Školní řád MŠ

 

Školní řád mateřské školy
Čj.: 51/2016
Mateřská škola: 
Nenkovice 222, 696 37
IČO: 750 23 172
Forma zřízení: příspěvková organizace ZŠ a MŠ Nenkovice
Kapascita: 30 žáků
E-mail: reditel@nenkovice.cz
Telefonní číslo:  MŠ 518 622 632
                
Vedoucí učitelka 737 701 647
Upravil: vedoucí učitelka Hana Fialová
Schválil:            PaedDr. Roman
Liebiger
Účinnost: 1.9.2016     
Závaznost:        Směrnice je závazná pro všechny
zaměstnance Mateřské školy 
Změna ke dni: nahrazuje Školní řád ze dne 25.8.2015

  

Část I.
Všeobecná ustanovení

  

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Nenkovice 222 v souladu s § 30 odst. 1 a 3 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon)v platném znění vydává tento řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich
zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

Část II.
Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

Článek 1.
Základní cíle mateřské školy (dále jen „MŠ“) při zabezpečování předškolní
výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

1)    MŠ v rámci předškolního vzdělávání
•        podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního
věku,
•        podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a
tělesném rozvoji,
•        podílí se na osvojování základních pravidel
chování dítětem,
•        podporuje u dítěte získávání základních životních
hodnot a rozvoj mezilidských vztahů,
•        vytváří základní předpoklady pro pokračování ve
vzdělávání,
•        napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před
jejich vstupem do základního vzdělávání,
•        poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami,
•        vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.
2)  Školní vzdělávací program (dále jen „ŠVP“) upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah
vzdělávání podle konkrétních podmínek mateřské školy.
3)  Při plnění základních cílů vzdělávání a ŠVP mateřská škola postupuje v souladu se
zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména
ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
(dále jen „vyhláška č. 14“ v platném
znění).

        

Článek 2.
Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

1)    Každé přijaté dítě má právo
•        na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu
uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho
osobnosti,
•        na zajištění činností a služeb poskytovaných
školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
•        na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při
pobytu v MŠ.
2)    Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina
lidských práv a Úmluva o právech dítěte.
3)    Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z dalších ustanovení tohoto školního
řádu.

 

Článek 3.
Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

1)  Zákonní zástupci dětí mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí,
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím MŠ týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na
poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání
dětí.
2)  Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k
jejich výkonu jsou uvedeny v Části 4 „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při
vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské
školy“ tohoto školního řádu.

 

Článek 4.
Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni
•       zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, pří příchodu
bylo vhodně a čistě upraveno,
•       na vyzvání ředitele ZŠ a MŠ Nenkovice se osobně
zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
•       informovat MŠ o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání dítěte,
•       informovat MŠ o důvodech nepřítomnosti dítěte,
•       oznamovat MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v
školském zákoně pro vedení školní matriky,
•       ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní
vzdělávání a stravné.

 

Část III.
Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení předškolního vzdělávání dítěte

 

Článek 5.
Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let věku, nejdříve však pro děti od
dvou let, nebo v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy na základě vyřízení
žádosti zákonných zástupců.
Kritéria a postup při přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice.
Zápis do mateřské školy na následující školní rok se koná v období od 2. do 16.
května..
Přihlášku do MŠ zákonní zástupci obdrží a vyplní přímo u zápisu nebo si ji vyzvednou u
pedagogické pracovnice.

    

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce:
•       žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání,
•       žádost (evidenční list) dítěte potvrzenou pediatrem a
podepsanou zákonným zástupcem včetně potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, nebo doklad o tom, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.

      

Článek 6.
Rozhodnutí ředitele ZŠ a MŠ Nenkovice o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel ZŠ a MŠ Nenkovice Rozhodnutí o přijetí či
nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se Správním řádem a školským
zákonem.

 

Článek 7.
Ukončení vzdělávání po předchozím písemném upozornění

 

1)    Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání:
       Ředitel ZŠ a MŠ Nenkovice může rozhodnout o ukončení
vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo
omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 15.1 až 15.3 tohoto
školního řádu.           
2)    Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠ ze strany zákonných
zástupců:
       V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem
nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto školního řádu, může ředitel rozhodnout
o ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu MŠ.
3)    Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době:
       Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání byla stanovena
zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí
nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitel ZŠ a MŠ Nenkovice rozhodnout o ukončení
vzdělávání tohoto dítěte.
4)    Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo
stravného:
       V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně
nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného a nedohodne si jiný
termín, může ředitel rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte z důvodu nehrazení stanovených
úplat.

 

Část IV.
Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla jejich
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky MŠ

 

Článek 8.
Změna stanovených podmínek pobytu dítěte v MŠ a způsobu a rozsahu jeho
stravování

 

1)    Při přijetí dítěte stanoví ředitel po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny
docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
2)    Pokud je dítě v MŠ přítomno, je povinno se zde i stravovat.
3)    Jestliže zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je
nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelem.

   

Článek 9.
Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců
a pro jejich předávání zákonným zástupcům

 

1)  Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do MŠ předávají dítě po jeho
převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě.
2)  Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického
pracovníka, a to v době určené MŠ k přebírání dětí zákonnými zástupci.
3)  V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho
pobytu v MŠ, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho
předávání po ukončení vzdělávání.
4)  Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání.
Vystavené písemné zmocnění podepsané zákonnými zástupci předají učitelce MŠ.

  

5)  Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby,
postupuje příslušný pedagogický pracovník takto:
a) pokusí se zákonné zástupce dítěte nebo pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
b) informuje telefonicky ředitele ZŠ a MŠ Nenkovice,
c) řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,
d) případně se obrátí na Policii ČR – podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc
6)  Pedagogický pracovník si nemůže vzít dítě domů ani mu nelze tuto povinnost uložit.
Podle § 5 vyhlášky č. 14, právnická osoba vykonávající činnost MŠ vykonává dohled nad dítětem až do
doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dobu, po
kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je posuzována jako nařízená práce
přesčas. V této době s dítětem setrvává na území MŠ. Vznikne-li tím učitelce případná újma jejích
práv (učitelce bylo tímto znemožněno využít poslední možnost dopravy do místa bydliště apod.), bude
tato situace řešena se zákonnými zástupci dítěte individuálně.

 

Článek 10.
Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich
vzdělávání a dosažených výsledcích

 

1)    Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a
obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek MŠ v ŠVP, který je volně přístupný ve složce na
nástěnce pro rodiče..
2)    Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod
dětí do MŠ a jejich předání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou
činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.
3)    Učitelka MŠ před začátkem nového školního roku svolává schůzku zákonných
zástupců dětí, na které jsou zákonní zástupci i nových dětí informováni o všech rozhodnutích MŠ
týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí a provozu MŠ. V průběhu školního roku jsou
zákonní zástupci informováni na nástěnkách v mateřské škole a při společných setkáních nejméně
2x ročně. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka zákonných zástupců s
vedením MŠ, a to zejména z provozních důvodů.
4)    Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelem nebo s pedagogickým
pracovníkem vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou
projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.
5)    Ředitel nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě,
do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

Článek 11.
Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních
akcích

 

1)  Pokud MŠ organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní představení
pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí
prostřednictvím písemných sdělení umístěných na nástěnce MŠ. Souhlas s účastí dítěte na polodenním
výletu a akcích školy, které se konají mimo její působiště, potvrzují zákonní zástupci svým
podpisem.
2)  Pořádání těchto akcí finančně zabezpečují rodiče přímou platbou v
hotovosti.

      

Článek 12.
Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního
vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

1)    Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte
při vzdělávání, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v
dostatečném předstihu telefonickou formou, nebo osobně. V případě dlouhodobé nepřítomnosti dítěte
(delší než jeden měsíc) je omluví písemně, aby nenastal důvod k jeho vyřazení.
2)    V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz či nastanou jiné závažné
důvody a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce bez
zbytečného odkladu, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte.
3)    Při předávání dítěte informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího
pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv
na omezení jeho činnosti při vzdělávání.
4)    Zákonní zástupci dítěte informují MŠ o každé změně zdravotní způsobilosti
dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv
na průběh vzdělávání dítěte.

    

Článek 13.
Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání
a stravného v mateřské škole

 

1)  Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání
      Zákonní zástupci dodržují podmínky stanovené ve Směrnici o
úhradě úplaty za předškolní vzdělávání. Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání se hradá
v hotovosti (do 15.dne v měsíci) u učitelky.
2)   Úhrada stravného
      Platby stravného proběhnou měsíčně inkasem k 20. dni
v měsíci. Každý zákonný zástupce je povinen stanovit maximální limit výběru ze svého účtu do
výše 1 000 Kč.

 

Článek 14.
Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se
zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v MŠ zákonní zástupci dětí
•        dodržují stanovenou organizaci provozu a vnitřní
režim,
•        řídí se školním řádem MŠ,
•        dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s
jinými dětmi docházejícími do MŠ a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a
vzájemné ohleduplnosti.

 

Část V.
Provoz a vnitřní režim mateřské školy
 
Článek 15.
Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ

 

1)    Každá třída MŠ je naplňována do kapacity 24 běžných žáků, nebo 19 dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami. Třídy jsou zřizovány s celodenním provozem od 6.45 do 16.30
hodin v průběhu školního roku, který začíná dne 1. září a končí dne 31.srpna následujícího
kalendářního roku.
2)    V měsících červenci a srpnu může ředitel ZŠ a MŠ Nenkovice po dohodě se
zřizovatelem provoz přerušit, a to zejména z důvodu provozních úprav a čerpání řádné dovolené
pedagogického i ostatního personálu školy apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitel MŠ
zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

  

3)    Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo
přerušit i v jiném období než stanoveném v čl. 15 odst. 2). Za závažné důvody se považují
organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání.
Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitel ZŠ a MŠ Nenkovice na přístupném místě v
MŠ neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
4)    Vzdělávání v MŠ probíhá ve věkově smíšených třídách.
5)    MŠ organizuje mimoškolní akce související s výchovně vzdělávací činností
školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje zákonné zástupce dětí nejméně
týden před jejich zahájením.

 

Článek 16.
Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

1)    Předškolní vzdělávání dětí podle ŠVP programu probíhá v základním denním
režimu:
 6.45–8.30             
Příchod dětí do mateřské školy, individuální a skupinové činnosti s dětmi, volné a spontánní
hry dětí, pohybové aktivity
 8.30–9.00             
Osobní hygiena, dopolední přesnídávka v MŠ.
                              
9.00–9.30       Zapojení dětí do řízených nebo částečně řízených
činností (individuálních, skupinových), komunitní kruh, individuální práce s integrovaným
dítětem.
 9.30–11.30            Příprava na
pobyt venku, pobyt venku.
11.30–12.30           Osobní hygiena, oběd
ve školní jídelně ZŠ, příprava na odpočinek
12.30–14.00           Odpočinek dle
individuálních potřeb dětí, volné činnosti a individuální práce s dětmi s menší potřebou
odpočinku.
                              
14.00–14.30   Osobní hygiena, odpolední svačina v MŠ
 14.30-16.30           Spontánní
aktivity dětí, individuální činnosti s dětmi, odchod dětí z MŠ.

  

2)    Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze
školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových
představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných
akcí.

                

Článek 17.
Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

1)    Zákonní zástupci děti předávají pedagogovi v době od 6.45 hod. do 8.00 hod. Po
předchozí dohodě lze přijít s dítětem i později.
2)    Přivádění a převlékání dětí:
       Rodiče převlékají děti v šatně MŠ. Věci dětí
ukládají do značkou označených šatních skříněk. Věci svých dětí rodiče označí tak, aby nemohlo
dojít k záměně.
3)    Předávání a vyzvedávání dětí:
•     Zákonný zástupce je povinen dítě přivádět až ke třídě v MŠ, osobně
je předat pedagogické pracovnici a informovat ji o případných aktuálních změnách zdravotního stavu
dítěte. Za děti zodpovídají až do předání učitelce. Nikdy neponechávají dítě v šatně samotné.
•     Dítě z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dítěte a osoby jimi
pověřené.
•     Při vyzvedávání dítěte na sebe upozorní zazvoněním u hlavního vchodu
do školy.
•     V případě, že dítě odchází po obědě, čekají v prostorách MŠ.
4)    Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:
•     Po obědě – od 12.00 do 12.30 hod.
•     Odpoledne – od 14.30 do 16.30
hod.

     

Článek 18.
Délka pobytu dětí v MŠ

 

Děti jsou při zápisu přijímány k celodenní docházce na základě vyřízení písemné žádosti
zákonných zástupců. Kritéria a postup při přijímání dětí upravuje vnitřní směrnice. Zákonní
zástupci však mají možnost na základě předchozího oznámení, a to telefonicky či osobně u vedoucí ŠJ
nebo pedagogické pracovnice docházku dítě upravit podle svých momentálních potřeb. Uvedou přitom
předpokládanou dobu, po kterou úprava docházky bude trvat. V případě příležitostně zkráceného
způsobu docházky (nepřítomnost) je zákonným zástupcům účtován ve stravování jen skutečný způsob
docházky.

 

Článek 19.
Způsob omlouvání dětí a odhlašování stravy

 

1)    Zákonní zástupci mohou omluvit nepřítomnost dítěte:
•        osobně učitelce
•        telefonicky na čísle: 518 622 632 ZŠ
Nenkovice, nebo přímo ve školní kuchyni na čísle: 773 536 912
2)    V případě jeho nepřítomnosti je možné stravu odhlásit den předem do 14.00
hodin.
3)    Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče
vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů od 11.00 do 13.00 hod. (platí pouze
v první den nepřítomnosti). Jestliže se neodhlásí, počítá se od druhého dne cena stravného ve výši
aktuální kalkulační ceny.

        

Článek 20.
Pobyt venku

 

1)  Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.
       Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť,
mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod -10 °C.
2)  Zákonní zástupci jsou povinni vybavit dítě pro pobyt venku tak, aby mělo možnost
využít všechny nabízené aktivity během pobytu venku bez omezení – oblečení a obuv vyhrazené pouze
pro pobyt venku.

 

Část VI.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ochrany před sociálně patologickými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

Článek 21.
Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

1)    MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme
od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy jim je pedagogický pracovník
předá. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným
zástupcem dítěte.
2)    K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ stanoví ředitel počet
pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho z nich připadlo nejvýše:
a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním
postižením.

    

      3)        Výjimečně může ředitelk
zvýšit počty dětí uvedené
      a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
      b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.
4)    Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech,
například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí
ředitel k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech
jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k
MŠ.
5)    Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí
ředitel počet pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí se
zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.
6)    Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platné školské a
pracovněprávní předpisy.
7)    Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník,
pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není
zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou
předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.
8)    Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění (zejména infekčním) si může vyžádat
pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že
dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních
dětí.

       

Článek 22.
Péče o zdraví a bezpečnost dětí při specifických činnostech

 

1)    Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený
dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující
zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům a BOZP.
2)    Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních
komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména:
a) pohyb po veřejných komunikacích
•  kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není
krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Děti smějí jít po
krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dvě vedle sebe,
b) pobyt dětí v přírodě
•  využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti
neopustily vymezené prostranství,
• je-li to možné, zkontrolují pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí prostor a odstraní
nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.),
c) sportovní činnosti a pohybové aktivity
•  před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách,
nebo v jiných vyčleněných prostorách v objektu MŠ nebo probíhají na venkovních prostorách,
kontrolují pedagogičtí pracovníci, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny,
odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného
načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost,
•  tělocvičné nářadí a stavby pro pohybové aktivity jsou pravidelně v předepsaných
intervalech kontrolovány certifikovanými odborníky (1x ročně) a průběžně během roku
udržovány,
•  pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené
věku dětí a podle toho přizpůsobují jejich intenzitu a obtížnost individuálním schopnostem
jednotlivých dětí,

      

d) pracovní a výtvarné činnosti
•  při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je
nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito
nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka
školy

  

3)    V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je
součástí školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj.
37014/2005-25.

           

Článek 23.
Ochrana před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí

 

1) Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i vzdělávací působení na děti
již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci ŠVP jsou proto děti nenásilnou
formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s
nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize,
video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného
chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
2) V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí
pracovníci MŠ cílené pozorování a vyhodnocování vztahů mezi dětmi ve třídě. Cílem je řešit případné
nepříznivé vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci,
případně za pomoci školských poradenských zařízení.
3) Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytváření příznivého sociálního klimatu mezi
dětmi navzájem, mezi dětmi a všemi zaměstnanci školy a mezi všemi pracovníky školy a zákonnými
zástupci dětí.

 

Část VII.
Zacházení s majetkem školy
 
Článek 24.
Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci
vzdělávání

 

1)    Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci,
aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a
nepoškozovaly ostatní majetek MŠ a ZŠ.
Článek 25.
Povinnosti zákonných zástupců a ostatních při zacházení s majetkem

   

1)    Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole po dobu převlečení dítěte a jeho
předání pedagogickému pracovníkovi a po dobu převzetí dítěte a převlečení do šatů, ve kterých dítě
odchází domů. Dále po dobu jednání se všemi zaměstnanci školy.
2)    RZákonní zástupci mají možnost po dohodě s pedagogickým zaměstnancem pobývat
se svým dítětem v prostorách MŠ a ZŠ po dohodnutou dobu v rámci adaptačního programu nebo i z
vlastní iniciativy za účelem sledování zapojení svého dítěte do vzdělávacích činností.
3)    Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak,
aby nepoškozovali majetek mateřské školy, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto
skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.
4)    Školní budova je volně přístupná (elektronicky zajištěná čipem, který vlastní
každý zákonný zástupce) pouze v době stanovené pro příchod dětí nebo jejich odchod. Během provozu
školy mají všichni zaměstnanci klíče k hlavnímu vchodu, únikový východ je zevnitř volně
otevíratelný.
5)    Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a
kouření.

           

Část VIII.
Závěrečná ustanovení
 
Článek 26.
Závaznost školního řádu a kontrola ustanovení

 

Dodržovat tento řád jsou povinni všichni zaměstnanci školy. Kontrolu provádí vedoucí
učitelka.
O případných porušeních je proveden písemný záznam s návrhem řešení.

  

 Školní řád nabývá účinnosti dnem …1.9.2016.

  

V …Nenkovicích…… dne …31.8.2016

 

ředitel školy