rodiči
 • Bramborová olympiáda

           

Říjen

 • Hallowenské odpoledne s lampionovým průvodem

 

Listopad

 • Drakiáda
 • Barevný týden
 • Předmikulášské tvoření

 

Prosinec

 • Vánoční dílny pro děti a rodiče na ZŠ

 

Leden

 • Posezení u čajíčku s pohádkou

 

Únor

 • Dětský karneval
 • Pyžamový rej

 

Březen  

 • Jarní tvoření – zdobení Velikonočních perníčků, spojené s hledáním velikonočních vajíček

 

Duben

 • Informační schůzka s rodiči
 • Čarodějnický bál
 • Zápis dětí do 1.řočníku ZŠ

 

Květen

 • Maminka má svátek- besídka
 • Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Červen

 • Den dětí
 • Fotografování dětí na závěr roku
 • Den otců“– sportovní odpoledne
 • Rozloučení s předškoláky a ukončení školního roku
 • Vystoupení dětí na Farní dvorní slavnosti

 

V průběhu celého roku bude opět probíhat sběrová akce starého papíru v MŠ za podpory a účasti rodičů, občanů a obce Želetice. Výtěžek akce je příspěvkem pro potřeby MŠ.

 

Příloha č. 4

Akce 2. stupně ZŠ:           

 • 2x ve školním roce návštěva divadelního představení v Brně nebo ve Zlíně
 • 2x v průběhu školního roku návštěva kina v Kyjově dle aktuální nabídky
 • Návštěva soudního přelíčení na okresním soudu v Hodoníně pro 9. ročník
 • Návštěva rozhlasového multimediálního studia v Brně – 9. ročník
 • Veletrh vzdělávání v Hodoníně – 9. ročník 4.-5.10.2017
 • Návštěva Úřadu práce v Hodoníně se zaměřením na volbu povolání – 9. ročník
 • Exkurze do muzea ropy v Uhřicích 9. ročník
 • Turnaj v nohejbalu hoši +7. roč.,  9. roč.
 • Florbal hoši +7. roč.,  9. roč.
 • Malá kopaná hoši +7. roč.,  9. roč.
 • Účast na olympiádách a soutěžích v průběhu školního roku
 • Oslava konce školního roku (letos místo Dne matek)
 • Příprava a realizace projektů v 9. třídě
 • Pravidelné schůzky žákovského parlamentu, realizace akcí, které navrhne žákovský parlament (např. barevné dny)
 • Sportovní spolupráce se ZŠ Archlebov

 

 

 

Příloha č. 5

Plán aktivit školní družiny pro šk. .rok 2017/2018

Září

 • Seznámení s novými žáky, orientace v budově, ve školní družině
 • Seznámení s pravidly chování v družině a v jídelně
 • Pohybové hry na školní zahradě a přilehlém fotbalovém a dětském hřišti
 • Vycházka do okolí školy, rekreační pobyt před školou
 • Splašená olympiáda
 • Vaření – jablíčkové pečení
 • Keramika – broučci
 • Rekordman družiny – soutěž
 • Vv – ježek na podzim

 

Říjen

 • Podzimní výzdoba družiny
 • Beseda o zdraví
 • Pohybové hry v přírodě
 • Soutěž – Co víš o ČR
 • Drakiáda
 • Vaření – zeleninový salát
 • Keramika – dýně
 • Vv – netopýři na hradě

 

Listopad

 • Keramika – čert, svícen
 • Vaření – čertovský puding
 • Piškvorkový šampion
 • Rekreační pobyt na hřišti a před školou
 • Čertovský bál

 

 

 

Prosinec

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční zvyky
 • Výroba dárečků, přáníček a vánočních ozdob
 • Vánoční výzdoba družiny a přilehlé chodby
 • Keramika – vánoční ozdoby
 • Sportování v tělocvičně
 • Pečení – perníčky

 

Leden

 • Zimní hry na sněhu, stavba sněhuláků, vyšlapávané obrazy ve sněhu
 • Vycházka – pozorování zimní přírody, poznávání stop na sněhu,
 • Zimní příroda ve výtvarné výchově
 • Vaření – čokoládové fondue
 • Keramika – sova
 • Soutěž – o moudrou sovu
 • Dramatizace pohádky
 • Módní přehlídka
 • Vv – žirafí tanečníci

 

Únor

 • vaření – pečení z lístkového těsta
 • keramika – obličej
 • družinový karneval
 • Vv – výroba loutek

 

Březen

 • Velikonoční tvoření
 • Jarní výzdoba dužiny
 • Keramika – ptáček
 • Ptačí soutěž
 • Vaření – dort tiramisu
 • Pohybové hry na školní zahradě
 • Soutěž o rumcajsí klobouk – sportovní soutěž

 

 

Duben

 • Jarní vycházka do okolí školy
 • Jarní úklid v dužině a před školou
 • Písničky o jaru
 • Soutěž „zvířata a jejich děti“
 • Vaření – hrajeme si na cukráře
 • Rekreační pobyt na hřišti a před školou
 • Keramika – motýl

 

Květen

 • Výroba přáníček a dárků na Den matek
 • Pohybové hry na hřišti
 • Soutěž „O košík babky bylinkářky“
 • Vaření – ovocný dort
 • Keramika – strom

 

Červen

 • Soutěž v tábornických dovednostech
 • výroba družinových triček
 • Hry v bazénu
 • Vv – slunečnice

 

 

 

 

Příloha č. 6

Plán ICT:

Stávající stav obecně

Ve škole se nachází jedna počítačová učebna, která je zatím dostačující. Ostatní výpočetní technika je rozmístěna po budově školy podle svého využití. Kromě počítačů v učebně jsou počítače umístěny také v ředitelně školy, sborovně, kanceláři, v kabinetu výchovného poradce, v družině a ve všech třídách. Ve škole je také devět projektrorů (počítačová učebna, učebna výtvarné výchovy, hudebna, 1.třída, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6.třída, 7.třída, 9.třída). Administrátorem je pan Mgr. Pavel Vala, který se stará o chod serveru.

-Pedagogický sbor – sborovna, interaktivní tabule, kabinet VP

Pedagogický sbor má k dispozici 3 počítače, jeden je ve sborovně, jeden učitelský v PC učebně, jeden notebook v hudebně (připojený k interaktivní tabuli). Počítač v kabinetu výchovného poradce slouží k archivaci a k práci výchovného poradce. Všechny počítače jsou připojeny do školní počítačové sítě a k internetu. Operační systém je Windows7 a Windows10, uživatelské aplikace v základním rozsahu (MS Office). Ve sborovně je umístěna barevná kopírka, černobílá laserová tiskárna a skener.

Zmíněné vybavení slouží celému pedagogickému sboru.

 

-Ředitelna

Ředitel školy má k dispozici svůj notebook, který v současné době svým výkonem postačuje k práci. Notebook je připojen do školní sítě a k internetu. V ředitelně je dále multifunkční zařízení pro kopírování, skenování a tisk.

 

-Počítačová učebna

V učebně je 16 počítačů, ve kterých jsou nainstalovány operační systémy Windows 7, uživatelské aplikace v základním rozsahu (MS Office). 16 počítačů a 16 monitorů škola nakoupila z vlastních zdrojů. Z projektu EU – peníze školám škola zakoupila nový server. V současné době spravuje server a síťové zabezpečení pan Mgr. Pavel Vala. V učebně je dále projektor a laserová tiskárna. Učebna je v odpoledních hodinách přístupná žákům všech ročníků. Učebnu odpoledne také využívají děti z družiny. OÚ Nenkovice zakoupil do počítačové učebny magnetickou tabuli na popis fixem.

 

 

-Interaktivní tabule (hudebna)

Díky OÚ Nenkovice se nám podařilo zakoupit interaktivní tabuli, projektor, notebook a ozvučení. Celá interaktivní sestava byla zabudována v učebně, ve které se vyučovala hudební výchova. Žáci interaktivní tabuli používají nejenom v hodinách hudební výchovy, ale i v ostatních vyučovacích hodinách (anglický jazyk, matematika, přírodopis aj.) Také učebnu s interaktivní tabulí vybavil OÚ Nenkovice magnetickou tabulí na popis fixem.

 

-Internet

V počítačové učebně je rozvedena PC síť. Ředitel školy, správce ICT a sekretářka mají osobní e-mailové adresy. Škola má své internetové stránky spravované správcem sítě. Antivirová ochrana serveru a sítě je zajištěna instalací příslušného SW, dozor provádí kontrolu stránek, na které se žáci připojují. Po dohodě s firmou GTnet se nám podařilo zvýšit rychlost internetu na až 4Mb/s. Internet je připojen také do notebooku, který je připojen k interaktivní tabuli. Dále je připojen do všech tříd, které jsou vybaveny z projektu EU – peníze školám projektory a počítači. Firma – Tesařík ve sborovně vybudovala školní WIFI síť, která slouží učitelům i žákům naší školy.

-Cílový stav

Počet PC v učebně vyhovuje standardu. Ve všech počítačích je nainstalována verze operačního systému z dílny Microsoftu Windows7 nebo Windows10. Kabelové rozvody jsou v pořádku. Z peněz v rámci projektu EU – peníze školám jsme zakoupili nový server,  switch a vybavili jsme všechny třídy počítači a projektory. Podařilo se nám uskutečnit několik důležitých změn. Zakoupili jsme novou barevnou tiskárnu, neomezenou licenci produktů Microsoft za zvýhodněnou cenu, byla provedena kompletní reinstalace serveru a byl odpojen starý záložní server. Tím se nám podařilo odstranit celou řadu problémů, se kterými jsme se potýkali několik let. Do budoucna plánujeme vybavit ještě jednu učebnu interaktivní tabulí s projektorem a notebookem. V loňském školním roce jsme zakoupili pět nových počítačů, jeden pro MŠ a čtyři počítače do PC učebny ZŠ.  Postupně plánujeme vyměňovat v PC učebně zastaralé nevyhovující počítače za nové, dále plánujeme rozšíření WIFI signálu po celé budově školy.

Všechna opatření jsou prováděna ve spolupráci se zřizovatelem – OÚ Nenkovice.