Plán práce

Základní škola a Mateřská škola Nenkovice, okres Hodonín,

příspěvková organizace

696 37 Nenkovice 222, pošta Želetice

IČO: 75023172

 

 

PLÁN  PRÁCE  ZŠ  NENKOVICE

 

na školní rok 2019/2020

 

 

součástí plánu práce je :

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 

 

Schválen na pedagogické radě dne:

Schválen školskou radou dne:                                                                                     

 
   
Vypracoval: PaedDr. Roman Liebiger
  ředitel školy

 

Seznam pracovníků školy

 

P. č. Příjmení a jméno zařazení pracoviště e – mail
         
1. Liebiger Roman, PaedDr. ředitel ZŠ, ŠVP ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠD reditel@nenkovice.cz
2. Kalvodová Milena, Mgr. učitelka ZŠ, 2. st.+1.st. kalvodova@nenkovice.cz
3. Čížková Miroslava, Mgr. učitelka ZŠ, 2. st.+1.st.  
4. Macháčková Jaroslava, Mgr. ved.učitelka 1.st. ZŠ, 1. st., 2. st. machackova@nenkovice.cz
5. Horáčková Jana  Mgr. učitelka , ZŠ, 1. st., 2. st.  
6. Seďová Radka učitelka, vých. poradce ZŠ, 1. st., 2. st.  
7. Vala Pavel, Mgr. učitel , metodik prevence, IT ZŠ  1.+2.st. vala@nenkovice.cz
8 Liebigerová Petra, Mgr. učitelka ZŠ ZŠ 2.st. 1. st.  
  Kosík David, Mgr. Učitel ZŠ ZŠ 2.st.+1.st.  
9. Gazárková Iva vychovatelka+uč.+asistent ŠD, ZŠ 2. st.  
  Kramářová Martina Vychovatelka ŠD  
10. Robek Lukáš, Ing. asistent pedagoga ZŠ 1.+2.st.  
11. Výletová Helena asistent pedagoga ZŠ 1.+2.st.  
12. Strmisková Markéta Školní asistent MŠ,uč. MŠ ZŠ 1.+2.st., MŠ  
         
13. Hrabalová Lenka vedoucí učitelka MŠ Žel. MŠ Želetice ms.nenkovice@nenkovice.cz
15. Křůmalová Lucie učitelka  MŠ + asistent MŠ Želetice ms.nenkovice@nenkovice.cz
  Moravčíková Michaela Vedoucí učitelka Mš MŠ Nenkovice  
  Gazárková Dana Učitelka MŠ MŠ Nenkovice  
16. Měsíčková Jana úklid + strava + asistent MŠ Nenkovice  
17. Rausová Alena asistent pedagoga, uč.MŠ MŠ Nenkovice  
18. Bělohoubková Jana úklid + strava MŠ Želetice ms.nenkovice@nenkovice.cz
         
19. Valová Ivana hospodářka, vedoucí stravování, mzdová účetní ZŠ, MŠ hospodarka@nenkovice.cz

 

         
20. Jakubčíková Erika vedoucí kuchařka ŠJ  
21. Chytilová Vlaďka kuchařka ŠJ  
         
22. Zálešáková Libuše uklízečka  
23. Slováčková Olga uklízečka  
24. Kotas Karel školník  

 

 

Úvod

Plán práce na školní rok 2019/2020 vychází ze zákona č. 251/2004 Sb. v platném znění a respektuje vyhlášku o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Všeobecná ustanovení:

Statutárním představitelem školy je ředitel školy s pravomocí rozhodovat s veškerou odpovědností a právem vyžadovat informace od zaměstnanců školy, týkající se organizačního chodu školy. Identifikační údaje školy jsou uvedeny v souladu se Směrnicí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na úřední desce školy. Ve školním roce 2019/2020 se ve všech ročnících vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Nenkovice č.j. 451/15-1/07. Žáci v pololetí obdrží výpis vysvědčení, vysvědčení bude vydáno na konci školního roku. Všechny doposud vydané směrnice mají platnost i ve školním roce 201/2020. Nadále platí směrnice GDPR, se kterou byli všichni zaměstnanci, včetně nových,  seznámeni.

Východiskem pro úspěšnou realizaci výchovně vzdělávací činnosti jsou především dodržování pracovní doby, plnění pracovních povinností, sebevzdělávání a pracovní nasazení nad rámec povinností všech pracovníků školy.

Výchova a vzdělávání

Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit důkladné osvojení a procvičení učiva.

Zaměřit se na oblasti:

Zdraví

Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy.

Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření.

Poznatky a dovednosti

Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností. Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy.

Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.

Oblast sociální, životních hodnot

Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování žáků. Dodržovat zavedený bodový systém. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy.

Pedagogičtí pracovníci

Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich aktivity mimo vyučování. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování.

Oblast řízení

Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na stavbu hodiny, způsob klasifikace, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků. Zaměření na dodržování inovovaného ŠVP, na respektování podpůrných opatření a jejich zavádění do výuky.

 

 

 

 

Správcové sbírek a kabinetů, přidělení funkcí

Kabinet dějepisu Mgr. Pavel Vala   
Sbírka angličtiny Mgr. Petra Liebigerová
Sbírka matematiky Mgr. Milena Kalvodová   
Sbírka němčiny Mgr. Petra Liebigerová   
Sbírka českého jazyka Mgr. Miroslava Čížková
Sbírka zeměpisu Mgr. Pavel Vala 
Sbírka přírodopisu Mgr. David Kosík nově
Učební pomůcky 1. stupeň Mgr. Jaroslava Macháčková
Sbírka VOZ Mgr. Radka Seďová
Sbírka chemie Mgr. David Kosík nově 
Sbírka tělesné výchovy, tělocvična Mgr. Pavel Vala
Sbírka pěstitelské práce Mgr. Pavel Vala
Sbírka a učebna dílen Mgr. Pavel Vala   
Učebna a sbírka domácnosti Mgr. Radka Seďová   letos se neučí
Správa cvičné kuchyně Mgr. Radka Seďová   letos se neučí
Učebna hudební výchovy + interaktivní tabule Mgr. Radka Seďová  
Výchovný poradce, karierní poradce Mgr. Radka Seďová
Metodik drogové prevence Mgr. Pavel Vala   
Správce ICT, učebna PC Mgr. Pavel Vala
Správce didaktické techniky Mgr. Pavel Vala
Školní matrika Mgr. Pavel Vala
Koordinátor ŠVP

Koordinátor akce mléko a ovoce do škol

PaedDr. Roman Liebiger nově

Mgr. Jana Horáčková nově

Sklad učebnic Mgr. Petra Liebigerová
Učitelská knihovna Mgr. Petra Liebigerová
Žákovská knihovna Mgr. Miroslava Čížková
Sbírka výtvarné výchovy          Iva Gazárková      
Keramická dílna          Iva Gazárková      
Žákovský parlament Mgr. Petra Liebigerová
Správce sborovny Mgr. Radka Seďová   
Sbírka fyzika Mgr. Milena Kalvodová
Zdravotník školy Mgr. Radka Seďová 
Vedoucí učitelka 1. stupně Mgr. Jaroslava Macháčková
Vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň Mgr. Jaroslava Macháčková
   

 

 

 

Plán kontrolní a hospitační činnosti

Je obsažen v samostatném dokumentu.

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2018/2019

 • analýza získaných informací o vzdělávání žáků, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy.
 • zajišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů
 • zajišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem
 • vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb
 • vykonává veřejnoprávní kontrolu využívání přidělených finančních prostředků státního rozpočtu

ČŠI zajišťuje, hodnotí a kontroluje zejména:

 • Organizaci vzdělávání vzhledem k potřebám dětí a požadavkům vzdělávacího programu.
 • Organizaci poradenské činnosti ve škole (včetně pedagogické diagnostiky, pedagogicko-psychologické pomoci žákům, výchovného a kariérového poradenství).
 • Školní systémy prevence rizikových jevů a rizikového chování.
 • Využívání finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu.
 • Zajištění rovných příležitostí pro každé dítě při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu a při jeho ukončování.
 • Přiměřenost a efektivitu pedagogických a didaktických metod a organizačních forem v průběhu vzdělávání.
 • Podporu rozvoje a dosaženou úroveň v jednotlivých gramotnostech
 • Uplatňování individuálního přístupu při hodnocení se zřetelem na individualitu a specifické potřeby každého žáka.

Specifické úkoly:

 • Hodnocení společného vzdělávání se zaměřením na naplňování podpůrných opatření
 • Identifikace a hodnocení společných znaků vzdělávání v úspěšných základních školách
 • Hodnocení podpory rozvoje čtenářské, matematické a sociální gramotnosti v základních školách
 • Hodnocení forem, rozsahu, kvality a výsledků vzdělávání v tématech souvisejících s environmentální výchovou v ZŠ
 • Hodnocení a kontrola zápisů k plnění povinné školní docházky
 • Podpora rozvoje žáků základních škol ve vzdělávací oblasti Umění a kultura

 

Hlavní úkoly školního roku 2019/2020

Rámcový plán

 

 1. Zabezpečit výuku plavání v 1.,2.,3.,4.,5. ročníku podle ŠVP Nenkovice.
 2. Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) hlavně v oblasti čtenářské gramotnosti , přírodovědných předmětů, IT, angličtiny. Preferovány budou rovněž školení a semináře pro výchovné poradce.
 3. Z projektu Výzva 22 OP VVV bylo financováno: vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ v oblasti matematické pregramotnosti a inkluze; specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ; prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ; vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ v oblasti čtenářské gramotnosti; vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi.
 4. Pokračovat ve spolupráci s partnerskou školou v Hradišti pod Vrátnom na Slovensku.
 5. Udržet na současném stavu zájmovou činnost žáků (kroužky).
 6. Rozvíjet dobrou spolupráci s obcí Nenkovice a s okolními obcemi.
 7. Pokračovat v dobře prováděné práci školního preventisty v oblasti odhalování patologického chování žáků.
 8. Nadále doplňovat fond učebnic podle ŠVP.
 9. Pokračovat na zlepšování estetické úrovně budovy školy.
 10. Pokračovat v péči o žáky s poruchami učení a žáky s mimořádným nadáním.
 11. Prohlubovat a zkvalitňovat kontrolní činnost.
 12. Zařazovat do výuky osobnostně sociální výchovu zařazováním témat do předmětů povinné výuky.
 13. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.
 14. Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků.
 15. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, zlepšit informovanost rodičů a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek školy.
 16. Pokračovat s projektovou výukou u žáků 9. ročníku.
 17. Při tvorbě IVP respektovat doporučení školských pedagogických zaří

 

 

Organizační zajištění školního roku

 

Ředitel školy: PaedDr. Roman Liebiger
   
Vedoucí učitelka 1. stupně: Mgr. Jaroslava Macháčková
   
Výchovný a kariérní poradce: Mgr. Radka Seďová
   
Metodik drogové prevence a primárně patologických jevů: Mgr. Pavel Vala
   
Koordinátor ICT: Mgr. Pavel Vala
   
Zdravotník: Mgr. Radka Seďová
   
Koordinátor ŠVP: PaedDr. Roman Liebiger
   
Vedoucí školní družiny: Iva Gazárková
   
Vedoucí učitelka MŠ Želetice: Lenka Hrabalová
   
Vedoucí učitelka MŠ Nenkovice: Michala Moravčíková
   
Vedoucí školního stravování:

 

Vedoucí kuchařka

Ivana Valová

 

Erika Jakubčíková

   
Třídní učitelé 1.třída:

 

2.+3. třída:                         

Mgr. Radka Seďová

 

Mgr. Jaroslava Macháčková

     
  4.+5. třída: Mgr. Jana Horáčková
     
  6.třída: Mgr. David Kosík
     
  7.třída: Mgr. Pavel Vala
     
  8.třída:

 

9.třída

Mgr. Milena Kalvodová

 

Mgr. Petra Liebigerová

 

     
     
     

 

Plán pedagogických rad:

ve úterý  27.8.2019 (přípravný týden); v pondělí  2.9.2019; ve čtvrtek 21.11.2019; ve čtvrtek 23.1.2020; ve čtvrtek 23.4.2020; ve úterý 23.6.2020; v úterý 30.6.2020

Schůzovní den je čtvrtek ( s výjimkou zahájení a ukončení šk. roku a  úvodní  pedagogické rady v přípravném týdnu). Provozní  doba školy je denně od 6.30 do 16.00 hodin.

Třídní schůzky s rodiči:

Ve čtvrtek   21.11.2019  a  ve čtvrtek 23.4.2020.

Organizace školního roku 2019/2020:

2.září 2019 v pondělí Zahájení školního roku
30. ledna 2020 ve ctvrtek Ukončení 1. pololetí
30. června  2020 v úterý Ukončení 2. pololetí
Úterý  29. října a středa 30. října 2019 Podzimní prázdniny
Pondělí  23.12.2019–pátek 3.1.2020 Vánoční prázdniny
31. ledna 2020 v pátek Pololetní prázdniny
17.2.-23.2.2020 Jarní prázdniny
čtvrtek 9.4. a pátek 10.4.2020 Velikonoční prázdniny
středa 1.7. – pondělí 31.8.2020 Hlavní prázdniny

 

Zápis do 1. třídy:       ve čtvrtek 2. dubna 2020

 

Metodická činnost:

 • Výchovné poradenství se řídí plánem práce VP (viz. příloha č.1)
 • Metodik drogové prevence – Školní preventivní program
 • Metodické sdružení stupně pracuje podle plánu (viz. příloha č.2)
Vedoucí: Mgr. Jaroslava Macháčková
Členové: Mgr. Jana Horáčková

Mgr. Radka Seďová

Mgr. Petra Liebigerová

Mgr. Milena Kalvodová

   
   
   
   
   
   
   

Kroužky:

  Kroužek Vedoucí Termín
       
       
       
       
       
       

 

Školní družina:

Provoz ŠD:                             pondělí – pátek                        11.15 – 15.30

Oddělení Vychovatelka Umístění Žáků
1.oddělení Iva Gazárková ŠD 22
2.oddělení Martina Kramářová Učebna 1.st. 16

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:

Je obsažen v samostatném dokumentu: Plán DVPP 2019/2020

Materiálně technické zajištění:

Z rozpočtu přednostně uvolňovat prostředky pro modernizaci vybavení těch tříd, kde na vybavování mají vysoký podíl třídní učitelé. Před čtyřmi lety byla kompletně modernizována budova školy (výměna oken, zateplení, rekonstrukce WC). Byly zrekonstruovány prostory bývalého internátu a od září 2015 se do těchto prostor stěhovala mateřská škola Nenkovice. Letošním úkolem je dovybavit poslední třídu 1.stupně interaktivní tabulí. Loni se  průběžně nakupovaly pomůcky z peněz projektu – Výzva 22 OP VVV (interaktivní tabule na 1. stupeň). Cílem nového projektu, který zahájíme od září 2019 bude nově vybavit učebnu informatiky novými PC.

 

 Kritéria pro udělování osobních příplatků a mimořádných odměn

 • Plnění uvedených úkolů plánu práce školy
 • Propagace práce školy na veřejnosti – zapojení žáků do soutěží, články v místních novinách a tisku, akce pro rodiče
 • Zlepšení estetické úrovně tříd, chodeb a ostatních prostor školy
 • Mimoškolní činnost se žáky (školní akademie, Den Matek …)
 • Tvorba ŠVP, výchovný poradce, metodik prevence, správce ICT,

Udělení odměn a osobních příplatků je podmíněno plněním základních povinností stanovených v pracovním řádu a vnitřním řádu školy.

 

 

Časový plán vyučovacích hodin:

 

1. hod.   7.35   8.20
2. hod.   8.30   9.15
3. hod.   9.35 10.20
4. hod.   10.30 11.15
5. hod.   11.25 12.10
6. hod.   12.20 13.05
7. hod.   12.40 13.25
8. hod.   13.30 14.15
8. hod.   13.35 14.20
9. Hod.   14.25 15.10

 

 

 

Organizační schéma řízení školy, kompetence:

ŘEDITEL                                                            
                                                                                 
                           
Učitelé     2. stupně
                                             
Vedoucí učitelka pověřená řízením        1. stupně

(statutární zástupce ŘŠ)

  Vedoucí učitelka MŠ Nenkovice

+

Vedoucí učitelka MŠ Želetice

 

  Hospodářka školy

+

Vedoucí školního stravování

+

Mzdová účetní

  Školník

+

topič

 

 

  Vedoucí kuchařka a kuchařka
 
                                                           
Učitelky 1. stupně   Učitelky MŠ               Uklízečky  
               
Metodické sdružení 1.st.   Tvorba ŠVP       Smlouvy   Úklid a kontrola    
Kontrola dokumentace   Kontrola dokumentace       Dohody   Údržba a materiál    
Hospitace na 1.st.   Hospitace       Mzdy   Topení    
Zastupování v době nepřítomnosti ŘŠ   Kompletní řízení MŠ Želetice a Nenkovice       Účetnictví a administrativa   BOZP a správa budovy    
            Rozpočet   Evidence majetku    
            Evidence majetku   Výkazy práce    
            Inventarizace        
                                                                                         

 

Metodické sdružení a druhý stupeň:

 

Hlavní úkoly pro rok 2019/2020

 1. Příprava žáků na soutěže – přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím.
 2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic.
 3. Kontrola požadované úrovně učebnic – zda odpovídají seznamu schválených učebnic, osnovám.
 4. Zajištění účasti pedagogů na DVPP v souladu s prioritami obsaženými v plánu práce.
 5. Práce na tematických plánech v rámci ŠVP.
 6. Vypracování celoročního plánu exkurzí a vycházek.

 

 

Úkoly vyučujících druhého stupně:

 • Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.
 • Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
 • Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů.
 • Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.
 • Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
 • Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
 • Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků.
 • Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
 • Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky s podpůrnými opatřeními.
 • Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy, sebehodnocení školy a vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.
 • Podle časových možností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace.
 • Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů.

 

 

Příloha č. 1

Plán výchovného poradce na školní rok 2019/2020

Září

 • Příprava plánu práce výchovného poradce.
 • Zpracování harmonogramu kontrolních vyšetření.
 • Vypracování a aktualizace seznamu žáků s přiznanými podpůrnými

opatřeními.

 • Převedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do nového

školního roku:

◦ získání a zaevidování dokumentace nově příchozích žáků se

speciálními vzdělávacími potřebami,

◦ kontrola, aktualizace a doplnění IVP,

◦ vypracování nových IVP pro nově příchozí žáky a žáky s novým

doporučením PPP ve spolupráci s třídními učiteli a vyučujícími

jednotlivých předmětů,

◦ příprava dokumentů „Informovaný souhlas“ pro podepsání ZZ

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

 • Exkurze pro žáky 9. ročníku na ÚP Opava.
 • Návštěva na adaptačním kurzu 6. ročníku.
 • Zahájení pedagogické intervence u žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami.

Říjen

 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (nová vyšetření v

PPP

 • a aktualizace starších). Osobní a telefonické konzultace s PPP.
 • Účast na informační akci výchovných poradců.
 • Aktualizace webových stránek výchovného poradce.

Listopad

 • Seznámení žáků s termíny dnů otevřených dveří na středních školách a

učilištích.

 • Předání informací o průběhu přijímacího řízení na střední školy na

informativní schůzce pro rodiče vycházejících žáků.

 • Koordinace prezentací jednotlivých SŠ u nás ve škole.
 • Vyplnění případných žádostí o poradenskou službu PPP ohledně

profesní orientace vycházejících žáků na základě žádostí jejich

zákonných zástupců.

 • Pomoc s vyplněním a kontrola přihlášek na střední umělecké školy a

konzervatoře.

Prosinec

 • V případě potřeby konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při

hledání vhodného typu středoškolského studia v rámci konzultačních

hodin.

Leden

 • V případě potřeby konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při

hledání vhodného typu středoškolského studia.

 • Hodnocení speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence v 1.

pololetí.

Únor

 • Pomoc při vyplňování a zasílání přihlášek na střední školy. Pomoc s

vyplňováním zápisových lístků.

 • Odesílání přihlášek na střední školy.

Březen

 • Zajištění informační schůzky pro rodiče předškoláků v MŠ – školní

zralost, odklad povinné školní docházky, informace o možnostech

vyšetření na PPP a náležitosti odkladu.

Duben

 • Zápis dětí do 1. ročníku.
 • Evidence výsledků přijímacího řízení na střední školy – 1. kolo.
 • Informace k odvolacímu řízení.

Květen

 • Vyplňování přihlášek do 2. kola přijímacího řízení.
 • Sledování umístění těchto žáků.
 • Informace k odvolacímu řízení.

Červen

 • Evidence výsledků přijímacího řízení na střední školy.
 • Hodnocení plnění plánu VP.
 • Hodnocení speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence ve 2.

pololetí školního roku.

Zpracovala Mgr. Radka Seďová

 

Příloha č. 2

PLÁN  PRÁCE  METODICKÉHO  SDRUŽENÍ  PRO 1. STUPEŇ

šk. rok 2019 – 2020

Plán akcí:

 

Září :                     5. 9.  Pasování prvňáčků, táborák – (15.30 hod.)

                                          Třídní schůzka s rodiči prvňáků
             24. 9. Dopravní hřiště ( 8 – 12 hod. , 110,-Kč/žák)
                                                                                       

Říjen                     7. 10. Divadélko pro školy – (vstupné 50,-)

 1. st. + MŠ : Pohádky z našeho statku
 2. st. Divadelní učebnice
 3. 10. VIDA Brno – Alchymisté (1.-5. roč., 130,-/žák+doprava)

 

Listopad:              Návštěva Prahy (5. roč.) – termín upřesní J. Horáčková
                  25. 11. Preventivní program – krok Kyjov
                      2.-3. tř. Kamarád, 4.-5. tř. Peníze nerostou na stromě

 1. 11. Preventivní program – krok Kyjov, 1.-2. tř. Kamarád

                   

Prosinec :            12. 12. Vánoční dílny pro děti a rodiče – (15 – 18 hod.)       

 1. 12. Vánoční besídky, zpívání na schodech

 

Leden :                 30. 1. Karneval – 1. st. + MŠ

 

Únor:                   28. 2. Lipka – centrum environmentální výchovy, pracoviště Jezírko

                                1.-2. roč. Dřevěný svět, 3.-5. roč. Sojčí lumpárny

                              Barevný týden 1. st.+MŠ – termín bude upřesněn)

                                      

Březen: Návštěva předškoláků v 1. třídě (termín po dohodě s MŠ)

                              Mahenovo divadlo – termín bude nabídnut

 

Duben :                2. 4. – Zápis do 1. třídy

                              Pomáhají nám v nesnázích – Záchranná služba (110,-/žák)

Den Země –  spolupráce 2. st. + MŠ

     

Květen :               Návštěva ve včelím úle (Návštěva včelaře ve škole.)

Návštěva dětí z družební školy Hradište pod Vrátnom (termín po dohodě)

 

Červen :               Loučení se školou

 Školní výlet

                                  

Plán schůzek :

 

ZÁŘÍ :                    Sestavení a projednání plánu práce MS

                              Příprava na pasování prvňáků

                              Tvorba tematických plánů – zkušenosti, konzultace

                              Vyplňování třídní dokumentace

                             

LISTOPAD:           Příprava vánoční dílny a vánočních besídek

Práce se žáky s poruchami učení a chování, práce s nadanými žáky

Práce s nadanými žáky – výměna zkušeností

 

LEDEN :                Organizační příprava karnevalu

Práce se žáky s poruchami učení a chování

                              Hodnocení a klasifikace – konzultace vlastních metod a zkušeností

 

BŘEZEN:              Příprava zápisu do 1.roč., Školní zralost, školní připravenost         

Organizační příprava Dne Země

 

KVĚTEN :             Příprava na návštěvu družební školy

Školní výlet – domluva, organizace

                              Hodnocení práce MS

 

Zpracovala Mgr. Jaroslava Macháčková

 

Příloha č. 3

Plán aktivit na školní rok 2019-2020 MŠ Nenkovice

Září

 • Tradiční tvoření z dýní
 • Dopravní hřiště

Říjen

 • Srdcem k přírodě – ekologický výukový program, lesní pedagogika
 • Návštěva farmy ve Stavěšicích

Listopad

 • Opékání špekáčků s lampionovým průvodem (drakiáda)
 • Den s prarodiči v MŠ

Prosinec

 • Mikulášská nadílka v MŠ
 • Divadélko „Sluníčko“
 • Vánoční výtvarná dílna spojená s ochutnávkou vánočního cukroví
 • Zpívání vánočních koled na schodech
 • Vánoční tradice a zvyky (den v MŠ)
 • Vánoční vystoupení pro rodiče v MŠ
 • Roznášení novoročních blahopřání po obci

Leden

 • Karneval ve spolupráci se ZŠ
 • Divadélko Květinka

Únor

 • Barevný týden v MŠ

 

 

 

Březen

 • Návštěva předškoláků 1. třídy ZŠ
 • Divadélko „Sluníčko“
 • Děti čtou dětem (ve spolupráci s žáky ZŠ)
 • Velikonoční tvořivá dílnička s rodiči
 • Velikonoční den v MŠ

Duben

 • Den Země (ve spolupráci se ZŠ)
 • Program „Pomáhají nám v nesnázích“ – beseda
 • Zápis do 1.třídy
 • Čarodějnický den v MŠ
 • Otevírání zahrádky (pomoc rodičů při zvelebování školní zahrady)
 • Naučný program „Včelka Bělka“

Květen

 • Divadélko Květinka – Roční období
 • Srdcem k přírodě – ekologický výukový program
 • Zápis dětí do MŠ

Červen

 • Školní výlet
 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s nastávajícími prvňáčky
 • Informativní schůzka pro rodiče (srpen)

Plánované akce v průběhu školního roku

– prodejní výstava knih v MŠ pro děti i rodiče

– školní fotografování (vánoční fotografování, společné fotografování)

– výuka anglického jazyka

– veselé pískání na flétničku

– tvoření z keramické hlíny ve školní keramické dílně

– divadelní a kouzelnická představení, hudební pořady

– srdcem k přírodě

 

Akce budou doplňovány dle aktuálních nabídek.

 

 

Plán spolupráce MŠ Nenkovice a ŽŠ

Společné oslavy

 • Návštěva Mikuláše (prosinec)
 • Vánoční zpívání na schodech (prosinec)
 • Karneval (leden)
 • Den Země (duben)
 • Den Maminek (květen)
 • Den dětí (červen)
 • Ukončení školního roku (červen)

Společné akce a aktivity

 • Dle nabídek společné divadelní představení, hudební pořady, výchovné koncerty
 • Dopravní hřiště
 • Návštěva 1. třídy „Jak se daří prvňáčkům“, pozvání prvňáčků do MŠ
 • Ukázková a společná vyučovací hodina žáků 1. třídy a budoucích prvňáčků
 • Vánoční výtvarná dílna
 • Projekt „Žáci čtou dětem“
 • Recyklovaní
 • Barevný týden v MŠ
 • Výstava výtvarných prací
 • Ekologický výukový program „Srdcem k přírodě“

Metodická oblast

 • Informační materiály (časopisy, pozvánky na akce školy, nabídky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
 • Společné plánování měsíčních akcí
 • ŠVP MŠ a ZŠ
 • Zápis do 1. třídy
 • Beseda o školní zralosti pro rodiče
 • Projednávání zdravého přechodu dětí z MŠ do ZŠ
 • Společné pedagogické porady
 • Hodnocení činnosti ZŠ a MŠ (výroční zpráva)
 • Zpravodaj „Školáček“
 • Informační systém – webové stránky školy

Materiální oblast

 • Využívání interaktivní tabule, výukové programy
 • Využívání tělocvičny ZŠ při nepřízni počasí ke sportovním činnostem
 • Využívání keramické dílny, společná výzdoba oken

 

Plán spolupráce s rodiči na šk.rok 2019/2020

Září

 • Informativní schůzka s rodiči k organizaci škol. roku 2019/2020 (Srpen 2019)
 • Tvoření z dýní

Říjen

 • Účast rodičů s dětmi na drakiádě pořádané OÚ Nenkovice

Listopad

 • Opékání špekáčků s lampionovým průvodem
 • Den s prarodiči v MŠ

Prosinec

 • Vánoční výtvarná dílna ve spolupráci se ZŠ spojená s ochutnávkou vánočního cukroví
 • Vánoční vystoupení pro rodiče v MŠ

Leden

 • Zhotovení masek na dětský karneval

 

Únor

 • Barevný týden v MŠ

Březen

 • „Bude ze mě školáček“ – beseda pro rodiče budoucích prvňáčků
 • Velikonoční tvořivá dílnička

Duben

 • Zápis do 1. třídy (4. 4. 2019)
 • Účast rodičů s dětmi na sletu čarodějnic pořádaném OÚ Nenkovice
 • Otevírání zahrádky (pomoc rodičů při zvelebování školní zahrady)

 

Květen

 • Oslava Dne maminek (12. 5. 2019)
 • Zápis dětí do MŠ (2. 5. – 16. 5. 2019)

 

Červen

 • Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s nastávajícími prvňáčky
 • Informativní schůzka pro rodiče (srpen)

 

Zpracovala Michaela Moravčíková

 

Mateřská škola ŽELETICE

——————————————————–

Plán aktivit na školní rok 2019/2020

 

Srpen

 • Informační schůzka pro rodiče na nový školní rok 2019/2020

 

Září

 • „Dopravní hřiště“

 

Říjen

 • „Světluškový průvod“
 • Divadélko pro školy– „Pohádky z našeho statku“

 

Listopad

 • „Barevný týden“
 • Vánoční fotografování

 

Prosinec

 • Návštěva Mikuláše s nadělováním
 • Vánoční posezení u stromečku
 • Roznášení vánočních přáníček
 • Maňáskové divadlo Sluníčko z Prostějova
 • Zpívání u vánočního stromu

 

Leden

 • Dětský karneval – „Brněnské písničkové tetiny Matylda a Klotylda“
 • Divadýlko Květinka z Břeclavi

 

Únor

 • „Pyžamová party“
 • Návštěva a povídání s myslivcem
 • Divadlo pro děti Netratrdlo „Pohádka o zlaté rybě“
 • Návštěva předškolních dětí ZŠ s praktickým využitím programů na interaktivní tabuli

 

Březen

 • Návštěva místní knihovny
 • Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ Nenkovice
 • Jarní tvoření s rodiči
 • Maňáskové divadlo Sluníčko z Prostějova

 

Duben

 • Den Země
 • Zápis dětí do1.třídy ZŠ
 • Vzdělávací program „Včelka Bělka“
 • Beseda se Záchrannou službou „Pomáhají nám v nesnázích“

 

Květen

 • Zápis k předškolnímu vzdělávání
 • Divadýlko Květinka z Břeclavi- vystoupení pod názvem: „Sluníčková Pampeliška“
 • Fotografování dětí na závěr roku

 

Červen

 • Den dětí
 • Den tatínků– „Pojďme si spolu hrát“
 • Rozloučení s předškoláky a školním rokem, pohádka divadla Řád Červených Nosů 
 • Vystoupení dětí na Farní dvorní slavnosti

 

 

 

Akce pořádané v průběhu školního roku:

 

 • návštěva místního Muzea
 • prodejní výstavky knih pro děti a rodiče v MŠ
 • celoroční využívání tělocvičny v budově MŠ k pohybovým aktivitám a sportu
 • návštěvy místní keramické dílny „Hliněnka“, práce s keramickou hlínou, vytváření vlastních keramických výrobků

 

 

 

 

Plán spolupráce MŠ s rodiči – pro školní rok 2019/2020

 

 

Srpen

 • Informační schůzka pro rodiče na školní rok 2019/2020

 

Říjen 

 • „Světluškový průvod“

 

Listopad

 • Barevný týden

 

Prosinec

 • Vánoční dílny pro děti a rodiče na ZŠ

 

Leden

 • Dětský karneval – „Brněnské písničkové tetiny Matylda a Klotylda“

 

Únor

 • „Pyžamová party“

 

Březen  

 • Jarní tvoření s rodiči

 

Duben

 • Zápis dětí do 1.řočníku ZŠ
 • Informační schůzka s rodiči

 

Květen

 • Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
 • Fotografování dětí na závěr roku

 

Červen

 • Den dětí
 • Fotografování dětí na závěr roku
 • Den tatínků„Pojďme si spolu hrát“
 • Rozloučení s předškoláky a školním rokem
 • Vystoupení dětí na Farní dvorní slavnosti

 

 

Spoluúčast:   –  na prodejní výstavě knih pro děti i dospělé

                       –  na veřejné sbírce pro Fond Sidus, na pomoc při léčbě dětských pacientů

                       –  na preventivním screeningovém vyšetření zraku dětí PRIMA VIZUS

 

 

 

Zpracovala. Lenka Hrabalová

Příloha č. 4

Akce 2. stupně ZŠ:           

 • 2x ve školním roce návštěva divadelního představení v Brně nebo ve Zlíně
 • 2x v průběhu školního roku návštěva kina v Kyjově dle aktuální nabídky
 • Návštěva soudního přelíčení na okresním soudu v Hodoníně pro 9. ročník
 • Veletrh vzdělávání v Hodoníně – 9. ročník 4.-5.10.2017
 • Návštěva Úřadu práce v Hodoníně se zaměřením na volbu povolání – 9. ročník
 • Exkurze do muzea ropy v Uhřicích 9. ročník
 • Turnaj v nohejbalu hoši +7. roč.,  9. roč.
 • Florbal hoši +7. roč.,  9. roč.
 • Malá kopaná hoši +7. roč.,  9. roč.
 • Účast na olympiádách a soutěžích v průběhu školního roku
 • Oslava konce školního roku (letos místo Dne matek)
 • Příprava a realizace projektů v 9. třídě
 • Pravidelné schůzky žákovského parlamentu, realizace akcí, které navrhne žákovský parlament (např. barevné dny)
 • Sportovní spolupráce se ZŠ Archlebov

 

 

Příloha č. 5

Plán aktivit školní družiny pro šk.rok 2019/2020

Září

 • Seznámení s novými žáky, orientace v budově, ve školní družině
 • Seznámení s pravidly chování v družině a v jídelně
 • Pohybové hry na školní zahradě a přilehlém fotbalovém a dětském hřišti
 • Vycházky do okolí školy
 • Výroba podzimníčků z brambor
 • Soutěž pěti smyslů
 • Vaření – americké brambory

Říjen

 • Podzimní výzdoba družiny
 • Pohybové hry v přírodě
 • Halloweenská výzdoba družiny
 • Drakiáda

Listopad

 • Keramika – kočka
 • Kočičí sportování
 • Andělská olympiáda
 • Puzzlový turnaj

Prosinec

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční pečení
 • Vánoční koledy
 • Výroba přáníček a vánočních ozdob
 • Vánoční výzdoba družiny a přilehlé chodby

Leden

 • Zimní hry na sněhu, stavba sněhuláků, vyšlapávané obrazy ve sněhu
 • Pozorování zimní přírody, poznávání stop na sněhu,
 • Zimní příroda ve výtvarné výchově
 • Keramický hrneček na čaj
 • Soutěž v pirátských dovednostech

Únor

 • Masopust v družině
 • Družinové kuchtění
 • Turnaj v psím umění

Březen

 • Dramatizace pohádky
 • Jarní výzdoba dužiny
 • Keramika – ovečka
 • Soutěž O největšího námořníka
 • Nebe nad hlavou – co vím o vesmíru

 

Duben

 • Jarní vycházky do okolí školy
 • Jarní úklid v dužině a před školou
 • Keramika – ryba
 • Automobilové závody

Květen

 • Vyrábění přáníček a dárků na Den matek
 • Kamenná výstava
 • Beseda o zdraví
 • Keramika – beruška

Červen

 • letní družinová olympiáda
 • Den dětí – hrací odpoledne,
 • Hry v bazénu
 • Odpoledne pro odvážné
 • Barvení triček

Zpracovala Ivana Gazárková

Příloha č. 6

Plán ICT:

Stávající stav obecně

Ve škole se nachází jedna počítačová učebna, která je zatím dostačující. Ostatní výpočetní technika je rozmístěna po budově školy podle svého využití. Kromě počítačů v učebně jsou počítače umístěny také v ředitelně školy, sborovně, kanceláři, v kabinetu výchovného poradce, v družině a ve všech třídách. Ve škole je také devět projektrorů (počítačová učebna, učebna výtvarné výchovy, hudebna, 1.třída, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6.třída, 7.třída, 8.třída a 9. třída). Administrátorem je pan Mgr. Pavel Vala, který se stará o chod serveru.

 

-Pedagogický sbor – sborovna, interaktivní tabule, kabinet VP

Pedagogický sbor má k dispozici 3 počítače, jeden je ve sborovně, jeden učitelský v PC učebně, jeden notebook v hudebně (připojený k interaktivní tabuli). Počítač v kabinetu výchovného poradce slouží k archivaci a k práci výchovného poradce. Všechny počítače jsou připojeny do školní počítačové sítě a k internetu. Operační systém je Windows7 a Windows10, uživatelské aplikace v základním rozsahu (MS Office). Ve sborovně je umístěna barevná kopírka, černobílá laserová tiskárna a skener.

Zmíněné vybavení slouží celému pedagogickému sboru.

 

-Ředitelna

Ředitel školy má k dispozici svůj notebook, který v současné době svým výkonem postačuje k práci. Notebook je připojen do školní sítě a k internetu. V ředitelně je dále multifunkční zařízení pro kopírování, skenování a tisk.

 

-Počítačová učebna

V učebně je 16 počítačů, ve kterých jsou nainstalovány operační systémy Windows 7 a Windows 10, uživatelské aplikace v základním rozsahu (MS Office). 16 počítačů a 16 monitorů škola nakoupila z vlastních zdrojů. Z projektu EU – peníze školám škola zakoupila nový server. V současné době spravuje server a síťové zabezpečení pan Mgr. Pavel Vala. V učebně je dále projektor a laserová tiskárna. Učebna je v odpoledních hodinách přístupná žákům všech ročníků. Učebnu odpoledne také využívají děti z družiny.

 

-Interaktivní tabule (hudebna, třídy 1. stupně)

Díky OÚ Nenkovice se nám podařilo zakoupit interaktivní tabuli, projektor, notebook a ozvučení. Celá interaktivní sestava je zabudována v učebně, ve které se vyučuje hudební výchova. Žáci interaktivní tabuli používají nejenom v hodinách hudební výchovy, ale i v ostatních vyučovacích hodinách (anglický jazyk, matematika, přírodopis aj.) Další dvě interaktivní tabule se podařilo zakoupit na konci školního roku 2017/2018 v rámci projektu do dvou tříd prvního stupně.

 

-Internet

V počítačové učebně je rozvedena PC síť. Ředitel školy, správce ICT a sekretářka mají osobní e-mailové adresy. Škola má své internetové stránky spravované správcem sítě. Antivirová ochrana serveru a sítě je zajištěna instalací příslušného SW, dozor provádí kontrolu stránek, na které se žáci připojují. Po dohodě s firmou GTnet se nám podařilo zvýšit rychlost internetu na až 6Mb/s. Internet je připojen do všech tříd, které jsou vybaveny z projektu EU – peníze školám projektory a počítači. Ve sborovně a MŠ je školní WIFI síť, která slouží učitelům i žákům naší školy.

 

-Cílový stav

Počet PC v učebně vyhovuje standardu. Ve všech počítačích je nainstalována verze operačního systému z dílny Microsoftu Windows7 nebo Windows10. Kabelové rozvody jsou v pořádku. Z peněz v rámci projektu EU – peníze školám jsme zakoupili nový server, switch a vybavili jsme všechny třídy počítači a projektory. Podařilo se nám uskutečnit několik důležitých změn. Zakoupili jsme novou barevnou tiskárnu, neomezenou licenci produktů Microsoft za zvýhodněnou cenu, byla provedena kompletní reinstalace serveru a byl odpojen starý záložní server. Tím se nám podařilo odstranit celou řadu problémů, se kterými jsme se potýkali několik let.

Plánujeme vybavit ještě jednu učebnu prvního stupně interaktivní tabulí. Postupně plánujeme vyměňovat v PC učebně zastaralé monitory a počítače za nové, dále plánujeme rozšíření WIFI signálu po celé budově školy.

 

Všechna opatření jsou prováděna ve spolupráci se zřizovatelem – OÚ Nenkovice.

Zpracoval: Mgr. Pavel Vala