Kriteria pro příjímání dětí pro školní rok 2017/2018

Základní škola a Mateřská škola Nenkovice 222, příspěvková organizace

696 37 Nenkovice, IČO   750 23 172

 _______________________________________________________________________________

KRITERIA PRO PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

  1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem ve spádovém obvodu.
  2. Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku, s trvalým pobytem ve spádovém obvodu
  3. Poté se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné, s trvalým pobytem mimo spádový obvod.
  4. Následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku.
  5. V případě volné kapacity MŠ se přijímají děti mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let.

 

Věk dítěte         

Dítě dosahující věku 5 let k 31.8.2017 a dítě s odloženou školní docházkou                         20 bodů

Dítě dosahující věku 4 let k 31.8.2017                                                                                    10 bodů

Dítě dosahující věku 3 let k 31.8.2017                                                                                     5 bodů

Dítě dosahující 2 let věku k 31.8.2017                                                                                     2 body

___________________________________________________________________

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu                                                                               10 bodů

Trvalý pobyt mimo spádový obvod                                                                                           2 body

___________________________________________________________________

Individuální situace dítěte

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec                                                                                  5 bodů

Dítě se hlásí k celodennímu provozu                                                                                       10 bodů

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami                                                                            5 bodů

________________________________________________________________

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb.Podmínkou přijetí je, aby bylo dítě podrobeno stanoveným pravidelným očkováním. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání  (tzn. děti s odloženou školní docházkou a děti 5-ti leté )

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č.561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/2004 Sb., správní řád.