Plán práce

 

Základní škola a Mateřská škola Nenkovice, okres Hodonín,
příspěvková organizace
696 37 Nenkovice 222, pošta Želetice
IČO: 75023172
 
 
 
 
 
PLÁN PRÁCE ZŠ NENKOVICE
 
na školní rok 2016/2017
 
 
 
součástí plánu práce je :
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 
 
 
 
Schválen na pedagogické radě dne:
Schválen školskou radou dne:                                                                                     
 
 
 
Vypracoval:
PaedDr. Roman Liebiger
 
ředitel školy
 
Seznam pracovníků školy
 
P. č.
Příjmení a jméno
zařazení
pracoviště
e – mail
 
 
 
 
 
1.
Liebiger Roman, PaedDr.
ředitel ZŠ
ZŠ, MŠ, ŠJ
2.
Kalvodová Milena, Mgr.
učitelka
ZŠ, 2. st.
3.
Lišková Martina, Mgr.
učitelka
ZŠ, 2. st.
 
4.
Macháčková Jaroslava, Mgr.
ved.učitelka 1.st.
ZŠ, 1. st.
5.
Moravčíková Lenka, Mgr.
učitelka
ZŠ, 1. st., 2. st.
6.
Seďová Radka
Učitelka
ZŠ, 1. st., 2. st.
 
7.
Vala Pavel, Mgr.
učitel
ZŠ 1.+2.st.
8
Liebigerová Petra, Mgr.
Učitelka ZŠ
ZŠ 2.st.
 
9.
Gazárková Iva
vychovatelka+uč.+asistent
ŠD, ZŠ 2. st.
 
10.
Robek Lukáš, Ing.
asistent pedagoga
ZŠ 1.+2.st.
 
 
 
 
 
 
11.
Hrabalová Lenka
vedoucí učitelka MŠ
MŠ Želetice
12.
Plchová Ivana
Učitelka MŠ
MŠ Nenkovice
 
13.
Fialová Hana
Učitelka MŠ
MŠ Nenkovice
14.
Měsíčková Ivana
učitelka MŠ + asistent
MŠ Želetice
15.
Měsíčková Jana
Úklid + strava + asistent
MŠ Nenkovice
 
16.
Rausová Alena
asistent
MŠ Nenkovice
 
17.
Bělohoubková Jana
úklid + strava
MŠ Želetice
 
 
 
 
 
18.
Chrbjátová Ludmila
Hospodářka, vedoucí stravování, mzdová účetní
ZŠ, MŠ
 
 
 
 
 
 
19.
Polášková Dana
vedoucí kuchařka
ŠJ
 
20.
Zálešáková Ivana
kuchařka
ŠJ
 
 
 
 
 
 
21.
Zálešáková Libuše
uklízečka
 
22.
Kotas Karel
školník
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úvod
Plán práce na školní rok 2016/2017 vychází ze zákona č. 251/2004 Sb. v platném znění a respektuje vyhlášku o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.
Všeobecná ustanovení:
Statutárním představitelem školy je ředitel školy s pravomocí rozhodovat s veškerou odpovědností a právem vyžadovat informace od zaměstnanců školy, týkající se organizačního chodu školy. Identifikační údaje školy jsou uvedeny v souladu se Směrnicí o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na úřední desce školy. Ve školním roce 2016/2017 se ve všech ročnících vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Nenkovice č.j. 451/15-1/07. Žáci v pololetí obdrží výpis vysvědčení, vysvědčení bude vydáno na konci školního roku. Všechny doposud vydané směrnice mají platnost i ve školním roce 2016/2017.
Východiskem pro úspěšnou realizaci výchovně vzdělávací činnosti jsou především dodržování pracovní doby, plnění pracovních povinností, sebevzdělávání a pracovní nasazení nad rámec povinností všech pracovníků školy.
Výchova a vzdělávání
Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit důkladné osvojení a procvičení učiva. Rozšířit ŠVP o „Standardy JČ, M, A“ a aktivně je zařadit do výuky, formou doplňku aktualizovat ŠVP
Zaměřit se na oblasti:
Zdraví
Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy.
Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření.
Poznatky a dovednosti
Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností. Pracovat podle klasifikačního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy.
Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě.
Oblast sociální, životních hodnot
Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování žáků. Dodržovat zavedený bodový systém. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy.
Pedagogičtí pracovníci
Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich aktivity mimo vyučování. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování.
Oblast řízení
Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na stavbu hodiny, způsob klasifikace, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků. Zaměření na dodržování inovovaného ŠVP, na respektování podpůrných opatření a jejich zavádění do výuky.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správcové sbírek a kabinetů, přidělení funkcí
Kabinet dějepisu
Mgr. Pavel Vala   
Kabinet hudební výchova
Mgr. Lenka Moravčíková 
Sbírka angličtiny
Mgr. Petra Liebigerová nově
Sbírka matematiky
Mgr. Milena Kalvodová   
Sbírka němčiny
Mgr. Petra Liebigerová   
Sbírka českého jazyka
Mgr. Martina Lišková
Sbírka zeměpisu
Mgr. Pavel Vala 
Sbírka přírodopisu
Mgr. Pavel Vala  
Učební pomůcky 1. stupeň
Mgr. Jaroslava Macháčková
Sbírka občanské výchovy
Mgr. Martina Lišková   
Sbírka chemie
Mgr. Lenka Moravčíková 
Sbírka tělesné výchovy, tělocvična
Mgr. Pavel Vala
Sbírka pěstitelské práce
Mgr. Pavel Vala
Sbírka a učebna dílen
Mgr. Pavel Vala   
Učebna a sbírka domácnosti
Mgr. Radka Seďová   letos se neučí
Správa cvičné kuchyně
Mgr. Radka Seďová   letos se neučí
Učebna hudební výchovy + interaktivní tabule
Mgr. Radka Seďová
Výchovný poradce, karierní poradce
Mgr. Martina Lišková nově
Metodik drogové prevence
Mgr. Pavel Vala   
Správce ICT, učebna PC
Mgr. Pavel Vala
Správce didaktické techniky
Mgr. Pavel Vala
Koordinátor ŠVP pro speciální třídy
Mgr. Pavel Vala
Metodické sdružení speciálních pedagogů
Mgr. Pavel Vala
Školní matrika
Mgr. Pavel Vala
Koordinátor ŠVP
Koordinátor akce mléko a ovoce do škol
Mgr. Lenka Moravčíková
Mgr. Lenka Moravčíková
Sklad učebnic
Mgr. Martina Lišková
Učitelská knihovna
Mgr. Martina Lišková
Žákovská knihovna
Mgr. Martina Lišková
Sbírka výtvarné výchovy
         Iva Gazárková      
Keramická dílna
         Iva Gazárková      
Žákovský parlament
Mgr. Martina Lišková
Správce sborovny
Mgr. Radka Seďová  
Sbírka fyzika
Mgr. Milena Kalvodová
Zdravotník školy
Mgr. Radka Seďová 
Vedoucí učitelka 1. stupně
Mgr. Jaroslava Macháčková
Vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň
Mgr. Jaroslava Macháčková
 
 
 
 
 
 
 
Plán kontrolní a hospitační činnosti
Je obsažen v samostatném dokumentu.
 
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2016/2017
·         analýza získaných informací o vzdělávání žáků, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy.
·         zajišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů
·         zajišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem
·         vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb
·         vykonává veřejnoprávní kontrolu využívání přidělených finančních prostředků státního rozpočtu
ČŠI zajišťuje, hodnotí a kontroluje zejména:
·         Organizaci vzdělávání vzhledem k potřebám dětí a požadavkům vzdělávacího programu.
·         Organizaci poradenské činnosti ve škole (včetně pedagogické diagnostiky, pedagogicko-psychologické pomoci žákům, výchovného a kariérového poradenství).
·         Školní systémy prevence rizikových jevů a rizikového chování.
·         Využívání finančních prostředků poskytnutých škole ze státního rozpočtu.
·         Zajištění rovných příležitostí pro každé dítě při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu a při jeho ukončování.
·         Přiměřenost a efektivitu pedagogických a didaktických metod a organizačních forem v průběhu vzdělávání.
·         Podporu rozvoje a dosaženou úroveň v jednotlivých gramotnostech
·         Uplatňování individuálního přístupu při hodnocení se zřetelem na individualitu a specifické potřeby každého žáka.
Specifické úkoly:
·         Společné vzdělávání (zápisy žáků do 1. ročníku základního vzdělávání, úprava ŠVP, nastavení, realizace a účinnost podpůrných opatření k naplnění vzdělávacích potřeb pro žáky se spec. vzděl. potřebami, vzdělávání podle IVP, činnost školských poradenských zařízení při diagnostice vzdělávacích potřeb žáků a doporučení podpůrných opatření pro jejich úspěšné vzdělávání
·         Efektivita primárně preventivních aktivit škol s cílem minimalizace rizik spojených s výskytem rizikového chování.
·         Podpora rozvoje, dosažená úroveň a výsledky vzdělávání v přírodovědné, jazykové a informační gramotnosti.
·         Kvalita školního stravování.
Hlavní úkoly školního roku 2016/2017
Rámcový plán
 
1.       Zabezpečit výuku plavání v 1.,2.,3.,4.,5. ročníku podle ŠVP Nenkovice.
2.       Podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) hlavně v oblasti čtenářské gramotnosti, přírodovědných předmětů, IT, angličtiny. Preferovány budou rovněž školení a semináře pro výchovné poradce.
3.       Uskutečnit školení v přípravném týdnu s cílem seznámit pedagogy s novelou školského zákona č. 561, s vyhláškou č. 27/2016, s vyhláškou č. 72/2005 – ŘŠ
4.       Splnit úkoly v rámci výzvy č. 02 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (kurzy na téma specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ, Prevence logopedických vad a problémů komunikačních; školní asistent – personální podpora ZŠ; vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi; školní asistent – personální podpora MŠ.
5.       Pokračovat ve spolupráci s partnerskou školou v Hradišti pod Vrátnom na Slovensku.
6.       Udržet na současném stavu zájmovou činnost žáků (kroužky).
7.       Rozvíjet dobrou spolupráci s obcí Nenkovice a s okolními obcemi.
8.       Pokračovat v dobře prováděné práci školního preventisty v oblasti odhalování patologického chování žáků.
9.       Nadále doplňovat fond učebnic podle ŠVP.
10.   Pokračovat na zlepšování estetické úrovně budovy školy.
11.   Pokračovat v péči o žáky s poruchami učení a žáky s mimořádným nadáním.
12.   Prohlubovat a zkvalitňovat kontrolní činnost.
13.    Zařazovat do výuky osobnostně sociální výchovu zařazováním témat do předmětů povinné výuky.
14.    Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence.
15.    Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků.
16.   Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, zlepšit informovanost rodičů a veřejnosti prostřednictvím internetových stránek školy.
17.   Pokračovat s projektovou výukou u žáků 9. ročníku.
18.   Při tvorbě IVP respektovat doporučení školských pedagogických zařízení
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizační zajištění školního roku
 
 
Ředitel školy:
PaedDr. Roman Liebiger
 
 
Vedoucí učitelka 1. stupně:
Mgr. Jaroslava Macháčková
 
 
Výchovný a kariérní poradce:
Mgr. Martina Lišková nově
 
 
Metodik drogové prevence a primárně patologických jevů:
Mgr. Pavel Vala
 
 
Koordinátor ICT:
Mgr. Pavel Vala
 
 
Zdravotník:
Mgr. Radka Seďová
 
 
Koordinátor ŠVP:
Mgr. Lenka Moravčíková
 
 
Vedoucí školní družiny:
Iva Gazárková
 
 
Vedoucí učitelka MŠ Želetice:
Lenka Hrabalová
 
 
Vedoucí učitelka MŠ Nenkovice:
Hana Fialová
 
 
Vedoucí školního stravování:
Ludmila Chrbjátová
 
 
Třídní učitelé
1.třída:
 
2.+3. třída:                         
Mgr. Jaroslava Macháčková
 
Mgr. Radka Seďová
 
 
 
 
4.+5. třída:
Mgr. Lenka Moravčíková
 
 
 
 
6.třída:
Mgr. Petra Liebigerová
 
 
 
 
8.třída:
Mgr. Martina Lišková
 
 
 
 
9.třída:
Mgr. Milena Kalvodová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plán pedagogických rad:
v pondělí 29.8.2016 (přípravný týden); ve čtvrtek 1.9.2016; ve čtvrtek 24.112016; ve čtvrtek 19.1.2017; ve čtvrtek 27.4.2017; ve čtvrtek 22.6.2017; v pátek 30.6.2017
Schůzovní den je čtvrtek ( s výjimkou zahájení a ukončení šk. roku a úvodní pedagogické rady v přípravném týdnu). Provozní doba školy je denně od 6.30 do 16.00 hodin.
Třídní schůzky s rodiči:
Ve čtvrtek   24.11.2016 a ve čtvrtek 27.4.2017.
Organizace školního roku 2016/2017:
1.září 2016 ve čtvrtek
Zahájení školního roku
31. ledna 2017 v úterý
Ukončení 1. pololetí
30. června 2017 v pátek
Ukončení 2. pololetí
středa26. října a čtvrtek 27. října 2016
Podzimní prázdniny
pátek 23.12.2016–pondělí 2.1.2017
Vánoční prázdniny
3. února 2017 v pátek
Pololetní prázdniny
13.3.-19.3.2017
Jarní prázdniny
čtvrtek 13.4. a pátek 14.4.2017
Velikonoční prázdniny
sobota 1.7. – pátek 1.9.2017
Hlavní prázdniny
 
Zápis do 1. třídy:       ve čtvrtek 6. dubna 2017
 
Metodická činnost:
·         Výchovné poradenství se řídí plánem práce VP (viz. příloha č.1)
·         Metodik drogové prevence – Minimální preventivní program
·         Metodické sdružení 1. stupně pracuje podle plánu (viz. příloha č.2)
Vedoucí:
Mgr. Jaroslava Macháčková
Členové:
Mgr. Martina Lišková
Mgr. Petra Liebigerová
 
Mgr. Lenka Moravčíková
 
Mgr. Radka Seďová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kroužky:  
 
Kroužek
Vedoucí
Termín
1.
Sportovní
Moravčíková Lenka
Čtvrtek 6. hod.
2.
Dramatický
Lišková Martina
Pondělí po 6. hod.
3.
Florbal
Vala Pavel
Pondělí od 15.15
4.
Keramika
Gazárková Ivana
Úterý 15.15
5.
Hra na flétnu
Seďová
 
 
 
 
 
 
Školní družina:
Provoz ŠD:                             pondělí – pátek                        11.15 – 15.00
Oddělení
Vychovatelka
Umístění
Žáků
1.oddělení
Iva Gazárková
ŠD
29
 
 
Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků:
Je obsažen v samostatném dokumentu: Plán DVPP 2016/2017
Materiálně technické zajištění:
Z rozpočtu přednostně uvolňovat prostředky pro modernizaci vybavení těch tříd, kde na vybavování mají vysoký podíl třídní učitelé. V předloňském školním roce byla kompletně modernizována budova školy (výměna oken, zateplení, rekonstrukce WC). Během loňských prázdnin byly zrekonstruovány prostory bývalého internátu a od září 2015 se do těchto prostor stěhovala mateřská škola Nenkovice. Dvě učebny z přízemí budou letos přestěhovány do 2. poschodí. Důvodem jsou lepší hygienické podmínky (osvětlení).
 
 Kritéria pro udělování osobních příplatků a mimořádných odměn
·         Plnění uvedených úkolů plánu práce školy
·         Propagace práce školy na veřejnosti – zapojení žáků do soutěží, články v místních novinách a tisku, akce pro rodiče
·         Zlepšení estetické úrovně tříd, chodeb a ostatních prostor školy
·         Mimoškolní činnost s žáky (školní akademie, Den Matek …)
Udělení odměn a osobních příplatků je podmíněno plněním základních povinností stanovených v pracovním řádu a vnitřním řádu školy.
 
 
Časový plán vyučovacích hodin:
 
1.
hod.
 
7.35
 8.20
2.
hod.
 
8.30
 9.15
3.
hod.
 
9.35
10.20
4.
hod.
 
10.30
11.15
5.
hod.
 
11.25
12.10
6.
hod.
 
12.20
13.05
7.
hod.
 
12.40
13.25
8.
hod.
 
13.30
14.15
8.
hod.
 
13.35
14.20
9.
Hod.
 
14.25
15.10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizační schéma řízení školy, kompetence:
ŘEDITEL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učitelé     2. stupně
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí učitelka pověřená řízením        1. stupně
(statutární zástupce ŘŠ)
 
Vedoucí učitelka MŠ Nenkovice
+
Vedoucí učitelka MŠ Želetice
 
 
Hospodářka školy
+
Vedoucí školního stravování
+
Mzdová účetní
 
Školník
+
topič
 
 
 
Vedoucí kuchařka a kuchařka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Učitelky 1. stupně
 
Učitelky MŠ
 
 
 
 
 
 
 
Uklízečky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodické sdružení 1.st.
 
Tvorba ŠVP
 
 
 
Smlouvy
 
Úklid a kontrola
 
 
Kontrola dokumentace
 
Kontrola dokumentace
 
 
 
Dohody
 
Údržba a materiál
 
 
Hospitace na 1.st.
 
Hospitace
 
 
 
Mzdy
 
Topení
 
 
Zastupování v době nepřítomnosti ŘŠ
 
Kompletní řízení MŠ Želetice a Nenkovice
 
 
 
Účetnictví a administrativa
 
BOZP a správa budovy
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozpočet
 
Evidence majetku
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidence majetku
 
Výkazy práce
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventarizace
 
 
 
 
 
Metodické sdružení a druhý stupeň:
 
Hlavní úkoly pro rok 2016/2017
1.       Příprava žáků na soutěže – přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím.
2.       Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic.
3.       Kontrola požadované úrovně učebnic – zda odpovídají seznamu schválených učebnic, osnovám.
4.       Zajištění účasti pedagogů na DVPP v souladu s prioritami obsaženými v plánu práce.
5.       Práce na tématických plánech v rámci ŠVP.
6.       Vypracování celoročního plánu exkurzí a vycházek.
 
 
 
 
Úkoly vyučujících druhého stupně:
          Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách.
          Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
          Koordinují tématické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů.
          Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření.
          Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky.
          Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
          Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků.
          Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
          Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a s podpůrnými opatřeními.
          Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu.
          Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy, sebehodnocení školy a vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy.
          Podle časových možností organizují vzorové hodiny, vzájemné hospitace.
          Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů.
 
 
 
Příloha č. 1
Plán práce výchovného poradce
 
P r ů b ě ž n é   ú k o l y   V P
* Poskytovat třídním učitelům metodickou pomoc při volbě povolání žáků
* Zvýšenou pozornost věnovat žákům, kterým rodina nevytváří podmínky pro všestranný rozvoj, žákům se zdravotním postižením, SPU, SPCH a LMP, rovněž žákům nadaným a talentovaným
* Individuální konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při řešení výchovných a výukových problémů
* Pomoc při řešení konfliktních situací ve škole: rodiče-učitel, učitel-žák, žák-žák
* Zprostředkování styků s PPP Kyjov, SPC Kyjov, PPP Hodonín, PPP Brno v případě potřeby odborného vyšetření žáků
* Provádění diagnostické činnosti u žáků, kteří to vyžadují z výchovných, vzdělávacích či jiných důvodů
* Vedení dokumentace integrovaných a zohledněných žáků, žáků s LMP
ZÁŘÍ
Vypracování přehledu integrovaných žáků. Integrovaným žákům zajistit pomůcky v hodnotě 100 Kč.
Seznámit třídní učitele s požadavky na zpracování IVP a poskytnout učitelům pomoc při jejich vypracování. Termín odevzdání:  16. 9. 2016.
Odeslání  IVP do PPP a SPC.
 
ŘÍJEN
Účast na schůzce výchovných poradců.
Předání brožurek z ÚP vycházejícím žákům. 
Návštěva veletrhu vzdělávání v Hodoníně – vycházející žáci. 
Návštěva Úřadu práce v Hodoníně – informační dny pro vycházející žáky.
LISTOPAD
Zajištění informačních letáků, jejich využití – nástěnka s tématikou volba povolání.
Hodnocení  plnění  IVP a práce se zohledněnými žáky (na pedag. radě) -podklady dodají dotčení vyučující.
Beseda s rodiči vycházejících žáků na třídní schůzce za přítomnosti zástupců středních škol.
PROSINEC
Nezávazné zjištění zájmu o střední školy a odborná učiliště.
V předmětu Volba povolání budou prováděny testy k volbě povolání.
LEDEN
Individuální konzultace s vyučujícími o výsledcích integrovaných žáků.
Zpracování hodnocení IVP- třídní učitelé. Termín odevzdání: 1. února.
ÚNOR
Odeslání hodnocení IVP za 1. pololetí do PPP.
Instruktáž žáků a rodičů před vyplněním přihlášek na SŠ, kontrola správného vyplnění.
BŘEZEN
Řešení průběžných úkolů podle celoročního plánu práce, příprava vycházejících žáků k přijímacím zkouškám
Návštěva Úřadu práce v Hodoníně – 8. ročník.
DUBEN
Závěrečná příprava na vykonání přijímacích zkoušek.
Průběh přijímacího řízení a výsledky.
Hodnocení integrovaných žáků na pedag. radě. Dle potřeby zajistit kontrolní vyšetření integrovaných žáků, popř. nová vyšetření- vyplnění dotazníků-třídní učitelé.
Odeslání dotazníků do PPP. (dle potřeby)
KVĚTEN
Rozbor výsledků přijímacího řízení-vyhodnocení, spolupráce s rodiči v případě nepřijetí.
ČERVEN
Zhodnocení integrace-třídní učitelé. Termín 27.6.
Odeslání hodnocení IVP do PPP.
Vypracování přehledu o konečném umístění žáků, zpráva na pedagogické radě.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2
PLÁN PRÁCE METODICKÉHO SDRUŽENÍ PRO 1. STUPEŇ
šk. rok 2016/2017
Plán akcí:
 
Září :                      Pasování prvňáčků, táborák – 8. 9. (od 16 hod.)
                               Třídní schůzka s rodiči prvňáků – 8. 9. (16 hod.)
                                              
Říjen                     Divadelní představení Mach a Šebestová – divadlo Radost Brno, 6.10.- 10.30h
                               (60,- Kč+bus)
                       
Prosinec :            Rozmarýnek Brno – vzdělávací program Vánoce našich předků – 1.12.
(110,-Kč+bus)
                                Vánoční dílny pro děti a rodiče – 8. 12. (15 – 18 hod.)
                                Vánoční besídky – 22. 12.
 
Leden :                 Divadélko pro školy – 16.1. – 8.00 – Divadelní cestopis – II.stupeň
                                                              9.30 – Nová dobrodružství veverky Zrzečky – I. st.+MŠ
                                                                                              (40,- Kč)
 
Únor :                   Karneval – 2.2. (1. st. + MŠ)
                               Vida Brno – vzdělávací program – Putování s velrybou (1.-2.tř.)
                                                                                                  – Barevná chemie (3.-5.tř.)
                                                                                                    (130,-Kč+bus)
                                              
Březen:                              Návštěva předškoláků v 1. třídě
                               Divadelní představení Šípková Růženka – divadlo Zlín – 16.3. (70,-Kč+bus)
 
Duben :                Zápis do 1. třídy – 6.4.
Zahájení plaveckého výcviku – 7.4. (1.- 4.tř.)
                                Den Země (datum???)
                               
     
Květen :              Den matek
                               Návštěva v družební škole Hradište pod Vrátnom
 
Červen :               Den dětí
                                Školní výlet – Punkevní jeskyně, Macocha – 20.6. (350,-Kč )
 
Plán schůzek :
 
ZÁŘÍ :                    Sestavení a projednání plánu práce MS
                                Příprava pasování prvňáků
                                Tvorba tematických plánů – konzultace. Vyplňování třídní dokumentace.
                               
LISTOPAD:           Příprava vánoční dílny a vánočních besídek
Práce se žáky s poruchami učení a chování, práce s nadanými žáky
Zvyšování čtenářské gramotnosti – zkušenosti
 
LEDEN :                 Organizační příprava karnevalu
                                Hodnocení a klasifikace – konzultace vlastních metod a zkušeností
 
BŘEZEN:              Školní zralost; adaptace dětí na školu v 1.tř., Sfumato
                               Příprava zápisu do 1. třídy
                                Organizační příprava Dne Země
 
KVĚTEN :              Příprava výstavy a programu ke Dni matek
Školní výlet – domluva, organizace
                                Hodnocení práce MS
Příloha č. 3
Mateřská škola Nenkovice
Plán aktivit na školní rok 2016/2017
 
Září
·         Tvoření z dýní s výrobou podzimních lucerniček
·         Bramborový týden
·         Divadélko „Květinka“
Říjen
·         Maňáskové divadlo „Sluníčko“
Listopad
·         Výtvarné tvoření z keramické hlíny
·         Písková show – představení pro děti
Prosinec
·         Mikulášská nadílka v MŠ
·         Vánoční výtvarná dílna spojená s ochutnávkou vánočního cukroví
·         Vánoční besídka
·         Roznášení novoročních blahopřání po obci
Leden
·         Divadélko pro školy – „Nová dobrodružství veverky Zrzečky“
·         Kulturní vystoupení dětí ve Stavěšicích
Únor
·         Masopustní rej masek v MŠ
·         Karneval ve spolupráci se ZŠ (2.2.2017)
Březen
·         Návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ
·         Divadélko „Veselá školička“
·         Děti čtou dětem (ve spolupráci s žáky ZŠ)
 
 
Duben
·         Den Země (ve spolupráci se ZŠ)
·         Výukový program „VIS Bílé Karpaty“
·         Zápis do 1.třídy (6.4.2017)
·         Zahájení plaveckého výcviku (7.4.2017)
Květen
·         Oslava Dne matek
·         Zápis dětí do MŠ spojený se Dnem otevřených dveří
·         Výukový program pro děti „Vesmír“
Červen
·         Den dětí v ZŠ
·         Návštěva muzea ve Stavěšicích
·         Společný školní výlet dětí s rodiči
·         Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s nastávajícími prvňáčky
 
Plánované akce v průběhu školního roku
– prodejní výstava knih v MŠ pro děti i rodiče
– školní fotografování
– výuka anglického jazyka
– veselé pískání na flétničku
– účast dětí na drakiádě, sletu čarodějnic
– divadelní a kouzelnická představení, hudební pořady
 
Akce budou doplňovány dle aktuálních nabídek
 
 
 
 
Mateřská škola Nenkovice
Plán spolupráce s rodiči na šk.rok 2016/2017
 
Září
·         Informativní schůzka s rodiči k organizaci škol.roku 2016/2017
·         Tvoření z dýní s výrobou podzimních lucerniček
Říjen
·         Účast rodičů s dětmi na drakiádě pořádané OÚ Nenkovice
Prosinec
·         Vánoční výtvarná dílna ve spolupráci se ZŠ spojená s ochutnávkou vánočního cukroví (8.12.2016, 15-18 hodin)
Únor
·         Zhotovení masek na dětský karneval
Březen
·         „Bude ze mě školáček“ – beseda pro rodiče budoucích prvňáčků
Duben
·         Zápis do 1.třídy (6.4.2017)
·         Účast rodičů s dětmi na sletu čarodějnic pořádaném OÚ Nenkovice
·         Domácí tvořivá dílnička v rámci Dne Země (výrobky z plastu a jiného odpadového materiálu)
Květen
·         Oslava Dne matek
·         Informační schůzka
Červen
·         Společný školní výlet dětí s rodiči
·         Slavnostní ukončení školního roku, rozloučení s nastávajícími prvňáčky
 
         Podzimní tvoření – „Dýňové odpoledne“
         Návštěva místního statku
         Divadýlko Květinka z Břeclavi: bylinkovo-hudební příběh o heřmánku „Které dítě bříško bolí, ať zavolá…“ 
 
Říjen
         Vystoupení divadla Sluníčko z Prostějova
         Návštěva filmového představení- kino Panorama Kyjov
         Podzimní vycházka do lesa
 
Listopad
         Návštěva a povídání s myslivcem
         Výukovo- ekologický program VIS Bílé Karpaty Veselí n/Moravou
         Pouštění draka
 
Prosinec
         Návštěva Mikuláše, čerta a anděla ve školces nadílkou
         Vánoční nadělování
         Roznášení vánočních přáníček
 
Leden
         Návštěva žáků1.třídy ZŠ, ukázka práce s interaktivní tabulí a praktické využití u předškolních dětí
         Pozorování zimní krajiny a stop zvěře
 
Únor
         Dětský karneval
         Návštěva1.třídy ZŠ se společnou vyučovací hodinou
 
Březen
         Exkurze do místní knihovny
         Výukovo- ekologický program pro děti VIS Bílé Karpaty z Veselí n/Moravou
 
 
Duben
         Divadýlko Květinka z Břeclavi- dopravní příběh: „Doprava, doleva aneb jezdíme bezpečně“
         Den Země – čištění bylinkové zahrádky na školní zahradě
         Zápis dětí do1.ročníku ZŠ
         Zdobení Velikonočních perníčků
         Exkurze na Hasičskou zbrojnici v Žarošicích
 
 
Květen
         Den matek
         Výšlap do NPP chráněného území Adamce
         Zápis k předškolnímu vzdělávání
 
Červen
         Den dětí
         Společné setkání s dětmi z MŠ Nenkovice
         „Den otců“ setkání dětí s tatínky, společné hry a tvoření
         Putování na Dančí farmu
         Rozloučení se školním rokem a  předškoláky
 
 
 
Akce pořádané v průběhu školního roku:
 
         návštěva kina Panorama Kyjov
         návštěva místního Muzea
         prodejní výstavky knih pro děti a rodiče v MŠ
         školní fotografování
         společná setkání dětí MŠ a žáků ZŠ
         kroužek s výukou anglického jazyka „Hrajeme si s angličtinou“
         celoroční využívání tělocvičny v budově MŠ k pohybovým aktivitám a sportu
         návštěvy místní keramické dílny Hliněnka, práce s keramickou hlínou, vytváření vlastních keramických výrobků
         účast dětí na předplaveckém výcviku v Plavecké škole Bzenec
 
 
Další kulturní a jiné aktivity se uskuteční dle možností, nabídek a v rámci spolupráce se ZŠ a MŠ Nenkovice.
 
 
 
 
        
Srpen
·       Informační schůzka s rodiči k organizaci a plánování školního roku 2016/17
 
Září
·      Společné odpoledne rodičů s dětmi- „Dýňové odpoledne“
 
Listopad
·         Tvořivé odpoledne rodičů s dětmi – téma: Advent
 
Prosinec
·         Vánoční výtvarná dílna na ZŠ
·         Zpívání u Vánočního stromu
 
Leden
·         Sněhové radovánky -společné hry se sněhem, sáňkování a bobování
 
        
 
Březen  
·          Zdobení velikonočních perníčků
 
        
·         ·                                   
 
        
·        
 
 
Příloha č. 4
Akce 2. stupně ZŠ:           
          2x ve školním roce návštěva divadelního představení v Brně nebo ve Zlíně
          2x v průběhu školního roku návštěva kina v Kyjově dle aktuální nabídky
          Návštěva soudního přelíčení  na okresním soudu v Hodoníně pro 8. a 9. ročník
          Návštěva rozhlasového multimediálního studia v Brně – 9. ročník
          Veletrh vzdělávání v Hodoníně – 9. ročník 2.-3.10.
          Návštěva Úřadu práce v Hodoníně se zaměřením na volbu povolání – 8.+9. ročník
          Exkurze do muzea ropy v Uhřicích 8.+9. ročník
          Turnaj v nohejbalu hoši 6.+7. roč., 8.+9. roč.
          Florbal hoši 6.+7. roč., 8.+9. roč.
          Malá kopaná hoši 6.+7. roč., 8.+9. roč.
          Účast na olympiádách a soutěžích v průběhu školního roku
          Oslava Dne Matek a školní akademie
          Příprava a realizace projektů v 9. třídě
          Pravidelné schůzky žákovského parlamentu, realizace akcí, které navrhne žákovský parlament (např. barevné dny)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 5
Plán aktivit školní družiny pro šk.rok 2016/2017
Září
·        Seznámení s novými žáky, orientace v budově, ve školní družině
·        Seznámení s pravidly chování v družině a v jídelně
·        Pohybové hry na školní zahradě a přilehlém fotbalovém a dětském hřišti
·        Vycházka do okolí školy, rekreační pobyt před školou
·        Výroba šperků ze šípků
·        Vv- tisk bramborovými tiskátky
·        Fotografická soutěž
·        Vaření – bramboráky
·        Keramika – podzimní ovoce
·        Drakiáda
 
Říjen
·        Podzimní výzdoba družiny
·        Pohybové hry v přírodě
·        Přírodovědná soutěž – stromy
·        Vaření pejska a kočičky – zeleninový salát
·        Keramika – strom
·        Dramatizace pohádky „O pejskovi a kočičce“
·        Vv – středověká móda
 
Listopad
·        Keramika – anděl 
·        Zeměpisná soutěž – svět je naším domovem
·        Pečení – muffiny s ovocem
·        Rekordman družiny
·        Rekreační pobyt na hřišti a před školou
·        Vv – ryby v českých řekách
 
 
Prosinec
·        Mikulášská nadílka
·        Vánoční pečení
·        Vánoční koledy
·        Výroba dárečků, přáníček a vánočních ozdob
·        Vánoční výzdoba družiny a přilehlé chodby
·        Soutěž v řešení hlavolamů a kvízů
·        Keramika – svícínek
·        Sportování v tělocvičně
 
Leden
·        Zimní hry na sněhu, stavba sněhuláků, vyšlapávané obrazy ve sněhu
·        Vycházka – pozorování zimní přírody, poznávání stop na sněhu,
·        Zimní příroda ve výtvarné výchově
·        Vaření – čokoládové fondue
·        Keramický hrneček na pastelky
·        Soutěž vesmírných cestovatelů
·        Práce na PC– namaluj mimozemšťana
·        Luštění matematických rébusů, sudoku,
 
 
Únor
·        vaření – pečení z lístkového těsta
·        keramika – obličej
·        družinová superstar
·        soutěž „rozvesel princeznu“
·        výroba dřevěných plastik
·        soutěž pěti smyslů
Březen
·        Velikonoční tvoření
·        Jarní výzdoba dužiny
·        Keramika – velikonoční vajíčko
·        Kniha – můj přítel, malujeme pohádky
·        Babičky a dědečkové čtou dětem pohádky bratří Čapků
·        Dramatizace pohádky – skupinová práce
·        Soutěž „co vím o chlupatých zvířátkách
·        Vaření – dort tiramisu
·        Pohybové hry na školní zahradě
 
 
Duben
·        Jarní vycházka do okolí školy
·        Jarní úklid v dužině a před školou
·        Písničky o jaru
·        Soutěž v mysliveckých dovednostech
·        Vaření – puding
·        Rekreační pobyt na hřišti a před školou
·        Keramika – žabička
Květen
·        Výroba přáníček a dárků na Den matek
·        Pohybové hry na hřišti
·        Výroba luků
·        Soutěž v házení šipek
·        Vv –
·        Vaření – ovocný dort
·        Keramika – slunce
 
Červen
·        Den dětí – hrací odpoledne
·        Soutěž o nejlepšího námořníka
·        mravečí olympiáda
·        výroba družinových triček
·        Hry v bazénu
·        Rellye Nenkovice
·        Vycházka do vesnice – sledování dopravních značek
 
 
 
Příloha č. 6
Plán ICT
Stávající stav obecně
Ve škole se nachází jedna počítačová učebna, která je zatím dostačující. Ostatní výpočetní technika je rozmístěna po budově školy podle svého využití. Kromě počítačů v učebně jsou počítače umístěny také v ředitelně školy, sborovně, kanceláři, v kabinetu výchovného poradce, v družině a ve všech třídách. Ve škole je také devět projektrorů (počítačová učebna, učebna výtvarné výchovy, hudebna, 1.třída, 2. a 3. třída, 4. a 5. třída, 6.třída, 8.třída, 9.třída). Administrátorem je pan Mgr. Pavel Vala, který se stará o chod serveru.
-Pedagogický sbor – sborovna, interaktivní tabule, kabinet VP, knihovna
Pedagogický sbor má k dispozici 3 počítače, jeden je ve sborovně, jeden učitelský v PC učebně, jeden notebook v hudebně (připojený k interaktivní tabuli). Počítač v kabinetu výchovného poradce slouží k archivaci a k práci výchovného poradce. Všechny počítače jsou připojeny do školní počítačové sítě a k internetu. Operační systém je Windows 7, uživatelské aplikace v základním rozsahu (MS Office). Ve sborovně je umístěna barevná kopírka, černobílá laserová tiskárna a skener.
Zmíněné vybavení slouží celému pedagogickému sboru.
 
-Ředitelna
Ředitel školy má k dispozici svůj notebook, který v současné době svým výkonem postačuje k práci. Notebook je připojen do školní sítě a k internetu. V ředitelně je dále multifunkční zařízení pro kopírování, skenování a tisk.
 
-Počítačová učebna
V učebně je 16 počítačů, ve kterých jsou nainstalovány operační systémy Windows 7, uživatelské aplikace v základním rozsahu (MS Office). 16 počítačů a 16 monitorů škola nakoupila z vlastních zdrojů. Z projektu EU – peníze školám škola zakoupila nový server. V současné době spravuje server a síťové zabezpečení pan Mgr. Pavel Vala. V učebně je dále projektor a laserová tiskárna. Učebna je v odpoledních hodinách přístupná žákům všech ročníků. Učebnu odpoledne také využívají děti z družiny. OÚ Nenkovice zakoupil do počítačové učebny magnetickou tabuli na popis fixem.
 
 
 
-Interaktivní tabule (hudebna)
Díky OÚ Nenkovice se nám podařilo zakoupit interaktivní tabuli, projektor, notebook a ozvučení. Celá interaktivní sestava byla zabudována v učebně, ve které se vyučovala hudební výchova. Žáci interaktivní tabuli používají nejenom v hodinách hudební výchovy, ale i v ostatních vyučovacích hodinách (anglický jazyk, matematika, přírodopis aj.) Také učebnu s interaktivní tabulí vybavil OÚ Nenkovice magnetickou tabulí na popis fixem.
 
-Internet
V počítačové učebně je rozvedena PC síť. Pedagogický sbor a sekretářka mají osobní e-mailové adresy. Škola má své internetové stránky spravované správcem sítě. Antivirová ochrana serveru a sítě je zajištěna instalací příslušného SW, dozor provádí kontrolu stránek, na které se žáci připojují. Po dohodě s firmou GTnet se nám podařilo zvýšit rychlost internetu na až 4Mb/s. Internet je připojen také do notebooku, který je připojen k interaktivní tabuli. Dále je připojen do všech tříd, které jsou vybaveny z projektu EU – peníze školám projektory a počítači. Firma – Tesařík ve sborovně vybudovala školní WIFI síť, která slouží učitelům i žákům naší školy.
-Cílový stav
Počet PC v učebně vyhovuje standardu. Ve všech počítačích je nainstalována verze operačního systému z dílny Microsoftu Windows7 a Windows10. Kabelové rozvody jsou v pořádku. Z peněz v rámci projektu EU – peníze školám jsme zakoupili nový switch a vybavili jsme všechny třídy počítači a projektory. Podařilo se nám uskutečnit několik důležitých změn. Zakoupili jsme novou barevnou tiskárnu, neomezenou licenci produktů Microsoft za zvýhodněnou cenu, byla provedena kompletní reinstalace serveru a byl odpojen starý záložní server. Tím se nám podařilo odstranit celou řadu problémů, se kterými jsme se potýkali několik let. Do budoucna plánujeme vybavit ještě jednu učebnu interaktivní tabulí s projektorem a notebookem, postupně vyměňovat v PC učebně staré nevyhovující počítače za nové a rozšíření WIFI signálu po celé budově školy.
Všechna opatření jsou prováděna ve spolupráci se zřizovatelem – OÚ Nenkovice.