Plán práce

Základní škola a Mateřská škola Nenkovice, okres Hodonín,

příspěvková organizace

696 37 Nenkovice 222, pošta Želetice

IČO: 75023172

 

 

 

 

 

PLÁN  PRÁCE  ZŠ  NENKOVICE

 

na školní rok 2018/2019

 

 

 

součástí plánu práce je :

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

 

 

Schválen na pedagogické radě dne:

Schválen školskou radou dne:                                                                                     

 
   
Vypracoval: PaedDr. Roman Liebiger
  ředitel školy

 

Seznam pracovníků školy

 

P. č. Příjmení a jméno zařazení pracoviště e – mail
1. Liebiger Roman, PaedDr. ředitel ZŠ ZŠ, MŠ, ŠJ reditel@nenkovice.cz
2. Kalvodová Milena, Mgr. učitelka ZŠ, 2. st. kalvodova@nenkovice.cz
3. Čížková Miroslava, Mgr. učitelka ZŠ, 2. st.
4. Macháčková Jaroslava, Mgr. ved.učitelka 1.st. ZŠ, 1. st., 2. st. machackova@nenkovice.cz
5. Moravčíková Lenka, Mgr. učitelka , ŠVP ZŠ, 1. st., 2. st. moravčikova@nenkovice.cz
6. Seďová Radka,Mgr učitelka, vých. poradce ZŠ, 1. st., 2. st.
7. Vala Pavel, Mgr. učitel , metodik prevence, IT ZŠ  1.+2.st. vala@nenkovice.cz
8 Liebigerová Petra, Mgr. učitelka ZŠ ZŠ 2.st. 1. st.
9. Gazárková Iva vychovatelka+uč.+asistent ŠD, ZŠ 2. st.
10. Robek Lukáš, Ing. asistent pedagoga ZŠ 1.+2.st.
11. Výletová Helena asistent pedagoga ZŠ 1.+2.st.
12. Strmisková Markéta asistent pedagoga,uč. MŠ ZŠ 1.+2.st., MŠ
13. Hrabalová Lenka vedoucí učitelka MŠ Žel. MŠ Želetice ms.nenkovice@nenkovice.cz
14. Čermáková Romana vedoucí učitelka MŠ Nenk MŠ Nenkovice
15. Moravčíková Michaela učitelka  MŠ  MŠ Nenkovice  
   
16. Měsíčková Jana úklid + strava + asistent MŠ Nenkovice
17. Rausová Alena asistent pedagoga MŠ Nenkovice
18. Bělohoubková Jana úklid + strava MŠ Želetice ms.nenkovice@nenkovice.cz
19. Valová Ivana hospodářka, vedoucí stravování, mzdová účetní ZŠ, MŠ hospodarka@nenkovice.cz

 

20. Jakubčíková Erika vedoucí kuchařka ŠJ
21. Chytilová Vlaďka kuchařka ŠJ
22. Zálešáková Libuše uklízečka
23. Slováčková Olga uklízečka
24. Kotas Karel školník

 

 

Úvod

Plán práce na školní rok 2018/2019 vychází ze zákona č. 251/2004 Sb. v platném znění a respektuje vyhlášku o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Všeobecná ustanovení:

Statutárním představitelem školy je ředitel školy s pravomocí rozhodovat s veškerou odpovědností a právem vyžadovat informace od zaměstnanců školy, týkající se organizačního chodu školy. Identifikační údaje školy jsou uvedeny v souladu se Směrnicí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na úřední desce školy. Ve školním roce 2018/2019 se ve všech ročnících vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Nenkovice č.j. 451/15-1/07. Žáci v pololetí obdrží výpis vysvědčení, vysvědčení bude vydáno na konci školního roku. Všechny doposud vydané směrnice mají platnost i ve školním roce 2018/2019. Nově byla vytvořena směrnice GDPR, se kterou byli všichni zaměstnanci seznámeni.

Východiskem pro úspěšnou realizaci výchovně vzdělávací činnosti jsou především dodržování pracovní doby, plnění pracovních povinností, sebevzdělávání a pracovní nasazení nad rámec povinností všech pracovníků školy.

Výchova a vzdělávání

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit důkladné osvojení a procvičení učiva.

Zaměřit se na oblasti:

Zdraví

Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy.

Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření.

Poznatky a dovednosti

Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností. Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy.

Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.

Oblast sociální, životních hodnot

Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování žáků. Dodržovat zavedený bodový systém. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy.

Pedagogičtí pracovníci

Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich aktivity mimo vyučování. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování.

Oblast řízení

Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na stavbu hodiny, způsob klasifikace, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků. Zaměření na dodržování inovovaného ŠVP, na respektování podpůrných opatření a jejich zavádění do výuky.

 

Správcové sbírek a kabinetů, přidělení funkcí

Kabinet dějepisu Mgr. Pavel Vala   
Sbírka angličtiny Mgr. Petra Liebigerová
Sbírka matematiky Mgr. Milena Kalvodová   
Sbírka němčiny Mgr. Petra Liebigerová   
Sbírka českého jazyka Mgr. Miroslava Čížková nově
Sbírka zeměpisu Mgr. Pavel Vala 
Sbírka přírodopisu Mgr. Miroslava Čížková nově  
Učební pomůcky 1. stupeň Mgr. Jaroslava Macháčková
Sbírka VOZ Mgr. Radka Seďová
Sbírka chemie Mgr. Lenka Moravčíková 
Sbírka tělesné výchovy, tělocvična Mgr. Pavel Vala
Sbírka pěstitelské práce Mgr. Pavel Vala
Sbírka a učebna dílen Mgr. Pavel Vala   
Učebna a sbírka domácnosti Mgr. Radka Seďová   letos se neučí
Správa cvičné kuchyně Mgr. Radka Seďová   letos se neučí
Učebna hudební výchovy + interaktivní tabule Mgr. Radka Seďová  
Výchovný poradce, karierní poradce Mgr. Radka Seďová
Metodik drogové prevence Mgr. Pavel Vala   
Správce ICT, učebna PC Mgr. Pavel Vala
Správce didaktické techniky Mgr. Pavel Vala
Školní matrika Mgr. Pavel Vala
Koordinátor ŠVP

Koordinátor akce mléko a ovoce do škol

Mgr. Lenka Moravčíková

Mgr. Lenka Moravčíková

Sklad učebnic Mgr. Petra Liebigerová
Učitelská knihovna Mgr. Petra Liebigerová
Žákovská knihovna Mgr. Miroslava Čížková nově
Sbírka výtvarné výchovy          Iva Gazárková      
Keramická dílna          Iva Gazárková      
Žákovský parlament Mgr. Petra Liebigerová
Správce sborovny Mgr. Radka Seďová   
Sbírka fyzika Mgr. Milena Kalvodová
Zdravotník školy Mgr. Radka Seďová 
Vedoucí učitelka 1. stupně Mgr. Jaroslava Macháčková
Vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň Mgr. Jaroslava Macháčková

 

Plán kontrolní a hospitační činnosti

Je obsažen v samostatném dokumentu.

 

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

 • analýza získaných informací o vzdělávání žáků, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy.
 • zajišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů
 • zajišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem
 • vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb
 • vykonává veřejnoprávní kontrolu využívání přidělených finančních prostředků státního rozpočtu

ČŠI zajišťuje, hodnotí a kontroluje zejména:

 • Organizaci vzdělávání vzhledem k potřebám dětí a požadavkům vzdělávacího programu.
 • Organizaci poradenské činnosti ve škole (včetně pedagogické diagnostiky, pedagogicko-psychologické pomoci žákům, výchovného a kariérového poradenství).
 • Školní systémy prevence rizikových jevů a rizikového chování.
 • Využívání finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu.
 • Zajištění rovných příležitostí pro každé dítě při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu a při jeho ukončování.
 • Přiměřenost a efektivitu pedagogických a didaktických metod a organizačních forem v průběhu vzdělávání.
 • Podporu rozvoje a dosaženou úroveň v jednotlivých gramotnostech
 • Uplatňování individuálního přístupu při hodnocení se zřetelem na individualitu a specifické potřeby každého žáka.

Specifické úkoly:

 • Podpora rozvoje přírodovědné, informační a jazykové gramotnosti v základních školách.
 • Společné vzdělávání (se zaměřením na práci asistentů pedagoga a na další podpůrná opatření).
 • Zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Hodnocení a kontrola zápisů žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Vliv využívání technologií na efektivitu výuky.

 

Hlavní úkoly školního roku 2018/2019

Rámcový plán

 

 1. Zabezpečit výuku plavání v 1.,2.,3.,4.,5. ročníku podle ŠVP Nenkovice.
 2. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) hlavně v oblasti čtenářské gramotnosti , přírodovědných předmětů, IT, angličtiny. Preferovány budou rovněž školení a semináře pro výchovné poradce.
 3. Z projektu Výzva 22 OP VVV je financováno: vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti matematické pregramotnosti a inkluze; specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ; prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ; vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti; vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi.
 4. Pokračovat ve spolupráci s partnerskou školou v Hradišti pod Vrátnom na Slovensku.
 5. Udržet na současném stavu zájmovou činnost žáků (kroužky).
 6. Rozvíjet dobrou spolupráci s obcí Nenkovice a s okolními obcemi.
 7. Pokračovat v dobře prováděné práci školního preventisty v oblasti odhalování patologického chování žáků.
 8. Nadále doplňovat fond učebnic podle ŠVP.
 9. Pokračovat na zlepšování estetické úrovně budovy školy.
 10. Pokračovat v péči o žáky s poruchami učení a žáky s mimořádným nadáním.
 11. Prohlubovat a zkvalitňovat kontrolní činnost.
 12. Zařazovat do výuky osobnostně sociální výchovu zařazováním témat do předmětů povinné výuky.
 13. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.
 14. Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků.
 15. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, zlepšit informovanost rodičů a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek školy.
 16. Pokračovat s projektovou výukou u žáků 9. ročníku.
 17. Při tvorbě IVP respektovat doporučení školských pedagogických zařízení

 

 

Organizační zajištění školního roku

 

 

Ředitel školy: PaedDr. Roman Liebiger
Vedoucí učitelka 1. stupně: Mgr. Jaroslava Macháčková
Výchovný a kariérní poradce: Mgr. Radka Seďová
Metodik drogové prevence a primárně patologických jevů: Mgr. Pavel Vala
Koordinátor ICT: Mgr. Pavel Vala
Zdravotník: Mgr. Radka Seďová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Lenka Moravčíková
Vedoucí školní družiny: Iva Gazárková
Vedoucí učitelka MŠ Želetice: Lenka Hrabalová
Vedoucí učitelka MŠ Nenkovice: Romana Čermáková
Vedoucí školního stravování: Ivana Valová
     
Třídní učitelé

 

1.třída: Mgr. Jaroslava Macháčková                              
2. a 3. třída: Mgr. Lenka Moravčíková
4. a 5. třída: Mgr. Radka Seďová
6.třída: Mgr. Pavel Vala
7.třída: Mgr. Milena Kalvodová
8.třída: Mgr. Petra Liebigerová

 

Plán pedagogických rad:

ve středu  29.8.2017 (přípravný týden); v pondělí  3.9.2018; ve čtvrtek 22.11.2018; ve čtvrtek 24.1.2019; ve čtvrtek 25.4.2019; ve čtvrtek 20.6.2019; v pátek 28.6.2019

Schůzovní den je čtvrtek ( s výjimkou zahájení a ukončení šk. roku a  úvodní  pedagogické rady v přípravném týdnu). Provozní  doba školy je denně od 6.30 do 16.00 hodin.

Třídní schůzky s rodiči:

Ve čtvrtek   22.11.2018  a  ve čtvrtek 25.4.2019.

Organizace školního roku 2018/2019:

3.září 2018 v pondělí Zahájení školního roku
31. ledna 2019 ve ctvrtek Ukončení 1. pololetí
28. června  2019 v pátek Ukončení 2. pololetí
Pondělí  29. října a úterý 30. října 2018 Podzimní prázdniny
sobota 22.12.2018–středa 2.1.2019 Vánoční prázdniny
1. února 2019 v pátek Pololetní prázdniny
11.2.-17.2.2019 Jarní prázdniny
čtvrtek 18.4. a pátek 19.4.2019 Velikonoční prázdniny
sobota 29.6. – neděle 1.9.2019 Hlavní prázdniny

 

Zápis do 1. třídy:       ve čtvrtek 4. dubna 2019

 

Metodická činnost:

 • Výchovné poradenství se řídí plánem práce VP (viz. příloha č.1)
 • Metodik drogové prevence – Minimální preventivní program
 • Metodické sdružení stupně pracuje podle plánu (viz. příloha č.2)
Vedoucí: Mgr. Jaroslava Macháčková
Členové: Mgr. Lenka Moravčíková

Mgr. Radka Seďová

Mgr. Petra Liebigerová

Mgr. Milena Kalvodová

 

 

Kroužky:  

Kroužek Vedoucí Termín

 

Dramatický – Mgr. Petra Liebigerová, úterý 13.15  

Sportovní – Mgr. Pavel Vala, pondělí 15.10  

Keramika – Ivana Gazárková. pondělí, úterý 15.30  

Flétna – Mgr. Radka Seďová, pondělí

 

Školní družina:

Provoz ŠD:                             pondělí – pátek                        11.15 – 15.00

Oddělení Vychovatelka Umístění Žáků
1.oddělení Iva Gazárková ŠD 29

 

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

Je obsažen v samostatném dokumentu: Plán DVPP 2018/2019

Materiálně technické zajištění:

Z rozpočtu přednostně uvolňovat prostředky pro modernizaci vybavení těch tříd, kde na vybavování mají vysoký podíl třídní učitelé. Před třemi roky byla kompletně modernizována budova školy (výměna oken, zateplení, rekonstrukce WC). Byly zrekonstruovány prostory bývalého internátu a od září 2015 se do těchto prostor stěhovala mateřská škola Nenkovice. Letošním úkolem je dovybavit všechny třídy prvního stupně novým nábytkem. Letos se  průběžně nakupovaly pomůcky z peněz projektu – Výzva 22 OP VVV (interaktivní tabule na 1. stupeň).

 

Kritéria pro udělování osobních příplatků a mimořádných odměn

 • Plnění uvedených úkolů plánu práce školy
 • Propagace práce školy na veřejnosti – zapojení žáků do soutěží, články v místních novinách a tisku, akce pro rodiče
 • Zlepšení estetické úrovně tříd, chodeb a ostatních prostor školy
 • Mimoškolní činnost se žáky (školní akademie, Den Matek …)

Udělení odměn a osobních příplatků je podmíněno plněním základních povinností stanovených v pracovním řádu a vnitřním řádu školy.

 

 

Časový plán vyučovacích hodin:

 

1. hod. 7.35   8.20
2. hod. 8.30   9.15
3. hod. 9.35 10.20
4. hod. 10.30 11.15
5. hod. 11.25 12.10
6. hod. 12.20 13.05
7. hod. 12.40 13.25
8. hod. 13.30 14.15
8. hod. 13.35 14.20
9. Hod. 14.25 15.10

 

 

 

 

Organizační schéma řízení školy, kompetence:

ŘEDITEL                                                            
Učitelé     2. stupně
Vedoucí učitelka pověřená řízením        1. stupně

(statutární zástupce ŘŠ)

Vedoucí učitelka MŠ Nenkovice

+

Vedoucí učitelka MŠ Želetice

 

Hospodářka školy

+

Vedoucí školního stravování

+

Mzdová účetní

Školník

+

topič

 

 

Vedoucí kuchařka a kuchařka
Učitelky 1. stupně Učitelky MŠ Uklízečky
Metodické sdružení 1.st. Tvorba ŠVP Smlouvy Úklid a kontrola
Kontrola dokumentace Kontrola dokumentace Dohody Údržba a materiál
Hospitace na 1.st. Hospitace Mzdy Topení
Zastupování v době nepřítomnosti ŘŠ Kompletní řízení MŠ Želetice a Nenkovice Účetnictví a administrativa BOZP a správa budovy
Rozpočet Evidence majetku
Evidence majetku Výkazy práce
Inventarizace

 

Metodické sdružení a druhý stupeň:

 

Hlavní úkoly pro rok 2018/2019

 1. Příprava žáků na soutěže – přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím.
 2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic.
 3. Kontrola požadované úrovně učebnic – zda odpovídají seznamu schválených učebnic, osnovám.
 4. Zajištění účasti pedagogů na DVPP v souladu s prioritami obsaženými v plánu práce.
 5. Práce na tematických plánech v rámci ŠVP.
 6. Vypracování celoročního plánu exkurzí a vycházek.

 

 

 

 

Úkoly vyučujících druhého stupně:

 • Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.
 • Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
 • Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů.
 • Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.
 • Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
 • Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
 • Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků.
 • Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
 • Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky s podpůrnými opatřeními.
 • Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy, sebehodnocení školy a vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.
 • Podle časových možností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace.
 • Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů.

 

 

 

Příloha č. 1

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2018/2019

 

P r ů b ě ž n é ú k o l y V P

* Poskytovat třídním učitelům metodickou pomoc při volbě povolání žáků

* Zvýšenou pozornost věnovat žákům, kterým rodina nevytváří podmínky pro

všestranný rozvoj, žákům se zdravotním postižením, SPU, SPCH a LMP,

rovněž žákům nadaným a talentovaným

* Individuální konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při řešení

výchovných a výukových problémů

* Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole: rodiče-učitel, učitel-žák, žákžák

* Zprostředkování styků s PPP Kyjov, SPC Kyjov, PPP Hodonín, PPP Brno v

případě potřeby odborného vyšetření žáků

* Provádění diagnostické činnosti u žáků, kteří to vyžadují z výchovných,

vzdělávacích či jiných důvodů

* Vedení dokumentace integrovaných a zohledněných žáků, žáků s LMP

 

 

ZÁŘÍ

Vypracování přehledu integrovaných žáků. Integrovaným žákům zajistit

pomůcky v hodnotě 100 Kč.

Seznámit třídní učitele s požadavky na zpracování IVP a poskytnout

učitelům pomoc při jejich vypracování.

Odeslání IVP do PPP a SPC.

 

 

ŘÍJEN

Účast na schůzce výchovných poradců.

 

 

LISTOPAD

Zajištění informačních letáků, jejich využití – nástěnka s tématikou volba

povolání.

Hodnocení plnění IVP a práce se zohledněnými žáky (na pedag. radě) –

podklady dodají dotčení vyučující.

 

 

PROSINEC

V předmětu Volba povolání budou prováděny testy k volbě povolání.

 

 

LEDEN

Individuální konzultace s vyučujícími o výsledcích integrovaných žáků.

Zpracování hodnocení IVP- třídní učitelé.

 

 

 

ÚNOR

Odeslání hodnocení IVP za 1. pololetí do PPP.

 

 

BŘEZEN

Řešení průběžných úkolů podle celoročního plánu práce

Návštěva Úřadu práce v Hodoníně – 8. ročník.

 

 

DUBEN

Hodnocení integrovaných žáků na pedag. radě. Dle potřeby zajistit kontrolní

vyšetření integrovaných žáků, popř. nová vyšetření- vyplnění dotazníkůtřídní

učitelé.

Odeslání dotazníků do PPP. (dle potřeby)

 

 

ČERVEN

Zhodnocení integrace-třídní učitelé.

Odeslání hodnocení IVP do PPP.

 

Zpracovala Mgr. Radka Seďová

 

 

 

Příloha č. 2

PLÁN  PRÁCE  METODICKÉHO  SDRUŽENÍ  PRO 1. STUPEŇ

šk. rok 2018 – 2019

Plán akcí:

 

Září :                     6. 9.  Pasování prvňáčků, táborák – (16 hod.)
                                       Třídní schůzka s rodiči prvňáků

Říjen                     8. 10. Lipka – centrum environmentální výchovy

                                          1.- 2. roč. Hospodářství u Šnofouse

 1. – 5. roč. Nech brouka žít

                               Návštěva Prahy (5. roč.) – termín upřesní R. Seďová

Prosinec :            13. 12. Vánoční dílny pro děti a rodiče – (15 – 18 hod.)

                                          Vánoční koncert (podle aktuální nabídky)

 1. 12. Vánoční besídky, zpívání na schodech

Leden :                 21. 1. Divadélko pro školy – (vstupné 50,-)

 1. st. – Fenomén Karel Čapek – 8 hod.
 2. st. + MŠ – Z devatera pohádek – 9 hod.
 3. 1. Karneval – 1. st. + MŠ

Březen: Návštěva předškoláků v 1. třídě (termín po dohodě s MŠ)

                              Beseda pro rodiče v MŠ

                              Slovácké divadlo Uh. Hradiště – 1. – 2. tř. – Anička a kouzelné bylinky

                              (Termín upřesněn v lednu.)                 3. – 5. tř. – Bílá velryba

 1. 3. Začátek plaveckého výcviku – Bučovice (1. – 5. roč.)

 

Duben :                4. 4. – Zápis do 1. třídy

 1. 4. Den Země – spolupráce 2. st. + MŠ

Květen :               Návštěva dětí v družební škole Hradište pod Vrátnom (termín po dohodě)

                              Srdcem k přírodě – Ekologický program (Termín bude upřesněn)

 1. 5. – Den matek

 

Červen :               V týdnu 17. – 21. 6. Školní výlet (Lešná Zlín)

 1. 6. Ukončení plaveckého výcviku

 

Plán schůzek :

 

ZÁŘÍ :                    Sestavení a projednání plánu práce MS

                              Příprava na pasování prvňáků

                              Tvorba tematických plánů – zkušenosti, konzultace

                              Vyplňování třídní dokumentace

LISTOPAD:           Příprava vánoční dílny a vánočních besídek

Práce se žáky s poruchami učení a chování, práce s nadanými žáky

Práce s nadanými žáky – výměna zkušeností

 

LEDEN :                Organizační příprava karnevalu

Práce se žáky s poruchami učení a chování

                              Hodnocení a klasifikace – konzultace vlastních metod a zkušeností

 

BŘEZEN:              Příprava zápisu do 1.roč.             

Organizační příprava Dne Země

 

KVĚTEN :             Příprava na návštěvu v družební škole

Školní výlet – domluva, organizace

                              Hodnocení práce MS

 

Zpracovala: Mgr. Jaroslava Macháčková

 

 

 

Příloha č. 3

Plán aktivit na školní rok 2018/2019 MŠ Nenkovice

Září

 • Tradiční tvoření z dýní
 • Rodinná soutěž – podzimní motivy

Říjen

 • Rodinná soutěž – podzimní motivy
 • Divadélko „Sluníčko“ v MŠ
 • Srdcem k přírodě – ekologický výukový program

Listopad

 • Uspávání broučků
 • Den s prarodiči v MŠ
 • Divadlo Sluníčko „Ukliďme les“

Prosinec

 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Vánoční výtvarná dílna spojená s ochutnávkou vánočního cukroví
 • Zpívání vánočních koled na schodech
 • Vánoční tradice a zvyky (den v MŠ)
 • Vánoční vystoupení pro rodiče v MŠ
 • Roznášení novoročních blahopřání po obci

Leden

 • Divadélko pro školky „Devatero pohádek“
 • Karneval ve spolupráci se ZŠ

Únor

 • Zimní olympijské hrátky (den v MŠ)
 • Probouzení broučků

 

 

Březen

 • Návštěva předškoláků 1. třídy ZŠ
 • Divadélko
 • Děti čtou dětem (ve spolupráci s žáky ZŠ)
 • Velikonoční tvořivá dílnička s rodiči

Duben

 • Den Země (ve spolupráci se ZŠ)
 • Zápis do 1.třídy
 • Program „Pomáhají nám v nesnázích“ – beseda s hasiči
 • Velikonoční den v MŠ

Květen

 • Oslava Dne maminek ve spolupráci se ZŠ
 • Otevírání zahrádky (pomoc rodičů při zvelebování školní zahrady)
 • Srdcem k přírodě – ekologický výukový program
 • Zápis dětí do MŠ

Červen

 • Den dětí v ZŠ
 • Školní výlet
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s nastávajícími prvňáčky
 • Informativní schůzka pro rodiče

 

Plánované akce v průběhu školního roku

– prodejní výstava knih v MŠ pro děti i rodiče

– školní fotografování (vánoční fotografování, společné fotografování)

– výuka anglického jazyka

– veselé pískání na flétničku

– tvoření z keramické hlíny ve školní keramické dílně

– divadelní a kouzelnická představení, hudební pořady

– srdcem k přírodě

 

Akce budou doplňovány dle aktuálních nabídek.

 

 

Plán spolupráce s rodiči na šk.rok 2017/2018

Září

 • Informativní schůzka s rodiči k organizaci škol. roku 2018/2019 (Srpen 2018)
 • Tvoření z dýní

Říjen

 • Účast rodičů s dětmi na drakiádě pořádané OÚ Nenkovice
 • Rodinná soutěž – podzimní motivy

Listopad

 • Uspávání broučků
 • Den s prarodiči v MŠ

Prosinec

 • Vánoční výtvarná dílna ve spolupráci se ZŠ spojená s ochutnávkou vánočního cukroví (13. 12. 15.00 – 18.00 hodin)
 • Vánoční vystoupení pro rodiče v MŠ

Leden

 • Zhotovení masek na dětský karneval

 

Únor

 • Probouzení broučků

Březen

 • „Bude ze mě školáček“ – beseda pro rodiče budoucích prvňáčků
 • Velikonoční tvořivá dílnička

Duben

 • Zápis do 1. třídy (4. 4. 2019)
 • Účast rodičů s dětmi na sletu čarodějnic pořádaném OÚ Nenkovice
 • Otevírání zahrádky (pomoc rodičů při zvelebování školní zahrady)

 

Květen

 • Oslava Dne maminek (12. 5. 2018)
 • Zápis dětí do MŠ (2. 5. – 16. 5. 2018)

 

Červen

 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s nastávajícími prvňáčky
 • Informativní schůzka pro rodiče

 

Zpracovala Bc. Romana Čermáková

 

 

Mateřská škola ŽELETICE

——————————————————–

Plán aktivit na školní rok 2018/2019

 

Srpen

 • Organizační schůzka pro rodiče, informace pro školní rok 2018/2019, nové kádrové složení

 

Září

 • Návštěva místního statku
 • Dýňové odpoledne s lampionovým průvodem obcí

 

Říjen

 • Maňáskové divadlo Sluníčko z Prostějova-pohádky Budka v poli, Budulínek, Máša a medvěd
 • Podzim v lese– vycházka s poznáváním

 

Listopad

 • Divadýlko Květinka z Břeclavi- vystoupení pro děti „Ukliďme les“
 • Výukový- ekologický program VIS Bílé Karpaty Veselí n/Moravou
 • Barevný týden

 

Prosinec

 • Návštěva sv. Mikuláše s nadílkou
 • Vánoční pečení
 • Vánoční nadělování u stromečku
 • Roznášení vánočních přáníček

 

Leden

 • Dětský karneval – „Brněnské písničkové tetiny Matylda a Klotylda“
 • Divadélko pro školy- „Z devatera pohádek“
 • Pozorování zimní krajiny od lesa- naše obec a okolí

 

Únor

 • „Pyžamová party“
 • Návštěva a povídání s myslivcem
 • Krmení volně žijících zvířat- krmelec u Daňkárny
 • Návštěva předškolních dětí ZŠ s praktickým využitím programů na interaktivní tabuli

Březen

 • Návštěva místní knihovny
 • Jarní tvoření s rodiči
 • Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ

 

Duben

 • Den Země – sběr odpadu na cyklostezce
 • Divadýlko Květinka z Břeclavi- vystoupení pod názvem: „Až já bude velká, bude ze mě…“
 • Zápis dětí do1.třídy ZŠ
 • Exkurze – Pošta Partner, Hasičská zbrojnice SDH
 • Návštěva místní šicí firmy Mirja

 

Květen

 • Den matek
 • Výšlap na Daňčí farmu
 • Zápis k předškolnímu vzdělávání

Červen

 • Den dětí
 • Den tatínků- „Pojďme si spolu hrát“
 • Rozloučení s předškoláky a školním rokem  
 • Vystoupení dětí na Farní dvorní slavnosti

 

 

 

Akce pořádané v průběhu školního roku:

 

 • návštěva místního Muzea
 • prodejní výstavky knih pro děti a rodiče v MŠ
 • školní fotografování
 • celoroční využívání tělocvičny v budově MŠ k pohybovým aktivitám a sportu
 • návštěvy místní keramické dílny „Hliněnka“, práce s keramickou hlínou, vytváření vlastních keramických výrobků
 • účast dětí na Předplavecké výuce

 

 

Další kulturní a jiné aktivity se uskuteční dle možností, nabídek a v rámci spolupráce se ZŠ a MŠ Nenkovice.

 

 

 

Plán spolupráce MŠ s rodiči – pro školní rok 2018/2019

 

 

Srpen

 • Organizační schůzka pro rodiče, informace pro školní rok 2018/2019, nové kádrové složení

 

Září

 • Dýňové odpoledne s lampionovým průvodem obcí

 

Listopad

 • Barevný týden

 

Prosinec

 • Vánoční dílny pro děti a rodiče na ZŠ
 • Vánoční pečení v MŠ

 

Leden

 • Dětský karneval – „Brněnské písničkové tetiny Matylda a Klotylda“

 

Únor

 • „Pyžamová party“

 

Březen  

 • Jarní tvoření s rodiči
 • Beseda pro rodiče v MŠ

 

Duben

 • Informační schůzka s rodiči
 • Zápis dětí do 1.řočníku ZŠ

 

Květen

 • Den matek
 • Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Červen

 • Den dětí
 • Fotografování dětí na závěr roku
 • Den tatínků„Pojďme si spolu hrát“
 • Rozloučení s předškoláky a ukončení školního roku
 • Vystoupení dětí na Farní dvorní slavnosti

 

 

Zpracovala. Lenka Hrabalová

 

 

Příloha č. 4

 

Akce 2. stupně ZŠ:

 • 2x ve školním roce návštěva divadelního představení v Brně nebo ve Zlíně
 • Návštěva soudního přelíčení na okresním soudu v Hodoníně pro 8. ročník
 • Návštěva rozhlasového multimediálního studia v Brně – 8. roční
 • Veletrh vzdělávání v Hodoníně
 • Návštěva Úřadu práce v Hodoníně se zaměřením na volbu povolání – 8. ročník
 • Exkurze do muzea ropy v Uhřicích 
 • Účast na olympiádách a soutěžích v průběhu školního roku
 • Den matek
 • Příprava a realizace projektů 
 • Pravidelné schůzky žákovského parlamentu, realizace akcí, které navrhne žákovský parlament (např. barevné dny)
 • Sportovní spolupráce se ZŠ Archlebov (vybíjená, kopaná)

 

 

 

 

Příloha č. 5

Plán aktivit školní družiny pro šk.rok 2018/2019

 

Září

 • Seznámení s novými žáky, orientace v budově, ve školní družině
 • Seznámení s pravidly chování v družině a v jídelně, na hřišti a na zahradě
 • Pohybové hry na školní zahradě a přilehlém fotbalovém a dětském hřišti
 • Vycházka do okolí školy, rekreační pobyt před školou
 • Rekordní odpoledne
 • Pravěká soutěž
 • Vaření – lentilkové sušenky
 • Keramika – provázková miska
 • Rekordman družiny

 

Říjen

 • Podzimní výzdoba družiny
 • Dramatizace – pavoučí pohádka
 • Pohybové hry v přírodě
 • Přírodovědná soutěž – náš les
 • Vaření – brambory pečené v troubě
 • Keramika – pavoučí král
 • Vv – podzimníčci

 

Listopad

 • Keramika – vánoční ozdoby
 • Vaření – mikulášské muffiny
 • Hasičská olypmiáda
 • Soutěž – uzlovací šampion
 • Rekreační pobyt na hřišti a před školou
 • Mikulášský bál

 

 

 

 

Prosinec

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční zvyky a koledy
 • Výroba dárečků, přáníček a vánočních ozdob
 • Vánoční výzdoba družiny a přilehlé chodby
 • Odvážlivec družiny
 • Keramika – vánoční ryba
 • Sportování v tělocvičně
 • Vaření – Vánoční cukroví

 

Leden

 • Zimní hry na sněhu, stavba sněhuláků, vyšlapávané obrazy ve sněhu
 • Vycházka – pozorování zimní přírody, poznávání stop na sněhu,
 • Sáňkařská soutěž
 • Zimní příroda ve výtvarné výchově
 • Vaření – čokoládové fondue
 • Keramika – sněhulák
 • Cirkusové představení
 • Japonský čajový obřad

 

Únor

 • vaření – tiramisu
 • keramika – korálky
 • sportovní odpoledne v tělocvičně

 

Březen

 • Velikonoční tvoření
 • Jarní výzdoba dužiny
 • Keramika – kytička
 • Horalská soutěž
 • Vaření – jarní pomazánka
 • Pohybové hry na školní zahradě
 • Recyklační tvoření

 

 

Duben

 • Jarní vycházka do okolí školy
 • Výroba velikonočních přáníček
 • Velrybí zpívání
 • Soutěž – O duhovou kuličku
 • Turnaj v puzzle
 • Čarodějáles
 • Keramika – motýl

Květen

 • Výroba přáníček a dárků na Den matek
 • Pohybové hry na hřišti
 • Kuličkiáda
 • Vv – ryby – malba temperou
 • Vaření – ovocný dort
 • Keramika – ryba

 

Červen

 • Letní sportování
 • výroba družinových triček
 • Hry v bazénu
 • Vv – africká zvířata

 

Zpracovala Ivana Gazárková

 

Příloha č. 6

Plán ICT:

 

Stávající stav obecně

Ve škole se nachází jedna počítačová učebna, která je zatím dostačující. Ostatní výpočetní technika je rozmístěna po budově školy podle svého využití. Kromě počítačů v učebně jsou počítače umístěny také v ředitelně školy, sborovně, kanceláři, v kabinetu výchovného poradce, v družině a ve všech třídách. Ve škole je také devět projektrorů (počítačová učebna, učebna výtvarné výchovy, hudebna, 1.třída, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6.třída, 7.třída, 8.třída). Administrátorem je pan Mgr. Pavel Vala, který se stará o chod serveru.

 

-Pedagogický sbor – sborovna, interaktivní tabule, kabinet VP

Pedagogický sbor má k dispozici 3 počítače, jeden je ve sborovně, jeden učitelský v PC učebně, jeden notebook v hudebně (připojený k interaktivní tabuli). Počítač v kabinetu výchovného poradce slouží k archivaci a k práci výchovného poradce. Všechny počítače jsou připojeny do školní počítačové sítě a k internetu. Operační systém je Windows7 a Windows10, uživatelské aplikace v základním rozsahu (MS Office). Ve sborovně je umístěna barevná kopírka, černobílá laserová tiskárna a skener.

Zmíněné vybavení slouží celému pedagogickému sboru.

 

-Ředitelna

Ředitel školy má k dispozici svůj notebook, který v současné době svým výkonem postačuje k práci. Notebook je připojen do školní sítě a k internetu. V ředitelně je dále multifunkční zařízení pro kopírování, skenování a tisk.

 

-Počítačová učebna

V učebně je 16 počítačů, ve kterých jsou nainstalovány operační systémy Windows 7, uživatelské aplikace v základním rozsahu (MS Office). 16 počítačů a 16 monitorů škola nakoupila z vlastních zdrojů. Z projektu EU – peníze školám škola zakoupila nový server. V současné době spravuje server a síťové zabezpečení pan Mgr. Pavel Vala. V učebně je dále projektor a laserová tiskárna. Učebna je v odpoledních hodinách přístupná žákům všech ročníků. Učebnu odpoledne také využívají děti z družiny. OÚ Nenkovice zakoupil do počítačové učebny magnetickou tabuli na popis fixem.

 

-Interaktivní tabule (hudebna)

Díky OÚ Nenkovice se nám podařilo zakoupit interaktivní tabuli, projektor, notebook a ozvučení. Celá interaktivní sestava byla zabudována v učebně, ve které se vyučovala hudební výchova. Žáci interaktivní tabuli používají nejenom v hodinách hudební výchovy, ale i v ostatních vyučovacích hodinách (anglický jazyk, matematika, přírodopis aj.) Další dvě interaktivní tabule se podařilo zakoupit na konci školního roku 2017/2018 v rámci projektu Pomáháme dětem do 1. a 2. třídy.

 

-Internet

V počítačové učebně je rozvedena PC síť. Ředitel školy, správce ICT a sekretářka mají osobní e-mailové adresy. Škola má své internetové stránky spravované správcem sítě. Antivirová ochrana serveru a sítě je zajištěna instalací příslušného SW, dozor provádí kontrolu stránek, na které se žáci připojují. Po dohodě s firmou GTnet se nám podařilo zvýšit rychlost internetu na až 6Mb/s. Internet je připojen také do notebooku, který je připojen k interaktivní tabuli. Dále je připojen do všech tříd, které jsou vybaveny z projektu EU – peníze školám projektory a počítači. Firma – Tesařík ve sborovně vybudovala školní WIFI síť, která slouží učitelům i žákům naší školy.

 

-Cílový stav

Počet PC v učebně vyhovuje standardu. Ve všech počítačích je nainstalována verze operačního systému z dílny Microsoftu Windows7 nebo Windows10. Kabelové rozvody jsou v pořádku. Z peněz v rámci projektu EU – peníze školám jsme zakoupili nový server,  switch a vybavili jsme všechny třídy počítači a projektory. Podařilo se nám uskutečnit několik důležitých změn. Zakoupili jsme novou barevnou tiskárnu, neomezenou licenci produktů Microsoft za zvýhodněnou cenu, byla provedena kompletní reinstalace serveru a byl odpojen starý záložní server. Tím se nám podařilo odstranit celou řadu problémů, se kterými jsme se potýkali několik let.

Plánujeme vybavit ještě jednu učebnu prvního stupně interaktivní tabulí. Postupně plánujeme vyměňovat v PC učebně zastaralé nevyhovující  monitory a počítače za nové, dále plánujeme rozšíření WIFI signálu po celé budově školy.

 

Všechna opatření jsou prováděna ve spolupráci se zřizovatelem – OÚ Nenkovice.

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Vala