ŠVP mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Nenkovice

 

Školní vzdělávací program
 pro předškolní vzdělávání
Mateřské školy Nenkovice

 

„Objevujeme přírodu v barvách“
 
Motto:
„Když pochopíš krásu přírody,
nemůžeš zabloudit“
(Cicero)    
 
Zpracovaly:
      
           Hana Fialová, Ivana Plchová
Ředitel organizace:        PaedDr. Roman
Liebiger
Platnost dokumentu:     Od 1. 9. 2015

 

                                       
Č.j. : 451/15 – 2/10

1. Identifikační údaje
 Název vzdělávacího programu:
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV)
„Objevujeme přírodu v barvách“

 

 Název a sídlo školy:
Základní škola a Mateřská škola, Nenkovice,
okres Hodonín, příspěvková organizace
Nenkovice 222, 696 37
 
Sídlo mateřské
školy:                 
                 MŠ
Nenkovice 222 
 518 622 632
                                                                         
   

 

1.3  
školy:
PaedDr. Roman Liebiger
 
 
Telefon:
518 622 632
E-mail:
IČO:
750 23 172
REDIZO:
600 115 984
Vedoucí učitelka MŠ:
Hana Fialová

 

E-mail:                                                               
skolka@seznam.cz
1.4  Zřizovatel:
Název:
Obecní úřad Nenkovice
Adresa:
696 37 Nenkovice 37
Telefon:
518 622 621
E-mail:

 

1.5  Platnost dokumentu:
Č. j.: 451/-15-2/10
Platnost dokumentu
od                           
1. 9. 2015
                   
Spisový znak: 2-4
Skartační znak: A5
Změna:
Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 8. 2015

  


Obsah:
 
1.     Identifikační údaje………………………………………………str. 1
2.     Obecná charakteristika školy v ŠVP……………………………s
tr.   2
3.     Podmínky pro vzdělávání……………………………………….str.  
3
4.     Organizace vzdělávání………………………………………….str.  
10
5.     Charakteristika vzdělávacího programu……………………….
..str. 13
6.     Vzdělávací obsah………………………………………………..str. 16
7.     Evaluační systém………………………………………………. .str. 45
   

Přílohy:
1.     Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v MŠ

2.     Preventivní program ochrany před sociálně patologickými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

 
 
 
2. Obecná charakteristika školy
2.1 Mateřská škola Nenkovice je vesnickým předškolním zařízením patřícím do
právního subjektu ZŠ a MŠ Nenkovice, příspěvková organizace. Zřizovatelem MŠ je OÚ Nenkovice.
Součástí ZŠ je

i MŠ Želetice.

 

Třípodlažní budova ZŠ a MŠ Nenkovice prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Rekonstrukce se týkala
celkové výměny oken, vchodových dveří, zateplení celé budovy a opatření barevnou fasádou
s logem školy. Projekt oprav byl realizován v roce 2015 a spolufinancován Evropskou Unií

a Státním fondem životního prostředí.

 

Kapacita MŠ byla po rekonstrukci navýšena na 30 dětí. Do MŠ jsou přijímány i děti mladší

3 let a jsou zde i děti s odkladem školní docházky, a to děti 7leté. Přijímány jsou i
děti

ze sousední vesnice Stavěšice. MŠ nabízí dle potřeby zákonných zástupců dovoz dětí učitelkou.
V současné době je předškolním zařízením se dvěma třídami. V rámci vzdělávání nabízí
dětem seznamování hravou formou se základy anglického jazyka a s hrou na zobcovou
flétnu.

 

2.2 MŠ se nachází v budově ZŠ Nenkovice na okraji obce, v klidném a
zelení obklopujícím prostředí. Po rekonstrukci vznikla moderně dispozičně řešená MŠ
s celodenním             provozem od
6.45 do 16.30 hodin. MŠ poskytuje vzdělávání i dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.
Součástí MŠ jsou dvě prostorné třídy vyhovující počtu přijatých dětí a nepřevyšující kapacitu
zařízení, dále ložnice, oddělená místnost pro děti s nižší potřebou odpočinku, kuchyňka,
jídelna, umývárna

s toaletami a prostorná chodba. Šatna MŠ se nachází v prvním podlaží budovy. Stravování
dětí zajišťuje školní jídelna ZŠ.

  

V současnosti MŠ nemá z finančních důvodů vybudovanou školní zahradu.
V bezprostřední blízkosti ZŠ a MŠ se však nachází fotbalové hřiště, parčík s okrasnými
dřevinami a dětské hřiště. MŠ je zaměřena na environmentální výchovu a vzdělávání dětí. Okolní
prostředí poskytuje dětem ekologické a přírodovědné aktivity. Na základě prožitkového učení,
objevování a experimentování získávají děti poznatky a vědomosti o přírodě a životním
prostředí.

  

Na vycházkách děti poznávají okolí Nenkovic, Stavěšic a Želetic. Poznávají krásu chráněných
přírodních rezervací Adamce a Sovinec. Seznamují se s přírodou kolem stavěšských rybníků,
nenkovského rybníčku a vodní nádrže Nynek. Poznávají okolí kolem „Poldru“ protipovodňové stavby a „
biopásů“ pro lesní zvěř. Vhodná poloha MŠ v blízkosti lesa, ovocného sadu, polí

a vinohradů poskytuje mnoho příležitostí trávit čas na čerstvém vzduchu v každém ročním
období.

     

3. Podmínky pro vzdělávání
3.1. Věcné podmínky
MŠ byla přestěhována a od 1. 9. 2015 je umístěna v rekonstruovaných prostorách budovy ZŠ
Nenkovice. MŠ má moderní, světlé a dostatečně velké prostory pro předškolní vzdělávání. Prostorové
uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Stěny interiéru MŠ jsou
barevně vymalovány a zdobí je dřevěné dekorativní prvky a dětské tapety.

        
Součástí MŠ jsou dvě třídy. První třída je velmi prostorná, vybavená nábytkem přiměřené výšky

dle odpovídajících norem, zdravotně nezávadným, bezpečným a estetickým. Ve třídě jsou dvě
velké vestavěné policové skříně s barevnými plastovými kontejnery a řada nižších skříněk
k ukládání hraček, didaktických pomůcek a her. Třída je vybavená moderními pomůckami a
hračkami dostupnými dětem a vhodně umístěnými. Množství hracích a pracovních koutů ve třídě
motivuje děti zejména ke spontánní hře a k uplatnění jejich tvořivosti a fantazie. Dostatečně
podnětné prostředí napomáhá k osvojování nových poznatků, umožňuje dětem uspokojovat jejich
potřeby, zájmy a pohybové aktivity.

 

Druhá třída je menších rozměrů, vybavená dětským nábytkem, rovněž i nábytkem

pro ukládání pomůcek a doplňkového materiálu a vestavěnou skříní na hračky. Prostředí třídy
nabízí dětem relaxační koutek, dostupné hračky k tematickým hrám a pomůcky k pohybovým
činnostem v menších skupinách. Třída umožňuje individuálně pracovat s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami, a to s dětmi se zdravotním postižením a s dětmi
s nerovnoměrnostmi

ve
vývoji.            

 

Vybavení tříd hračkami, pomůckami, sportovním náčiním a doplňky odpovídá počtu dětí

i jejich věku a je dětmi i pedagogy plně využíváno a dle potřeby bude rovněž doplňováno

a průběžně obnovováno.   

 

MŠ má velmi prostornou ložnici, která se postupně vybavuje novými lůžky, které jsou
přizpůsobeny antropometrickým požadavkům pro odpočinek dětí. U dětí je respektována rozdílná
potřeba spánku a odpočinku. K volným činnostem a individuálním pracím s dětmi
s menší potřebou odpočinku slouží hrací koutek vedle ložnice.

 

Nové zdravotně hygienické zařízení umývárny (umyvadla pro děti, toalety, sprchový kout, WC

pro pedagogy s umyvadlem) splňuje hygienické normy dle platných předpisů.

 

Součástí MŠ je kuchyňka pro přípravu svačinek. Menší jídelna je vybavená dětským nábytkem
přiměřené výšky dle odpovídajících norem a slouží k výdeji pouze svačinek. Oběd je dětem
podáván ve vyhrazeném prostoru školní jídelny ZŠ.

 

K prostorám MŠ patří i prostorná chodba, ze které se vchází do všech místností.
K vybavení chodby patří barevný vláček na zdi, který veze dětem v pytlíčcích náhradní
oblečení, koutek pro pitný režim, koutky pro děti k rozvoji manipulačních schopností a
dovedností v oblasti jemné motoriky (dětské pískoviště, labyrint ve tvaru pastelek v pěti
barvách k přesouvání pohyblivých prvků umožňující procvičování motoriky rukou), koutek pro
rodiče, nástěnka pro rodiče, nástěnky

a barevné sítě pro výtvarné práce a pracovní listy dětí. V zadní části chodby se nachází
velká vestavěná policová knihovna s dětskou literaturou a literaturou pro
pedagogy.

 

Na výzdobě interiéru se podílejí učitelky i samotné děti svými výtvory. Výtvarné práce

a trojrozměrné výrobky dětí motivované ročním obdobím zdobí interiér MŠ po celý školní
rok.

 

MŠ zatím z finančních důvodů nemá školní zahradu, která by bezprostředně navazovala

na budovu ZŠ a MŠ. V blízkosti se nachází fotbalové hřiště a dětské hřiště, které má
vypracovaný provozní řád hracích ploch. V době od 10.00 hodin do 11.30 hodin jsou hrací plochy
využívány dětmi MŠ. Tyto prostory umožňují dětem rozmanité pohybové a další aktivity a jsou
využívány k fyzickému rozvoji, pohybové koordinaci a k rozvoji tělesné zdatnosti dětí. MŠ
využívá

i tělocvičnu ZŠ.

 

Vstup do budovy ZŠ a MŠ je zabezpečen elektronicky číselným kódem. Šatna MŠ se nachází
v prvním podlaží vpravo, v druhém podlaží vlevo se vstupuje bezpečnostními dveřmi

do MŠ. Bezpečný pohyb dětí po schodišti při přesunech dětí do šatny, do školní jídelny a zpět
zajišťuje zábradlí dle bezpečnostních norem a platných předpisů. 

Záměr:
Ø 
Vybudovat oplocenou školní zahradu s pískovištěm a herními prvky.
Ø 
Dovybavit MŠ vhodnými pomůckami pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Ø 
Dovybavit ložnici novými lůžky, polštářky a přikrývkami vhodnými pro alergiky

a astmatiky
.

 

3.2 Životospráva
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle platných předpisů o školním
stravování. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a
nápojů. Jídelníček sestavuje vedoucí kuchařka a bývá k nahlédnutí na nástěnce v šatně, u
kuchyňky v MŠ

a na webových stránkách školní jídelny. Obsahuje seznam a číselné označení potravinových
alergenů. MŠ zajišťuje celodenní stravu (dopolední přesnídávku, oběd, odpolední svačinu). Mezi
jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány tříhodinové intervaly. Přesnídávka a svačinka jsou
podávány ve výdejně MŠ, oběd ve výdejně ZŠ. Děti jsou vedeny k sebeobsluze při stolování,
k udržování čistoty a pořádku při jídle, používání příboru a ubrousku.
Do jídla děti nenutíme, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak
zdravému stravování. Pokud dítě dosáhne v daném školním roce sedmi let, jsou zvýšeny normy

pro stravování.
V rámci pitného režimu mají děti po celou dobu provozu k dispozici dostatek tekutin,
které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy. Děti konzumují nápoje v samoobslužném
režimu

podle vlastního pocitu žízně. Koutek s nápoji (pitná voda, šťáva, čaj, džus) a hrníček
pro každé dítě se nachází u kuchyňky MŠ a ve třídě.
MŠ zajišťuje pravidelný denní rytmus a řád, který je dostatečně flexibilní a umožňuje
přizpůsobit organizaci činností v průběhu dne potřebám dětí, aktuální situaci nebo reagovat na
neplánované události v životě MŠ. Stabilní však zůstává doba podávání jídla.
Každodenní pobyt venku je úměrně dlouhý stavu počasí. Za příznivého počasí tráví děti venku
nejméně dvě hodiny. Důvodem pro vynechání pobytu venku jsou: silný vítr, déšť, mlha, znečištěné
ovzduší, náledí nebo teplota pod -10° C, stejně tak i vysoké teploty v letních měsících. Dětem
jsou nabídnuty náhradní pohybové aktivity v interiéru MŠ nebo v tělocvičně ZŠ.
Při odpoledním odpočinku se snažíme respektovat individuální potřebu spánku a odpočinku
jednotlivých dětí. Všechny děti odpočívají jednu hodinu (při četbě, poslechu pohádek

a relaxační hudbě). Dětem s nižší potřebou odpočinku jsou nabízeny klidové činnosti
v hracím koutu vedle ložnice.
Všichni zaměstnanci MŠ se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem
přirozený vzor.

Záměr:
Ø 
Esteticky a poutavě pro děti servírovat ovoce a zeleninu.
Ø 
Obohacovat pitný režim.
Ø 
Vést děti ke zdravému životnímu stylu – hledat vzor u dospělých a žáků
ZŠ.

 

3.3 Psychosociální podmínky
Našim cílem je vytvářet mezi MŠ a zákonnými zástupci dětí partnerský vztah a zajistit podmínky

k jejich spokojenosti. Přejeme si, aby se děti cítily v MŠ dobře a navštěvovaly ji rády.
Zajišťujeme zdravé prospívání a rozvoj každého dítěte. Výchovu a vzdělávání přizpůsobujeme jeho
individuálním vývojovým, poznávacím, sociálním i emocionálním potřebám.
Novým dětem přicházejícím do MŠ nabízíme adaptační režim. Adaptace na nové prostředí je

u každého příchozího dítěte řešena individuálně na základě vzájemné dohody mezi pedagogem

a zákonným zástupcem dítěte. Všechny děti jsou přiměřeně zatěžovány s ohledem na jejich
schopnosti, nejsou neurotizovány spěchem a chvatem, mají stejná práva a povinnosti. Volnost

a osobní svoboda dětí je respektována do určité míry, která vyplývá z nutnosti dodržovat
v MŠ potřebný řád, pravidla bezpečnosti a pravidla společného soužití (děti si je samy
vytvářejí).
Uplatňujeme pedagogický styl respektující dítě jako jedinečnou osobnost, dítě má právo
neúčastnit se nabízených činností, mít svůj názor. Dbáme na soukromí dítěte.
Dostatečně se věnujeme vztahům mezi dětmi a nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem. Děti
jsou vedeny ke spolupráci, vzájemnému respektování potřeb (dělit se o hračku, pomůcky, pamlsky,
střídat se v činnostech, ve hře). Učí se obhajovat své potřeby, svá přání, přijímat názory
druhého, jeho emoce, nálady (radost, nadšení, smutek, zklamání). Jsou vedeny k ohleduplnému

a citlivému chování k dítěti se zdravotním postižením, jeho začleňování do kolektivu,
respektování jeho rozdílných schopností a dovedností (neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit
ho).
Dbáme na prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí. Učíme je
řešit vzniklé konflikty dohodou bez projevu agrese a užívání vulgarismů. Upozorňujeme na
společensky nežádoucí chování (lež, ubližování, šizení, nespravedlnost), viz příloha –
Preventivní
program.
                 
                                                  
 
Ve vztazích mezi dospělými (rodiči, zaměstnanci MŠ a ZŠ), mezi dětmi i žáky ZŠ se projevuje
vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora.
Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Témata v
našem TVP PV jsou dítěti blízká, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná.
ŠVP PV vychází z konkrétních podmínek naší MŠ a je zaměřen na environmentální výchovu a
vzdělávání.

Záměr:
Ø 
Udržovat přátelství a kamarádství, cítit sounáležitost s ostatními (s dětmi

se speciálními vzdělávacími potřebami, s prvňáčky).
Ø 
Řešit problémy a známé situace samostatně (nápodobou, opakováním), náročnější s oporou
a pomocí dospělého.
Ø 
Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a
pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 
3.4 Organizace chodu
Organizace a provoz MŠ v současné době odpovídá požadavkům rodičů. Od 1. 11. 2014 byl
zřizovatelem OÚ Nenkovice prodloužen provoz na dobu od 6.45 do 16.30 hodin.
Po přestěhování byla kapacita MŠ navýšena na 30 dětí.
Nově přijatým dětem je umožněn individuální adaptační režim s postupným začleňováním

do kolektivu.
Denní řád je přizpůsoben podmínkám MŠ. Respektuje dobu příchodu a odchodu, věkové zvláštnosti,
potřeby dětí, biorytmus a aktuální situaci. Je dostatečně flexibilní, pevně je stanovena doba
stravování a odpočinku.
Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. Vzdělávání

se uskutečňuje ve dvou třídách. V první třídě se vzdělávají děti s odloženou školní
docházkou

a předškoláci, ve druhé třídě mladší děti a děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Děti
jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Mají dostatek času a prostoru pro
spontánní, zájmové a pohybové činnosti. Dostatečně velké prostory umožňují pracovat s dětmi
frontálně, v malých i velkých skupinách či individuálně. Jde nám především o to, probouzet u
dítěte aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Ukázat, co všechno už samo
umí, zvládne a dokáže.
Snažíme se vytvářet klidné a podnětné prostředí pro realizaci plánovaných činností zaměřených

na environmentální výchovu a vzdělávání. Každé dítě má možnost podle svých schopností

a vlastního zájmu se zapojit do nabízených činností.
Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivně pohybové aktivity.
Nezapomínáme ani na tělesnou pohodu, dostatek volného pohybu i v každodenních pobytech
venku.

Záměr:
Ø 
Dát dětem dostatečný prostor k realizaci, dokončení nebo pokračování v započatých
činnostech spontánních i řízených.
Ø 
Dostatečně dbát na osobní soukromí dětí, klidový režim dítěte se zdravotním
postižením

.
Ø 
Cíleně připravovat děti na plynulý přechod do ZŠ.

Režim dne:
Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze ŠVP

 a v případě výletů, exkurzí, kulturních akcí, dětských aktivit a jiných
akcí.

„Náš den“
(vnitřní denní režim MŠ)
 6.45 – 8.30       Příchod dětí do MŠ, individuální a
skupinové činnosti
s dětmi,             
                                volné
a spontánní hry dětí, pohybové aktivity
 8.30 – 9.00     Osobní hygiena, dopolední přesnídávka
v MŠ
 9.00 –  9.30      Zapojení dětí do řízených nebo
částečně řízených činností (individuálních,    skupinových), komunitní kruh,
individuální práce s integrovaným dítětem
 9.30 – 11.30      Příprava na pobyt venku, pobyt venku
11.30 – 12.30      Osobní hygiena, oběd ve školní jídelně ZŠ,
příprava na odpočinek
12.30 – 14.00      Odpočinek dle individuálních potřeb dětí, volné
činnosti a individuální práce

 s dětmi s menší potřebou odpočinku
14.00 – 14.30      Osobní hygiena, odpolední svačinka v MŠ
14.30 – 16.30      Spontánní aktivity dětí, individuální činnosti
s dětmi, odchod dětí z MŠ
                         
                                   
 
                          
3.5 Řízení mateřské školy
MŠ je součástí ZŠ Nenkovice a je řízena ředitelem školy. Při vedení zaměstnanců ředitel
vytváří atmosféru vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, ponechává jim
dostatek pravomocí a respektuje jejich názor.
 Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny pracovním řádem

a stanoveny v přehledu pracovní doby a náplní práce (přílohy ŠVP PV). Ředitel školy
vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou
spolupráci.
Pedagogický tým vypracovává ŠVP PV a TVP PV. Kontrolní a evaluační činnosti jsou zaměřené

na všechny oblasti týkající se provozu a výchovné a vzdělávací práce. Z výsledků jsou
vyvozovány závěry pro další práci. Plánování pedagogické práce a chodu MŠ vychází z předchozí
analýzy

a využívá zpětné vazby.
MŠ má vytvořen funkční informační systém, propojení rodičovské veřejnosti se životem

v MŠ (webové stránky, zpravodaj školy Školáček, „infokanál OÚ“). Informovanost rodičů je
zajištěna také formou nástěnek v MŠ, individuálními rozhovory, na třídních schůzkách

a slavnostních
setkáních.                 
MŠ spolupracuje se zřizovatelem OÚ Nenkovice (různá projednávání, materiální vybavení),
s ostatními složkami v obci (myslivecké sdružení, sbor dobrovolných hasičů, Galerie OÚ),
dále s OÚ Stavěšice (dojíždění dětí do MŠ), se ZŠ Nenkovice a MŠ Želetice (společné kulturní
akce, oslavy, porady).
MŠ spolupracuje s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních
výchovných

a vzdělávacích problémů dětí (PPP, logopedická poradna, dětský pediatr, dětský psycholog

a psychiatr).

Záměr:
Ø 
Průběžně aktualizovat webové stránky školy.
Ø 
Hledat další možnosti spolupráce.

 

3.6 Personální zajištění
V MŠ pracují dvě pedagogické pracovnice s požadovanou odbornou kvalifikací a jedna
asistentka pedagoga.
O tom, jak se dítě v MŠ cítí, rozhoduje kvalita vzájemných vztahů všech, kteří se na
vzdělávání podílejí. Nové poznatky pro pedagogickou práci se snažíme získávat a aplikovat
v praxi samostudiem. K systematickému vzdělávání patří využívání nabídek odborných
seminářů.
Při všech činnostech je zajištěna dětem optimální pedagogická péče.
Všichni pedagogičtí zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem
v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních
dětí.
Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace nebo jiná péče o děti se speciálními
vzdělávacími potřebami jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními
pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj).

Záměr:
Ø 
Systematicky se vzdělávat četbou odborné literatury a časopisů pro pedagogy.
Ø 
Podporovat týmovou práci.
Ø 
Aplikovat v praxi zkušenosti z odborných seminářů.

  

3.7 Spoluúčast rodičů
Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost,
porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Našim cílem je vytvářet mezi rodiči a MŠ partnerský
vztah a hledat nové možnosti spolupráce.
Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím
nástěnek, na webových stránkách školy, ve zpravodaji školy a osobním kontaktem. Ke zlepšení
spolupráce

i naší výchovně vzdělávací práce je nám nápomocen „Dotazník pro rodiče.“ Rodiče se mohou
anonymně vyjádřit k veškerému dění v MŠ, případně vnést své náměty a požadavky pro další
práci nebo nápady pro řešení vzniklých problémů.
Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ. Účastní se různých plánovaných aktivit,
informačních a společenských schůzek. Na začátku školního roku jsou seznamováni s dokumentací
MŠ (se všemi nutnými řády, s režimem dne, plány spolupráce a aktivit dětí,

se ŠVP PV). Podílejí se na plánování akcí a řešení vzniklých situací. Setkání probíhá
několikrát

za školní rok dle plánu, ale i neplánovaně týkajících se organizačních záležitostí.
Mezi tradiční školní aktivity patří tvořivé dílny, mikulášská nadílka, vánoční posezení,
karneval, den otevřených dveří, školní akademie, Den matek, rozloučení se školáky, ukončení
školního roku.
Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních
pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a
vzdělávání.
Chráníme soukromí každé rodiny a zachováváme diskrétnost svěřených informací.
Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům v péči o dítě. Zajišťujeme pro rodiče
besedy s pedagogy 1. stupně ZŠ, s dětskou lékařkou, logopedem.
Prostřednictvím nástěnek rodiče aktuálně seznamujeme s tématy integrovaných bloků TVP PV

a se vzdělávacími cíli. ŠVP PV je volně přístupný na nástěnce.
Rodiče mají stálý přehled o výtvarných a pracovních činnostech dětí. MŠ spolupracuje
s rodiči v získávání různorodého přírodního i odpadového materiálu pro tyto
činnosti.
Nabízíme rodičům fotografování dětí v MŠ.

Záměr:
Ø 
Zapojovat rodiče do školních tradic a pomáhat obnovovat místní zvyky a
tradice.
Ø 
Spolupracovat s rodiči dětí s odkladem školní
docházky
.

      

4. Organizace vzdělávání
4.1 Přijímání dětí do MŠ
Děti jsou do MŠ přijímány ředitelem ZŠ a MŠ Nenkovice v souladu se zákonem č. 561/2004
Sb., školský zákon, v platném znění. Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ve vnitřní
směrnici školy, termín, místo a dobu přijímacího řízení stanoví ředitel ZŠ a MŠ po dohodě

se zřizovatelem OÚ Nenkovice (v měsíci dubnu). Kritéria přijímacího řízení pro následující
školní rok jsou oznámeny veřejnosti s předstihem na webových stánkách školy.
O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek, na „infokanálu OÚ
Nenkovice“, na úřední desce OÚ, vyhlášením obecním rozhlasem Nenkovice a Stavěšice.
O přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí
přesáhnout 3 měsíce, rozhoduje ředitel školy. Přednostně jsou do MŠ přijímány děti s odkladem
školní docházky a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Do MŠ jsou
přijímány i děti mladší tří let a děti ze sousední vesnice Stavěšice.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitel školy na základě písemného
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro
děti a dorost.
MŠ je oprávněna přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.

 

4.2 Charakteristika tříd
Výchova a vzdělávání dětí v naší MŠ se uskutečňuje ve dvou třídách podle TVP PV, který je
v souladu se ŠVP PV. Přejeme si, aby každé dítě našlo v MŠ spoustu kamarádů, cítilo se
dobře, umělo si hrát a spolupracovat s ostatními a odcházelo spokojené a plné
zážitků.

 


Třída smíšená – heterogenní

Třída „myšiček“

Věkové složení dětí: děti s odkladem školní docházky, děti 4 až 6leté
 
Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím
potřebám

a možnostem dětí. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní
aktivitě,

aby se zapojovaly do organizace činností. Učitelky zajišťují dětem dostatek mnohostranných

a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. Věnují se dětem s odkladem
školní docházky

a připravují děti na vstup do ZŠ. Třída je zaměřena na výtvarné tvoření s přírodninami

a odpadovým materiálem a na ekologické chování v každodenním životě.

 

Další aktivity v rámci vzdělávání:
„Veselé pískání“ – seznamování s hrou na zobcovou flétnu
„Hravé chvilky s angličtinou“- seznamování hravou formou se základy
anglického jazyka
Obě aktivity mají vypracované plány výuky

 

     
Třída integrovaná – děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Třída „žabiček“

Věkové složení dětí: 3 až 4leté a děti mladší 3let
 
Do této třídy je zařazeno dítě se zdravotním postižením, je to třída se sníženým počtem dětí.
Výchovnou a vzdělávací činnost zajišťuje učitelka a pedagogický asistent. Pedagogové vytváří

a zajišťují potřebné podmínky k celkovému rozvoji dětí ve třídě, přihlíží k jejich
individuálním schopnostem a rozvíjí prosociální chování. Seznamují děti se školními tradicemi,
lidovými zvyky formou písní, říkadel a tanečních her. Učí je poznávat a chránit přírodu. Pěstovat
úctu k životu

a všemu živému. Prostředí třídy motivuje děti ke spontánním zájmovým, pohybovým a relaxačním
aktivitám.  

Pravidla pro cílenou diagnostickou činnost
1.      Vedení přehledu osobnostních charakteristik dítěte, sledování
a hodnocení rozvoje

a učení dítěte v posledním roce předškolního vzdělávání
2.      Portfolia pracovních listů a vývoje kresby
3.      Desatero předškoláka
4.      Individuální vzdělávací plán pro děti s odkladem školní
docházky s přihlédnutím k důvodu odkladu nebo doporučení, závěru z vyšetření
v PPP.
5.      Individuální vzdělávací plány pro děti se zdravotním
postižením

 


Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (se zdravotním znevýhodněním

 a zdravotním postižením)

 
Záměry předškolního vzdělávání a rámcové cíle jsou pro všechny děti společné, u dětí

se speciálními vzdělávacími potřebami přihlížíme k stupni a druhu postižení.
Jejich vzdělávání probíhá souběžně s ostatními dětmi i podle individuálního vzdělávacího
plánu.
Našim úkolem je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat dítěti zajistit
optimální podmínky k rozvoji osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci
mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti (za přítomnosti asistenta).
Spolupracujeme s odborníky speciálního pedagogického centra a pedagogicko-psychologické
poradny.

 


Podmínky pro vzdělávání:
Ø 
Zajišťujeme osvojení specifických dovedností v rámci individuálních
možností.
Ø 
Za pomoci pedagogického asistenta zabezpečujeme bezpečný pohyb ve všech prostorách
MŠ.
Ø 
Snažíme se nabízet takové aktivity, aby je dítě bezproblémově zvládlo.
Ø 
Využíváme vhodných hraček a kompenzačních didaktických pomůcek.
Ø 
Zajišťujeme průběžnou logopedickou péči.
Ø 
Vytváříme klidné prostředí.
 

Vzdělávání dětí mimořádně nadaných
 
Včasnou diagnostikou se snažíme odhalit u dětí mimořádné schopnosti či nadání a rozvíjet je
formou rozmanitých vzdělávacích
nabídek.

                   

5. Charakteristika vzdělávacího programu
     
„Objevujeme přírodu v barvách“

5.1 Filozofie školy, cíle a záměry:
·        
Objevovat zákonitosti přírody na základě prožitkového učení
·        
Vést děti ke zdravému životnímu stylu
·        
Projevovat se jako jedinečná osobnost
·        
Vytvářet prostředí k uspokojování a rozvíjení potřeb dítěte

 Zpracování nového školního projektu předcházela:
·         Změna věcných podmínek MŠ, organizace chodu
a nové podmínky pro výchovu

a vzdělávání přestěhováním MŠ do budovy ZŠ
·         Analýza skupiny dětí – zhodnocení
rozvojových a vzdělávacích pokroků, individuálních potřeb a zájmů, zařazení dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami
·         Kompletní evaluace následujících oblastí:
naplňování cílů předchozího ŠVP PV, kvalita podmínek vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání
v TVP PV a výsledky vzdělávání. 
Barevná fasáda školy s logem „pastelek,“umístění budovy v klidném prostředí a
každodenní styk dětí s okolní přírodou nás přimělo zamyslet se nad filozofií školy –
zkvalitnění vzdělávacího procesu, vytváření prostředí klidu a pohody, být průvodcem na cestě
objevování a poznávání proměny přírody.

 


Při tvorbě ŠVP PV jsme vycházeli z těchto rámcových cílů (záměrů):
·        
Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
·        
Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
·        
Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící
na své okolí
ŠVP PV je zpracován do pěti integrovaných bloků, kterými prochází čtvero roční období.
Opírá

se také o Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty MŠ, jeho cíle, klíčové
kompetence, úkoly a aktivity (viz přílohy). Snažili jsme se zachovat přirozenou posloupnost ročních
období

a s nimi souvisejících tradic, zvyků a změn v přírodě.
 
Názvy integrovaných bloků ŠVP PV:
I.                  
Malíř podzim čaruje, barvičkami maluje
II.               
Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce
III.            
Paní zima jede, jede na saních, přivezla nám bílý sníh
IV.            
Sluníčko nám hezky svítí, na poupata, jarní kvítí
V.               
Hola, hola, konečně nám končí škola
 
 
 

Vzdělávací cíle, na kterých je náš ŠVP postaven:
·         Doplňovat rodinnou výchovu
·         Zajistit podnětné prostředí k aktivnímu
rozvoji a učení
·         Obohacovat denní nabídku
·         Usnadňovat další životní a vzdělávací
cesty
·         Podporovat tělesný rozvoj a zdraví, jeho
osobní spokojenost a pohodu
·         Učit chápat okolní svět
·         Motivovat k dalšímu poznávání a
učení
·         Učit žít ve společnosti ostatních
·         Přibližovat normy a hodnoty
společnosti
·         Vytvářet předpoklady pro pokračování
vzdělávání
·         Podporovat individuální rozvojové
možnosti
·         Provádět diagnostiku
·         Poskytovat péči dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami

 


Dlouhodobé záměry- vize MŠ:
·        
Předávat a zprostředkovávat základní životní zkušenosti formou prožitků v přirozeném
prostředí
·        
Vytvářet základy celoživotního vzdělávání
·        
Cíleně připravovat děti na plynulý přechod do ZŠ
·        
Propojit vzdělávací proces MŠ a ZŠ vzájemnou spoluprací, týmovou prací
·        
Budovat dobrou úroveň a pověst školy na veřejnosti
·        
Obnovovat a dodržovat školní a místní tradice a zvyky
 
 

5.2 Metody a formy vzdělávací práce
Předškolní vzdělávání se přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním

a emocionálním potřebám dítěte. V MŠ uplatňujeme metody a formy práce, které vycházejí
z pozorování a respektování individuálních potřeb a zájmů dítěte, ze znalostí jeho rozvojových

i vzdělávacích pokroků. Nabízíme prostředí podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, aby se
v něm dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Projevovalo se, bavilo a zaměstnávalo
přirozeným dětským způsobem
. Jsou to tyto metody práce:
·        
Prožitkové učení hrou – podporuje dětskou zvídavost, je založené na přímých
zážitcích dětí

 

·        
Tematické učení –     vyhledávání  témat, činností a
příležitostí blízkých a srozumitelných dětem, umožňující získávat očekávané výstupy (kompetence)
v reálných souvislostech

 a dokázat je prakticky využít

 

·        
Kooperativní učení – založené na vzájemné spolupráci, učí děti rozdělovat si role

a úkoly, plánovat činnosti, pomáhat si, radit, vyvíjet společné úsilí, kontrolovat

a hodnotit společnou práci
                      
·        
Situační učení – založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti
srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí

 

·        
Praktické učení – zapojení všech smyslů

 

·        
Spontánní sociální učení – založené na principu přirozené nápodoby
Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené
v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte. Mezi
vhodné specifické formy, které uplatňujeme v MŠ,
patří:
·        
Didakticky zacílená činnost – přímo nebo nepřímo motivovaná, v níž je
zastoupeno spontánní a záměrné (cílené, plánované) učení
·        
Řízené individuální činnosti
·        
Komunitní kruh – rozhovor, beseda, vyprávění
·        
Názorné – exkurze, pozorování
·        
Experimentace
·        
Práce s encyklopediemi
·        
Práce na PC
·        
Interaktivní
tabule           
 

Prostředky plnění vzdělávacích cílů:
·         Upřednostňujeme hru jako nejpřirozenější
činnost dětí. Prostřednictvím hry se dítě učí poznávat sebe, okolí, navazuje sociální kontakty
s ostatními dětmi. Učíme děti si hrát, třídy nabízejí moderní a dětem dostupné hračky pro hry
paralelní, kooperativní a společenské. Umožňujeme dětem v započatých hrách pokračovat, dokončit
je.
·         V procesu vzdělávání využíváme
didaktické pomůcky a hry (obrazový a výukový materiál, skládanky, puzzle, přírodniny, CD nahrávky,
dětské encyklopedie, atlasy živočichů a rostlin, obrázkové knihy, dětské časopisy, vyučovací
programy na počítači a interaktivní tabuli).
·         Pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky
využíváme pracovní sešity pro předškoláky, grafické listy, dřevěné dekorativní labyrinty ve tvaru
pastelek umístěných na zdi, dětské pískoviště s kouzelným pískem, stavebnice.
·         K pohybovým aktivitám a k relaxaci
využíváme vhodných pomůcek a náčiní (relaxační vaky, bazén s barevnými míčky k relaxaci,
balanční míč, dětské chůdy, míče, padáky dvou velikostí, dětská odrážedla „bibi cary“
).      
·         K rozvíjení dětské fantazie a
tvořivosti ve výtvarných a pracovních činnostech využíváme univerzální skříňku na kolečkách
k bezproblémovému přesouvání výtvarných pomůcek, které jsou využívány dětmi po celý den.
6. Vzdělávací obsah
6.1 Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti integrovaných bloků. Integrované bloky
jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP PV s ohledem na konkrétní podmínky
MŠ.
Každý integrovaný blok obsahuje stručnou charakteristiku a vzdělávací cíle. Bloky zahrnují
různá témata odvíjející se od jednotlivých ročních období, školních tradic, lidových zvyků,
poznávání světa lidí i od praktických životních situací, se kterými se děti setkávají. Časový
prostor pro témata je otevřený, flexibilní a dostatečně volný pro aktivní vstup dětí i tvořivost
učitelky.
Názvy integrovaných bloků a jejich témat:
I.                  

Malíř podzim čaruje, barvičkami maluje
1.     
Kluci a holky, jdeme do školky
2.     
Sklízíme plody podzimu
3.     
Co umí vítr a déšť
 
      II.       
Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce
1.     
My se čerta nebojíme
2.     
Těšíme se na Ježíška
 
   
 III.     
 Paní zima jede, jede na saních, přivezla nám bílý sníh
1.     
Zimní radovánky
2.     
Zvířata a ptáci v zimě
3.     
Hádej, čím jsem
4.     
Masopust
     IV.     
Sluníčko nám hezky svítí, na poupata, jarní kvítí
1.     
Jaro ťuká na vrátka
2.     
Velikonoční radovánky
3.     
Já a moje kniha
4.     
Svátek naší Země
5.     
Červená, žlutá, zelená, co to děti znamená
6.     
Maminka má svátek
7.     
Jaro v trávě
 
V.               

Hola, hola, už nám skončila škola
1.     
Hrajeme si celý den
2.     
Zvířata celého světa
3.     
Hurá na prázdniny
6.2 Tematické části v jednotlivých integrovaných blocích jsou vzájemně
propojeny, promítají

se do pěti vzdělávacích oblastí a získávají podobu dílčích cílů.

 

1.     
Biologické                           
Dítě a jeho tělo
2.     
Psychologické                     
Dítě a jeho psychika
3.     
Interpersonální                   
Dítě a ten druhý
4.     
Sociálně –
kulturní               Dítě a
společnost
5.     
Environmentální                
Dítě a svět
K rozvíjení dětí v těchto oblastech využíváme motivační příběhy a rozmanité činnosti
– řízené diskuse na cíleně volená témata, didaktické hry, pohybové hry, dramatizace, písničky,
básničky

a říkadla, grafomotorická cvičení, výtvarné činnosti a tvoření z přírodnin a
z rozličného materiálu. Zábavnou formou tak děti poznávají přírodní prostředí i organizaci
světa lidí.            
                                                                                                                                                                                                                                                           Hlavní
důraz klademe na hru a prožitkové učení. Průběžné naplňování dílčích cílů směřuje k dosažení
dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování kompetencí klíčových potřebných nejen
na přípravu dítěte na školu, ale hlavně pro život.
Cílem předškolního vzdělávání je, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových
kompetencí a získalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.

Klíčové kompetence pro etapu předškolního vzdělávání:
1.     
Kompetence k učení
2.     
Kompetence k řešení problémů
3.     
Kompetence komunikativní
4.     
Kompetence sociální a personální
5.     
Kompetence činnostní a občanské
Každé téma obsahuje konkrétní dílčí vzdělávací cíle, klíčové kompetence, očekávané výstupy,
vzdělávací nabídku. Vzdělávací nabídka činností a příležitostí je ve ŠVP PV společná

pro celou MŠ, konkretizovaná je na úrovni třídy prostřednictvím TVP, kde je rozpracovaná
podrobněji a přizpůsobená podmínkám třídy. Úkolem pedagoga je připravovat prostředí, nabízet dítěti
vhodné činnosti a příležitosti jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě

i všemu kolem sebe. Vzdělávací nabídka poskytuje dětem dostatek zajímavých a různorodých
činností a příležitostí ve třídě i při pobytu venku. Vyváženě se věnuje rozvíjení pohybových
dovedností, motorických a grafomotorických schopností, zrakového a sluchového vnímání,
zdokonalování řečového projevu, výtvarného projevu, pozornosti, paměti, logického myšlení, postřehu
a tvořivosti. Aktivity zohledňují RVP PV.
 
 
 
 
 
 

„Objevujeme přírodu v barvách“
                 

Integrovaný blok:
„Malíř podzim čaruje, barvičkami maluje“

Charakteristika IB:
Děti se učí žít ve skupině svých vrstevníků, učí se vnímat a přijímat hodnoty tohoto
společenství. Seznamují se s novým prostředím MŠ, režimem a novými kamarády. Podzimní čas
nabízí rozmanité, zářivé barvy přírody a je bohatý na všechny druhy plodů a přírodnin. Děti se učí
vnímat změny v přírodě, seznamují se s charakteristickými znaky podzimního období, s
proměnou počasí, osvojují si poznatky o těle a zdraví. Upevňují si zdravé životní návyky.

Vzdělávací cíle:
     1.

 
·         Posilování citové samostatnosti dětí a
vzájemných kamarádských vztahů
·         Rozvoj schopnosti být členem určitého
společenství
·         Vnímat a přijímat základní hodnoty
v tomto společenství uznávané
·         Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám
prostředí MŠ
·         Poznávání a spoluvytváření pravidel
společenského soužití
·         Rozvoj počátečních prosociálních
postojů
·         Posilování získání jistoty a důvěry
·         Rozvoj sebevědomí
·         Rozvoj manipulačních schopností a
dovedností
·         Rozvoj interaktivních a komunikativních
dovedností
       2.
·         Poznávání podzimu jako období sklizně
(ovoce, zeleniny, polních plodin)
·         Citlivé vnímání krásy proměn v přírodě
·         Hledání námětů z podzimní přírody pro
výtvarné a pěvecké vyjadřování
·         Rozlišování stromů, seznamování
s jednotlivými částmi stromu, poznat rozdíl

mezi stromem a keřem
·         Využívání pestrosti darů přírody ke tvořivým
hrám a kreativitě
·         Bližší seznámení s volně žijícími
zvířaty
·         Vnímání lesa, jako jedinečného celku, který
je důležitý pro život člověka i zvěř
·         Seznamování se základy environmentální
výchovy
·         Posilování vztahu k přírodě a životnímu
prostředí

 

      3.       
·         Posilování vztahu k proměnám přírody
v souvislosti s ročním obdobím
·         Rozvíjení poznatků o přírodních jevech
·         Využívání podzimního počasí ke hrám a
k experimentaci
·         Uplatňování fantazie a představivosti
·         Rozvoj základních znalostí o těle a
zdraví
·         Osvojení si poznatků a dovedností důležitých
k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
·        Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako
základů zdravého životního stylu

Témata:
1.    
Kluci a holky, jdeme do školky
2.    
Sklízíme plody podzimu
3.    
Co umí vítr a déšť

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
·         Soustředěně pozoruje, objevuje, všímá si
souvislostí
·         Získává elementární poznatky o přírodě,
vnímá její rozmanitosti a proměny
·         Orientuje se v prostředí, ve kterém
žije
·         Všímá si dění kolem sebe
·         Raduje se z toho, co samo dokázalo a
zvládlo

Kompetence k řešení problémů
·         Všímá si dění i problémů
v bezprostředním okolí, je motivováno k řešení problémů a situací
·         Známé a opakující se situace se snaží řešit
samostatně (na základě nápodoby, opakováním), náročnější s oporou a pomocí dospělého
·         Využívá dosavadní zkušenosti, fantazii a
představivost

Kompetence komunikativní
·         Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své
prožitky, pocity a nálady různými prostředky
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými)
·         Umí naslouchat a slovně reagovat na
slyšené
·         Domlouvá se gesty i slovy
·         Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu

Kompetence sociální a personální
·         Samostatně rozhoduje o svých
činnostech
·         Pomáhá slabším, projevuje citlivost a
ohleduplnost
·         Rozpoznává nevhodné chování, vnímá
nespravedlnost, ubližování a agresivitu
·         Chápe, že vzniklé konflikty je lépe řešit
dohodou
·         Napodobuje modely prosociálního chování a
mezilidských vztahů ve svém okolí

Kompetence činnostní a občanské
·         Učí se svoje činnosti a hry plánovat,
organizovat, řídit a hodnotit
·         Cení si své práce i snahy druhých
·         Spoluvytváří pravidla společného soužití
v MŠ
·         Uvědomuje si, že svým chováním se podílí na
prostředí, v jakém žije
·         Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i
druhých

  

1.      

Téma: Kluci a holky, jdeme do školky

Dílčí vzdělávací cíle:
1.     
Dítě a jeho tělo
·         Rozvoj pohybových dovedností
·         Rozvoj jemné motoriky prstů – správný úchop
pastelky
·         Postupné zvládání sebeobsluhy, základních
hygienických a zdravotně preventivních návyků
·         Udržování pořádku – postupné zapojování do
uklízení hraček a pomůcek, ukládání obuvi

a oděvu do své skříňky označené značkou
·         Postupné zvládání pravidelně běžných denních
úkonů
·         Uvědomění si, co je nebezpečné
·         Přiměřené a bezpečné chování
v prostorách MŠ, ZŠ a při přesunech do školní jídelny

a šatny
·         Seznámení se základními pravidly
chování na chodníku, na ulici, při přecházení

 

2.     
Dítě a jeho psychika
·         Rozvoj řeči – pojmenovávání, účel, rozlišení
místností MŠ
·         Rozvíjení slovní zásoby – jednoduché
zevšeobecňování pomocí společných znaků
·         Poznávání značky, popis
·         Dokončení hry, neodbíhat od hraček
·         Uposlechnutí pokynu dospělého, řídit se
jim
·         Podílení se na vytváření pravidel společného
soužití, učit se je respektovat
·         Zklidnění, ovládání se, potlačení projevu
agrese

 

3.     
Dítě a ten druhý
·         Navazování kontaktu s učitelkami
·         Obracení se na ně o pomoc a radu
·         Utváření vztahu dítěte k jinému
dítěti
·         Spolupráce při hrách, vzájemná
komunikace
·         Posilování prosociálního chování a postoje
(dělit se o hračku, pomůcky, vystřídat se, pomáhat mladším)
·         Citlivé a ohleduplné chování k dítěti
se speciálními vzdělávacími potřebami (pomáhat mu, chránit ho, neposmívat se)
·         Spoluvytváření prostředí pohody

 

4.     
Dítě a společnost
·         Dodržování pravidel her a činností
·         Dodržování společně dohodnutých pravidel
vzájemného soužití – v ložnici, jídelně
·         Šetrné zacházení s hračkami, pomůckami,
s knížkami, věcmi denní potřeby
·         Přizpůsobení chování herní skupině
·         Udržování a rozvíjení přátelství, mít ve
skupině své kamarády
·         Vážit si práce i úsilí dospělých
(zaměstnanců MŠ a ZŠ)
·         Udržování estetického vzhledu
třídy

 

5.     
Dítě a svět
·         Orientace v prostorách MŠ a ZŠ
·         Poznávání blízkého okolí MŠ a mít
k němu pozitivní vztah
·         Chápání základních pravidel pro chodce při
přecházení silnice
·         Seznamování s nebezpečím a nástrahami
ve spojení s přírodou

Očekávané výstupy:
·         Znát svoji značku a místa k odkládání
věcí
·         Znát a orientovat se v prostředí
·         Umět se vyrovnat s odloučením od
rodičů
·         Adaptovat se na nové prostředí
·         Umět navázat kontakty mezi sebou navzájem,
se zaměstnanci MŠ a ZŠ
·         Uplatňovat základní kulturně hygienické a
zdravotně preventivní návyky (osobní hygiena, přijímat stravu a tekutiny, sebeobslužné
činnosti)
·         Uplatňovat návyky společenského chování
(zdravit, poprosit, děkovat)
·         Seznámit se a respektovat pravidla
společného soužití v MŠ
·         Naučit se zacházet s běžnými
předměty
·         Zacházet šetrně s hračkami a
pomůckami
·         Všímat si nepořádku
·         Uvědomovat si sled činností v průběhu
dne
·         Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví
podporovat nebo poškozovat
·         Podílet se na vytváření pohody
prostředí

Činnosti a příležitosti:
·         Komunitní kruh
·         Pracovní listy
·         Výtvarné a pracovní činnosti
·         Motivační říkanky, písničky
·         Psychomotorické hry
·         Vytváření pravidel společného soužití
·         Hra a prožitkové učení
·         Poslech četby příběhů k danému
tématu
·         Vycházky s poznáváním okolí ZŠ a
·         Pobyt na dětském hřišti
2.      

Téma: Sklízíme plody podzimu 

Dílčí vzdělávací cíle:
1.     
Dítě a jeho tělo
·         Uvědomování si vlastního těla
·         Rozvoj jemné motoriky
·         Vnímání a rozlišování pomocí smyslů
·         Rozvoj pohybových dovedností
·         Osvojení si dovedností při práci
s tužkou, pastelkou, štětcem, barvami
·         Vytváření objektů z přírodních
materiálů
·         Práce se stavebnicemi, skládankami
·         Samostatně se najíst, nalít si nápoj
v sebeobslužném režimu, používat ubrousek, papírový kapesník
·         Postarat se o své věci
·         Osvojení si poznatků o tom, co prospívá
našemu zdraví (zdravá výživa, sport, pobyt v přírodě)
·         Získání povědomí o významu ovoce a zeleniny
pro zdraví člověka
·         Uvědomování si, co je nebezpečné (zvěř,
jedovaté houby, plody)

 

2.     
Dítě a jeho psychika
·         Rozvoj jazykových dovedností receptivních
(vnímání, naslouchání, porozumění)
·         Rozvoj jazykových dovedností produktivních
(výslovnost, vyjadřování)
·         Zvládnutí jednoduché dramatické úlohy,
reprodukce
·         Správné určování a pojmenovávání věcí,
předmětů a jevů ve svém okolí (ovoce, zelenina, polní plodiny, přírodniny, stromy, keře, volně
žijící zvířata)
·         Rozvoj rozlišovacích schopností (tvary,
základní barvy, barvy složené)
·         Rozpoznávání charakteristických znaků
podzimní přírody, volně žijících zvířat
·         Rozlišení známé chutě a vůně (sladké,
kyselé, hořké)
·         Určování tvaru, materiálu, počtu,
velikosti
·         Zapamatování si říkanky, básničky,
písničky
·         Poslech zvuků v přírodě
·         Tvořivé využívání přírodnin při pracovních a
výtvarných činnostech
·         Experimentování s barvami
·         Orientování se v prostoru,
v řadě
·         Rozlišování ročního období – podzimu
·         Nacházení společných znaků, zobecňování,
řešení jednoduchých labyrintů
·         Projevování zájmu prohlížet si knihy
(atlasy, encyklopedie, obrázkové knihy, leporela)

 

3.     
Dítě a ten druhý
·         Vhodné oslovování (dětí, zaměstnanců
MŠ)
·         Aktivní komunikace s ostatními
dětmi
·         Vyhledávání partnera pro hru, spolupracovat
a radit si
·         Využívání neverbální komunikace (úsměv,
gesta, řeč těla)
·         Bránit se projevům násilí jiného
dítěte
·         Cítění sounáležitosti s ostatními,
nabízení pomoci

 

4.     
Dítě a společnost
·         Rozlišování společensky nežádoucího chování
(lež, ubližování, agresivita)
·         Projevování ohleduplnosti a zdvořilosti ke
svým kamarádům i dospělým
(zaměstnancům MŠ a ZŠ, při setkání během pobytu venku)
·         Přizpůsobení se společnému programu
·         Vyjadřování se zpěvem
·         Výtvarné vyjádření svých představ, rozvíjení
fantazie, tvořivosti dětí
(kresbou, malbou, plošným a prostorovým tvořením)

 

5.     
Dítě a svět
·         Poznávání hodnot lidské práce (pěstitelské
činnosti)
·         Poznávání techniky napomáhající při
sklizni
·         Pozorování změn v přírodě, vnímání
rozličnosti podzimní přírody
·         Seznamování s různými nástrahami ve
spojení s přírodou
·         Chápání nutnosti ochrany přírody a životního
prostředí
 

Očekávané výstupy:
·         Umět pojmenovat ovoce, zeleninu, polní
plodiny
·         Vědět, že ovoce a zelenina jsou zdrojem
vitamínů pro člověka
·         Rozlišovat, co prospívá a co škodí zdraví
(zdravá výživa, aktivní pohyb, zdravé prostředí)
·         Umět pojmenovat barvy a odstíny barev
·         Uvědomovat si své smysly a umět je
používat
·         Znát hlavní znaky podzimu
·         Znát základní rozlišení stromů (ovocné,
listnaté, jehličnaté)
·         Umět určit a správně pojmenovat plody
některých stromů a keřů
·         Vědět, že strom se mění ve čtyřech ročních
obdobích
·         Vnímat širokou škálu barev a barevných
odstínů listů, jejich tvarovou odlišnost
·         Umět určit vhodné a nevhodné chování
v lese
·         Správně pojmenovat volně žijící zvířata,
znát jejich charakteristické znaky
·         Znát některé lesní plody, dary lesa (houby,
dříví, kůra, čisté ovzduší)
·         Umět vyhledávat informace v atlasech,
encyklopediích, odborné literatuře
·         Umět se orientovat v okolní
přírodě
·         Zvládat vědomostní úkoly o přírodě
·         Znát vlastnosti různého přírodního
materiálu

Činnosti a příležitosti:
·         Výstavka ovoce a zeleniny
·         Výtvarné tvoření z přírodnin
·         Pracovní listy, vymalovávanky,
labyrinty
·         Námětové hry
·         Grafomotorická cvičení
·         Smyslové a didaktické hry
·         Nácvik říkanek, básní, písní
·         Poslech na CD, četba pohádek, příběhů
·         Reprodukce, dramatizace
·         Pohybové aktivity ve třídě a při pobytu
venku
·         Sběr přírodnin
·         Vycházky do polí, sadu, vinohradu, do
lesa

  

3.      

Téma: Co umí vítr a déšť

Dílčí vzdělávací cíle:
1.     
Dítě a jeho tělo
·         Bezpečný pohyb ve skupině dětí
·         Koordinovaný pohyb, a to i v různém
přírodním terénu
·         Doprovázení pohybu motivací, zpěvem
·         Uvědomování si užívání pravé či levé ruky
při různých činnostech
·         Správný úchop tužky (dvěma prsty, třetí
podložený s uvolněným zápěstím)
·         Napodobování základních geometrických
obrazců
·         Zvládání jednoduchého konstruování
·         Správné používání příboru
·         Pojmenovávání viditelných části těla a
některých vnitřních orgánů
·         Osvojení si základních zásad zdravého
životního stylu

 

2.     
 Dítě a jeho psychika
·         Spontánní vyprávění zážitků
·         Ovládání síly a intonace hlasu
·         Obohacování slovní zásoby o nová slova,
aktivní užívání přídavných jmen
·         Slovní označení počasí
·         Poznávání a vyhledávání slov protikladného
významu (antonyma)
·         Chápání jednoduchých hádanek
·         Rozlišování zvuků
·         Rozlišování základních geometrických tvarů,
rozlišování barev
·         Vyhledávání a doplňování chybějících částí
v obrázku
·         Udržení pozornosti při četbě, poslechu,
povídání
·         Experimentování s barvami, materiály
(koláže, zapouštění barev)
·         Napodobování základních geometrických znaků
a tvarů
·         Rozpoznávání geometrických tvarů – čtverec,
kruh, trojúhelník, obdélník
·         Zapojování do činností, vzájemná
kooperace
·         Prožívání radosti ze zvládnutého a
poznaného
 
3.     
Dítě a ten druhý
·         Podílení se na společných činnostech
·         Uplatňování vlastních nápadů
·         Přijímání názoru a nápadu druhého
·         Respektování rozdílných schopností dítěte se
zdravotním postižením

 

4.     
Dítě a společnost
·         Seznamování s prací lékaře a zdravotní
sestry, vážit si jejich práce
·         Vyjádření postojů k životu pomocí
literárních textů, experimentací

 

5.     
Dítě a svět
·         Poznávání nejrůznějších oblastí života lidí
pečujících o naše zdraví (zdravotní střediska, nemocnice, záchranná služba)
·         Rozlišování pocitu chladu a tepla,
přizpůsobení oblékání změnám počasí
·         Uvědomění si významu péče o čistotu a
zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy

Očekávané výstupy:
·         Vnímat počasí všemi smysly
·         Umět počasí slovně označit
·         Samostatně experimentovat, znát účinky
větru
·         Zhodnotit své dílo a průběh své činnosti
(úspěch, nezdar)
·         Pojmenovat části lidského těla, znát i
některé funkce lidských orgánů
·         Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu
škodí
·         Chovat se tak, aby neohrožovalo zdraví,
bezpečí a pohodu svou ani druhých

Činnosti a příležitosti:
·         Motivace, námětová hra, rozhovor,
diskuse
·         Výukové programy-
·         Řešení jednoduchých úkolů, problémových
situací
·         Cvičení na rozvoj grafomotorických
schopností, výtvarné tvoření
·         Hry s větrem, pohybové aktivity
v přírodě (pouštění draka)

      

II.        
Integrovaný blok:
              „
Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce“

Charakteristika IB:
Následující blok přibližuje dětem kouzelnou atmosféru období adventu a tradic spojených
s tímto časem. Je obdobím plného očekávání, příprav a těšení se na Vánoce. Vede děti
k emocionálnímu prožívání adventního období, návštěvy Mikuláše, posilování lásky
k rodině, kamarádům i blízkým lidem, radosti z obdarovávání dárečkem nebo přáníčkem a
radostného prožívání vánočního nadělování pod stromečkem.

Vzdělávací cíle:
·         Přiblížení období Mikuláše a Vánoc
·         Předávání a dodržování lidových zvyků a
tradic
·         Seznámení dětí s historií Vánoc,
vánočními symboly a zvyky, tradičními lidovými koledami, vánočními písněmi a básněmi, způsobem
obdarovávání
·         Poznávání lidové slovesnosti vztahující se
k adventnímu období
·         Rozvoj spolupráce a komunikace mezi dětmi MŠ
a ZŠ
·         Sdílení společných radostí

Témata:
1.    
My se čerta nebojíme
2.    
Těšíme se na Ježíška 
 

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
·         Objevuje a všímá si souvislostí
·         Získanou zkušenost uplatňuje
v praktických situacích a v dalším učení
·         Klade otázky a hledá na ně odpovědi
·         Aktivně si všímá všeho, co se kolem něho
děje
·         Učí se nejen spontánně, ale i vědomě

Kompetence k řešení problémů
·         Problémy řeší na základě bezprostřední
zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu
·         Má vlastní originální nápady, využívá
dosavadních zkušeností, fantazii a představivost

Kompetence komunikativní
·         Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a
aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci
·         Ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky,
zapojuje se do „Hravých chvilek s angličtinou“ (děti s odloženou školní docházkou a
předškoláci)

Kompetence sociální a personální
·         Má svůj názor a umí jej vyjádřit
·         Uvědomuje si odpovědnost a důsledky za své
jednání
·         Dokáže se podřídit společným činnostem a
spolupracuje    

Kompetence činnostní a občanské
·         Dokáže se přizpůsobit daným okolnostem
·         Zajímá se o druhé i o to, co se kolem
děje
·         Uvědomuje si svá práva a práva druhých,
respektuje je a hájí

Dílčí vzdělávací cíle:
1.     
 Dítě a jeho tělo
·         Rozvoj pohybových dovedností v souladu
s rytmem
·         Vedení stopy tužky při kresbě
(obtahování)
·         Osvojení si praktických dovedností při
výrobě vánočních ozdob, přání a dárků

(lepení, stříhání, modelování, zpracovávání těsta, keramické hlíny)
 
2.     
 Dítě a jeho psychika
·         Rozvoj spontánního vyprávění zážitků
·         Vyjádření myšlenky, nápadu, pocitu,
přání
·         Popisování situací, událostí s použitím
jednoduchých souvětí
·         Rozlišování vůně koření, chuti různých
pochutin
·         Procvičování paměti, zapamatování vánočních
koled, básní
·         Využívání tvůrčích a výtvarných technik
k adventní výzdobě MŠ
·         Orientace v číselné řadě 1 – 6
·         Třídění předmětů podle společných znaků
(velikosti, barvy, tvaru)
·         Projevování citů, spoluprožívání radosti
s nadělování

 

3.     
Dítě a ten druhý
·         Rozvoj přátelských vztahů mezi dětmi
·         Rozvoj vzájemné komunikace
·         Pochopení významu obdarovávání svých
blízkých, kamarádů a být také obdarován

 

4.     
Dítě a společnost
·         Rozlišování společensky nevhodného chování
(lež, ubližování, nespravedlnost)
·         Projevování ohleduplnosti a
zdvořilosti
·         Seznamování s kulturou a tradicemi
vlastního národa
·         Vnímání uměleckých i kulturních
hodnot

 

5.     
Dítě a svět
·         Poznávání jiných kultur
·         Vytváření pocitu sounáležitosti se
světem

Očekávané výstupy:
·         Vnímat a emocionálně prožívat adventní
období a tradice spojené s tímto časem
·         Těšit se z příjemných zážitků
(koledování, vánoční posezení, zpívání koled)
·         Sdílet společnou radost (mikulášské
nadělování, nadílka dárků pod stromečkem)
·         Zapojit se do předvánočních příprav (pečení
cukroví, zdobení stromečku)
·         Spolupracovat a podílet se na vánoční
výzdobě MŠ
·         Zapojit se do programu na vánoční
besídku
·         Vyrobit vánoční přání nebo dáreček

Činnosti a příležitosti:
·         Výtvarné a pracovní tvoření (výroba
Mikuláše, čerta, andílka)
·         Práce s těstem, vykrajovátky a
formičkami
·         Zpracovávání keramické hlíny
·         Zdobení stromečku, výroba dárku,
přáníček
·         Zpívání vánočních koled
·         Nácvik programu na vánoční besídku
·         Četba příběhů s vánoční tematikou
·         Pracovní listy
·         Hudebně pohybové činnosti

 

III.          
 Integrovaný blok :
                 
„Paní zima jede, jede na saních, přivezla nám bílý sníh“

Charakteristika IB:
Prostřednictvím různých činností děti poznávají charakteristické znaky zimy, pozorují zimní
přírodu a proměnlivé mrazivé počasí. Prováděním pokusů a experimentováním poznávají skupenství vody
a využívají nadílky sněhu k zimním radovánkám. Děti nezapomínají ani na zvířátka a ptáčky, o
které se v zimě starají, seznamují se s různými řemesly a povoláním dospělých,
s masopustním obdobím.

Vzdělávací cíle:
1.
·         Seznámení dětí se zvyky a obyčeji kolem
nového roku (lidové pranostiky)
·         Poznávání a vnímání krásy zimního období,
pozorování změn
·         Poznávání charakteristických znaků
zimy
·         Experimentování s proměnami vody
·         Vnímání sněhu jako prostředku
k provozování zimních sportů a her se sněhem
·         Ochrana zdraví dětí před změnami počasí
(sníh, mráz, náledí)
·         Bezpečné a opatrné chování při zimním
sportování
·         Výtvarné vyjádření zážitků
2.
·         Vnímání světa ptáků a volně žijících zvířat
v zimním období
·         Poznávání a rozlišování některých druhů
ptáků, seznamování s částmi ptačího těla
·         Seznamování se způsobem života ptáků a zvěře
v zimním období
·         Seznámení s péčí o ptáky a zvěř v
zimě
·         Poznávání a pojmenovávání volně žijících
zvířat
·         Chápání nutnosti ochrany přírody
3.
·         Poznávání různých řemesel
·         Vedení dětí k elementárnímu poznání
nejběžnějších lidských povolání
·         Uvědomění si jejich významu a důležitosti
pro společnost
·         Poznávání pracovních činností, nástrojů a
strojů, správné a bezpečné zacházení
s nimi
 4.
·         Seznámení dětí s masopustním obdobím –
obdobím mezi zimním časem a časem
probouzející se přírody
·         Seznámení s masopustními zvyky
·         Prožívání radosti a veselí
·         Zapojení dětí do výzdoby třídy a do výroby
karnevalových masek

 


Témata:
1.    
Zimní radovánky
2.    
Zvířata a ptáci v zimě
3.    
Hádej, čím jsem
4.    
Masopust
 

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
·         Objevuje, experimentuje a užívá při tom
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
·         Má elementární poznatky o světě lidí,
kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách
·         Soustředí se na činnost, dovede postupovat
podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
·         Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje
osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

Kompetence komunikativní
·         Ovládá řeč, komunikuje ve vhodně
uspořádaných větách
·         Obohacuje si svou slovní zásobu

Kompetence k řešení problémů
·         Problémy řeší na základě bezprostřední
zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje
·         Chápe, že vyhýbat se řešení problému nevede
k cíli, ale naopak se snaží je řešit
·         Zpřesňuje si matematické představy, užívá
číselných pojmů

Kompetence sociální a personální
·         Uplatňuje základní společenské návyky a
pravidla společenského styku
·         Chová se obezřetně v neznámých
situacích
·         Odmítá nevhodné chování i komunikaci

Kompetence činnostní a občanské
·         Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné
stránky, ale i ty slabé
·         Cení si své práce i snahy druhých
·         Chová se odpovědně s ohledem na zdravé
a bezpečné okolní prostředí

Dílčí vzdělávací cíle:
1.     
Dítě a jeho tělo
·         Rozvoj pohybových schopností, ovládání
pohybového aparátu
·         Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
·         Zdokonalování stability a rovnováhy
·         Provádění jednoduchých pohybů podle vzoru či
pokynů
·         Rozvoj sluchových rozlišovacích
schopností
·         Zdokonalování funkce drobných prstových
svalů, hmatové citlivosti
·         Uvolňování ruky – grafické zaznamenávání
motivovaného pohybu vycházejícího

z ramenního kloubu, ze zápěstí
·         Zvládání jednoduchých pracovních úkonů
(práci s lepidlem, úklid po sobě)
·         Uvědomění si nebezpečí při zimním
sportování

 

2.     
Dítě a jeho psychika
·         Dodržování pravidel konverzace a
společenského kontaktu (dokázat naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, zformulovat
otázku a umět na ni odpovědět)
·         Správné vyslovování hlásek
·         Přiměřené tempo řeči
·         Poznávání charakteristických znaků
zimy
·         Rozkládání slov na slabiky, vyčlenění hlásky
na počátku slova
·         Rozvoj myšlenkového procesu a vyjadřovacích
schopností (hádanky)
·         Podporování zájmu o prožitkové učení
·         Hledání odpovědí na otázky o
povoláních
·         Popisování práce a pracovních činností
·         Osvojení si poznatků o číslech a
písmenech

 

3.     
Dítě a ten druhý
·         Posilování vzájemné spolupráce, ochoty
pomáhat si navzájem, radit si
·         Napodobování činností mimikou, gesty
(neverbální komunikace)
·         Vytváření vztahu k lidem, kteří jsou ve
své profesi odborníci
·         Ochrana bezpečí ve vztazích s druhými
dětmi při zimních sportech
·         Respektování rozdílných
schopností

 

4.     
Dítě a společnost
·         Rozvoj schopnosti výtvarně zachycovat
skutečnosti ze svého okolí
·         Tematické kreslení na základě citového
prožívání
·         Výtvarné zobrazení charakteristických znaků
lidské postavy
·         Vyjadřování se hrou na jednoduché rytmické
nástroje, zobcovou flétnu
·         Poznávání folklorních říkanek
·         Poslouchání a zpěv lidových písní o
řemeslech
·         Hudebně pohybové činnosti
(karneval)

 

5.     
Dítě a svět
·         Bližší seznamování s okolím, bezpečnými
místy pro zimní sporty
·         Citlivé vnímání proměny přírody
·         Seznamování s přírodními jevy
·         Rozvoj úcty k životu, péče o zvěř a
ptactvo v zimě
·         Seznamování se zvyky a tradicemi, zapojení
do oslav
·         Získávání vztahu k lidové písni a
hudbě, hledání rytmu a dynamiky pro tanec (pohybové variace)
·         Estetická výzdoba prostorů MŠ výtvarnými
prácemi a výrobky dětí

Očekávané výstupy:
·         Poznat hlavní znaky zimního období a vliv
zimy na organismus
·         Znát vlastnosti sněhu a ledu
·         Zvládat stavět ze sněhu
·         Pohybovat se bezpečně po sněhu a ledu
·         Získat děti pro výtvarné znázornění
zimy
·         Umět se postarat o ptáky a zvěř
v zimě
·         Zajímat se a hledat příklady profesí kolem
nás
·         Poznávat úlohu strojů a nástrojů,
produkty
·         Spolupracovat při dekorativní výzdobě třídy,
chodby
·         Zapojit se do karnevalového reje
·         Cítit se vesele a uvolněně

Činnosti a příležitosti:
·         Příprava k zápisu
·         Společná výuka s prvňáčky
·         Výukové programy
·         Jazykové chvilky
·         Výtvarné tvoření (různé výtvarné
techniky)
·         Obrazový materiál, encyklopedie, atlasy,
obrázkové knížky
·         Pohybové hry, hudebně pohybové
činnosti
·         Pracovní listy, grafomotorická cvičení
·         Pokusy se sněhem a ledem, hry na sněhu
·         Výroba, krmení ptáčků a zvěře, návštěva
krmelce
·         Dětský karneval, výroba a příprava
masek
 
IV.        
Integrovaný blok:
„Sluníčko nám hezky svítí, na poupata, jarní kvítí“

Charakteristika IB:
Příroda se probouzí po zimě a přichází jaro se svými proměnami vlivem oteplení.
V přímém kontaktu s přírodou se děti seznamují se světem prvních jarních květin a
rostlin, s procesem jejich pěstování, vývojem a pestrostí barev. Jaro je obdobím návratu ptáků
z teplých krajin. Děti se seznamují s tradicemi svátků jara, se svátkem Dne Země a
s oslavou Dne matek. Získávají vědomosti o lučních rostlinách a rostlinách s léčivými
účinky, pozorováním

a zkoumáním poznávají hmyz a život drobných živočichů. Při pobytu venku se seznamují

se základními pravidly bezpečného chování v dopravním provozu.

Vzdělávací cíle:
1.
·         Přiblížení prvních změn v přírodě,
přechodu zimy do jara
·         Seznamování s prvními jarními
květinami, s jejich vývojem, s podmínkami růstu

a péčí o ně
·         Vedení dětí k ohleduplnému chování ke
květinám a rostlinám
·         Uvědomování si zákonitostí přírody
·         Vnímání přírody všemi smysly
·         Estetické vnímání zahrádek, záhonů a
travnatých ploch
·         Poznávání a pojmenovávání některých ptáků
vracejících se z teplých krajin
·         Seznámení se způsobem života, stavbou hnízd
a s péčí o mláďata
·         Využívání odborné literatury a prožitkového
učení
2.
·         Seznamování s lidovými zvyky a
tradicemi velikonočních
svátků                              
·         S velikonočními symboly a jejich
významem (pomlázka, beránek, kraslice)
·         Seznamování se životem domácích a
hospodářských zvířat a jejich mláďat, domácích mazlíčků
·         Poznávání jejich charakteristických
znaků
3.
·         Vytváření kladného vztahu ke knihám
·         Rozvíjení zájmu o psanou podobu jazyka
·         Získávání zkušeností pro práci
s informacemi
·         Návštěva knihovny, rozdíl mezi knihovnou a
prodejnou knih
·         Výstavka, četba z knih přinesených
z domova – „Moje nejoblíbenější kniha“
·         Emocionální vnímání pohádek
 4.
·         Upevňování názvů dopravních prostředků
·         Třídění podle místa pohybu a jejich
účelu
·         Seznamování se základními pravidly chování
v dopravním provozu
·         Vědět, jak můžeme pomoci sobě i ostatním ve
svém okolí v případě nebezpečí nebo ohrožení života (policie, záchranná služba, hasiči)
 5.
·         Výchova dětí k ekologii
·         Seznámení s naší planetou Země
·         Rozvíjení povědomí o životě na planetě Zemi
a jiných planetách
·         Rozvíjení vztahu k životnímu prostředí
a ochraně přírody
   6.
·         Posilování citového vztahu k matce
·         Osvojování poznatků o rodině, pochopení své
role v rodině
·         Seznámení se základní strukturou
rodiny
·         Zapojení do přípravy kulturního programu ke
Dni matek
    7.
·         Získávání dalších poznatků o lučních
květinách a rostlinách s léčivými účinky
·         Vnímání bylin jako daru přírody pro zdraví
člověka
·         Vnímání krásy přírody všemi smysly
(objevování barev, vůní květů, léčivých účinků)
·         Vnímání květin jako uměleckého
díla

 

 8.
·         Seznamování dětí se životem hmyzu (včelka,
brouci)
·         Pozorování stavby těla, vnímání
odlišností
·         Rozlišování na hmyz užitečný x
škodlivý
·         Poznávání, zkoumání života drobných živočich
(krtek, šnek, slimák, ještěrka, had, žížala)
·         Seznámení s různými druhy housenek,
motýlů a s jejich vývojem
·         Rozvíjení citlivosti k živým
bytostem

Témata:
1.    
Jaro ťuká na vrátka
2.    
Velikonoční radovánky
3.    
Já a moje kniha
4.    
Svátek naší Země
5.    
Červená, žlutá, zelená, co to děti znamená
6.    
Maminka má svátek
7.    
Jaro v trávě

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
·         Pozoruje, zkoumá, všímá si souvislostí,
experimentuje, užívá jednoduchých pojmů, znaků

a symbolů
·         Má elementární poznatky o světě kultury,
přírody a techniky, o jeho rozmanitostech

a proměnách
·         Se zájmem se učí novým dovednostem a
znalostem
·         Soustředí se na činnost, dokáže pracovat dle
zadaných instrukcí a pokynů

Kompetence k řešení problémů
·         Pozoruje dění okolo sebe, objevuje různé
způsoby řešení
·         Problémy řeší samostatně na základě nápodoby
či opakováním
·         Náročnější s oporou a pomocí
dospělého
·         Při řešení problémů využívá cestu pokusu a
omylu

Kompetence komunikativní
·         Vyjadřuje se a sděluje své prožitky, pocity
a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými)
·         Domlouvá se gesty i slovy
·         Učí se ovládat dovednosti předcházející
čtení a psaní
·         Vyhledává nové informace v knihách a
encyklopediích
 

Kompetence sociální a personální
·         Pomáhá ostatním, spolupracuje
·         Učí se respektovat druhé
·         Je schopné přijmout kompromis
·         Napodobuje prosociální chování a mezilidské
vztahy ze svého okolí

Kompetence činnostní a občanské
·         Učí se plánovat, organizovat a hodnotit
svoje činnosti
·         Cení si své práce i snahy druhých
·         K úkolům a práci přistupuje
odpovědně

Dílčí vzdělávací cíle:
1.     
Dítě a jeho tělo
·         Protahování jednotlivých svalových
oblastí
·         Vyjádření rytmu motivačních říkanek a písní
pohybem
·         Vyjádření hudby pohybem, pohybová
improvizace
·         Napodobování zvířátka pohybem
·         Rozvoj smyslového vnímání (zvuky
v přírodě, vůně květů)
·         Procvičování obratnosti ruky
(vymalovávanky)
·         Upevňování tahů pastelkou (nepřetahovat
kresbu)
·         Procvičování drobných prstových svalů
(dolepování, dekorace)
·         Kreslení s uvolněným zápěstím
(grafomotorická cvičení – obtahování, obloučky, ležatá osmička)
·         Procvičování pracovních dovedností při
skládání z papíru, vytrhávání,
vystřihování předkreslených motivů, modelování

 

2.     
Dítě a jeho psychika
·         Popisování děje, sdělování svých zážitků a
dojmů
·         Správná výslovnost, ovládání dechu a tempa
řeči
·         Rozvoj kultivovaného projevu při přednesu
říkanek a básní o jaru
·         Rozvoj schopnosti charakterizovat jarní
období několika typickými znaky
·         Pojmenovávání a popis charakteristických
znaků (vlaštovky, jiřičky)
·         Pojmenovávání domácích a hospodářských
zvířat, domácích mazlíčků
·         Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
(písmena)
·         Získávání zkušeností pro práci
s informacemi, v jejich hledání a třídění (odborná literatura, pohádky, poezie, příběhy
s dětským hrdinou)
·         Prodlužování vytrvalosti v činnostech,
dokončení započaté práce
·         Upevňování znalostí levé x pravé strany,
hledání dvojic – párování, vytváření číselné řady, porovnávání počtu, chápání základních číselných
pojmů

 

3.     
Dítě a ten druhý
·         Získání schopnosti podřídit se společným
pravidlům (PH, hry se zpěvem)
·         Vyhledávání kladných hrdinů v pohádkách
a v knihách pro děti
·         Vedení dětí ke správnému zacházení a
ukládání knih (knihovnička)
·         Poznávání významu obdarování (kraslicí,
malovaným vajíčkem)
·         Získání schopností a vědomostí jak se starat
o mazlíčky
·         Oceňování péče lidí o zvířata

 

4.     
Dítě a společnost
·         Vyjádření vlastních postojů a citových
vztahů ke knihám
·         Chápání rozdílu mezi knihovnou a prodejnou
knih
·         Seznámení s lidovými říkadly a zvyky na
jaře
·         Vytváření pozitivního vztahu k lidovým
tradicím a zvykům
·         Rozvoj schopností a dovedností kresbou
vystihnout figuru zvířete, ptáčka
·         Pozorně vyslechnout pohádku či příběh o
zvířátku, o vlaštovičce
·         Upevňování radostného zpěvu písní o
zvířátkách, o ptáčcích (vlaštovičce, kukačce)
·         Zapamatování velikonoční koledy

 

5.     
Dítě a svět
·         Osvojení znaků probouzející se přírody
·         Objevování podmínek pro růst rostlin (setí
obilí, řeřichy)
·         Poznávání a vyhledávání barev
v přírodě
·         Upevňování sounáležitosti s živou a
neživou přírodou
·         Plánování vycházek do přírodních chráněných
rezervací
·         Návštěva dvorů, voliéry
s ptactvem
·         Návštěva zahradnictví, květinářství

Očekávané výstupy („Jaro ťuká na vrátka“):
·         Vnímat krásu proměny jarní přírody
·         Znát a pojmenovat první jarní květiny
·         Znát základní podmínky pro růst
·         Sledovat růst a vývoj květiny rostliny
·         Umět slovně popsat hlavní části
květiny
·         Osvojit si jednoduché pracovní návyky při
péči o rostliny (starat se o zálivku)
·         Umět používat smyslové vnímání při zkoumání
rostlin
·         Poznat barvy a odstíny barev jarní
přírody
·         Umět hledat květiny v přírodě a chovat
se k nim ohleduplně
·         Umět vyjádřit své dojmy prostřednictvím
výtvarných dovedností
·         Umět poznat a pojmenovat některé ptáky
vracející se z teplých krajin
·         Znát hlavní charakteristiku ptáků
·         Umět vnímat ptačí zvuky sluchem
·         Vědět, čím se ptáci živí, kde hledají
potravu
·         Vědět, jak a kde si staví svá hnízda, jak se
líhnou ptačí mláďata, čím je krmí
·         Umět hledat související informace
v atlasech, encyklopediích
·         Být citlivý ve vztahu k živým
bytostem

Činnosti a příležitosti:
·         Obrazový materiál, encyklopedie a atlasy
rostlin, ptáků
·         Jazykové chvilky, rozhovor, popis
·         Výukové programy
·         Vymalovávanky, pracovní listy
·         Grafomotorická cvičení
·         Výtvarné, pracovní a pěvecké činnosti
·         Setí semínek, pěstitelské činnosti
·         Záměrné pozorování
·         Vycházky do chráněných přírodních
rezervací

Očekávané výstupy („Já a moje kniha“):
·         Umět šetrně zacházet s knihou
·         Znát jejich hodnoty, čerpat z nich
informace
·         Znát, kdo se podílí na vzniku knihy
(spisovatel, básník, ilustrátor, tiskař)
·         Znát rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím
(prodejnou knih)
·         Vnímat a prožívat pohádky, postupně
charakterizovat vlastnosti postav
·         Porovnávat kladné a záporné pohádkové
postavy
·         Samostatný slovní projev při reprodukci a
dramatizaci pohádky

Činnosti a příležitosti:
·         Dramatizující činnosti
·         Výstavka knih
·         Návštěva knihovny
·         Poslech na CD, četba, rozhovor, povídání nad
ilustracemi
·         Pěvecké a výtvarné činnosti

Očekávané výstupy („Velikonoční radovánky“):
·         Vnímat Velikonoce jako svátky jara
·         Mít úctu a zájem o lidovou tvořivost,
tradice a zvyky
·         Vyjadřovat svou představivost v tvořivé
práci
·         Pojmenovat domácí a hospodářská zvířata,
jejich mláďata
·         Znát charakteristické znaky, užitečnost,
příbytky
·         Chovat se k nim ohleduplně a
citlivě

Činnosti a příležitosti:
·         Sluchové hříčky
·         Četba, poslech, recitace
·         Skládanky, puzzle
·         Obrazový materiál, popisování,
rozhovor
·         Pěvecké a pohybové činnosti, výtvarné a
pracovní činnosti (barvení vajíček)
·         Návštěvy dvorků, místní farmy

Dílčí vzdělávací cíle:
1.     
Dítě a jeho tělo
·         Cvičení akrobatických dovedností
·         Běh s vyhýbáním, se zastavením na
znamení
·         Provádění pohybů doprovázených hudbou,
zpěvem
·         Pohotová orientace, reakce na barevné
signály
·         Upevňování používání pravé či levé
ruky
·         Kreslení uvolněnou rukou, grafomotorická
cvičení (spirály, obloučky, smyčky)
·         Pečlivé vykreslování
·         Rozvoj tvůrčí schopnosti, napodobit tvar
srdce
·         Zdokonalování vystřihování tvarů, různých
předkreslených předloh
·         Dodržování bezpečnosti při práci
s nůžkami

 

2.     
Dítě a jeho psychika
·         Rozvíjení vyjadřovacích schopností formou
popisu
·         Upevňování názvů dopravních prostředků
·         Rozkládání slov na slabiky, vyčlenění hlásky
na počátku a na konci slova
·         Zdokonalování kultivovaného přednesu se
správnou výslovností a v přiměřeném tempu (básně o mamince, babičce)
·         Řešení jednoduchých labyrintů, hledání cesty
k určenému cíli
·         Pravidelné střídání barev a tvarů
·         Třídění dopravních prostředků
·         Třídění odpadového materiálu
·         Cvičení orientace ve čtvercové síti
·         Procvičování orientace v rovině
(nahoře, dole, uprostřed, vpravo, vlevo)
·         Určování počtu, porovnávání počtu, ubírání,
přidávání
·         Poznávání číslic 0 – 6 (0 – 10)
·         Projevovat zájem prohlížet si atlasy,
encyklopedie, obrázkové knihy, leporela
(zahradní, luční květiny, byliny, příroda, dopravní prostředky, rodina)
·         Těšit se z hezkých a příjemných zážitků
z přírodních krás, ze setkávání s kulturou

 a uměním (kulturní vystoupení ke Dni matek)
·         Upevňování citových vztahů v
rodině

 

3.     
Dítě a ten druhý
·         Učit se řešit problémy a konflikty,
samostatně najít řešení
·         Přátelské chování ve třídě
·         Sourozenecké vztahy
·         Připravování programu ke Dni matek, dárečku
a přáníčka pro maminku a babičku
·         Seznamování se základními pravidly chování
dítěte v dopravním provozu ve vztahu k druhým účastníkům i k sobě (hry na dopravu,
přechod, semafor a dopravní značky pro chodce)

 

4.     
Dítě a společnost
·         Zpívání písní o mamince
·         Vyslechnutí povídek o mamince, babičce a
rodině
·         Výtvarné zobrazení lidské postavy, zachycení
detailů
·         Vytváření elementárních návyků pro život do
budoucna (návyky k základním pravidlům v dopravním provozu)
·         Odvážné malování zážitků z přírody,
užívání světlých i tmavých odstínů barev
·         Zaplnění plochy, zachycení pozadí,
vystihnutí tvaru (stromu, květiny, berušky, motýla, drobných živočichů)
·         Opakování zpěvu písní o jaru
·         Využívání květin a bylin při výzdobě
interiéru
·         Využívání odpadového materiálu pro tvořivé a
prostorové zobrazování

 

5.     
Dítě a svět
·         Posilování citového vztahu
k lidem, životu, přírodě a ke světu
·         Vnímání proměn, pozorování kvetoucích
stromů, keřů, květin, bylin
·         Pochopení úlohy včel pro opylování květů a
výrobu medu
·         Posilování citového vztahu k rodině,
uvědomění si povinnosti vzájemné pomoci

 v domácnosti
·         Šetrné zacházení s vlastním i cizím
majetkem
·         Chápání významu hromadných dopravních
prostředků, uvědomovat si, co patří a nepatří

na silnici
·         Vyhledávání bezpečných míst (dětské hřiště,
fotbalové hřiště, bezpečná cesta

do školy)
·         Chápání nutnosti spoluvytvářet a chránit
životní prostředí (vliv výfukových plynů)
·         Rozvíjení vztahu k životnímu prostředí
a ochraně přírody (význam sběrných dvorů, třídění odpadu)

Očekávané výstupy („Svátek naší Země“):
·         Znát přírodní chráněné rezervace obce
·         Získat co nejvíce informací o chráněném
území
·         Řídit se informačními tabulemi o chování
v rezervaci
·         Umět třídit odpad, znát barevné označení
kontejnerů, popelnic svozu odpadu
·         Vědět, kde se nachází sběrný dvůr a
k čemu slouží
·         Podílet se na ochraně přírodního
prostředí
·         Uvědomovat si existenci jiných planet
 

Činnosti a příležitosti:
·         Kognitivní činnosti (kladení otázek a
hledání odpovědí)
·         Diskuse, vyprávění, poslech
·         Práce s pracovním listem
·         Manipulační činnosti, výtvarné tvoření
·         Četba z knihy „Vesmírné pohádky“
·         Ekologické hry
·         Poznávání přírodních rezervací, pozorování,
objevování

Očekávané výstupy („Červená, žlutá, zelená, co to děti znamená“):
·         Znát dopravní prostředky, místa jejich
pohybu
·         Znát dopravní značky pro chodce a
cyklisty
·         Znát některé značky v okolí MŠ
·         Umět reagovat na světelné signály na
semaforu pro chodce, řidiče
·         Umět přecházet po přechodu
·         Umět správně přecházet silnici bez vyznačení
přechodu

Činnosti a příležitosti:
·         Námětové hry, skládanky, puzzle
·         Motivace, rozhovor, sluchové hry
·         Řešení jednoduchých interaktivních
úkolů
·         Pracovní listy, vymalovávanky
·         Výtvarné, pracovní a konstruktivní
činnosti
·         Pohybové činnosti
·         Vycházky s pozorováním dopravních
prostředků
·         Přecházení silnice, bezpečná chůze po
krajnici, po chodníku u silnice

Očekávané výstupy („Maminka má svátek“):
·         Znát strukturu rodiny, funkci rodiny
·         Znát jména členů rodiny, život v
rodině
·         Projevovat lásku a pozornost
k matce
·         Zapojit se do přípravy programu ke Dni
matek
·         Vyrobit přání, dárek

Činnosti a příležitosti:
·         Námětové hry, motivace
·         Pracovní listy, kreslení, malování (portrét,
lidská postava)
·         Rozhovor, četba, poslech na CD
·         Recitace, zpěv písní
·         PH se zpěvem, pohybové vyjádření písní,
hudby
·         Vyjádření emocí, představ a fantazie
·         Oslava Dne matek

Očekávané výstupy („Jaro v trávě“):
·         Uvědomovat si zvláštnosti těla brouků a
hmyzu (tři páry nohou, krovky tykadla, křídla)
·         Znát význam i škodlivost brouků
·         Umět je pojmenovat, pracovat s atlasy a
encyklopediemi
·         Být citlivý k přírodě
·         Umět poznat a pojmenovat některé bylinky,
zahradní a luční květiny
·         Umět používat smyslové vnímání při poznávání
bylin, květin
·         Znát jejich využití v kuchyni
·         Osvojit si pěstitelské činnosti a praktické
zkušenosti při sběru
·         Umět poznat a pojmenovat některé drobné
živočichy, se kterými se děti setkávají v zahradách a na loukách
·         Umět slovně popsat některé rozdíly mezi
nimi
·         Znát proces vývoje motýla
·         Znát základní a doplňkové barvy, odstíny
barev
·         Umět si všímat detailů při pozorování,
zkoumání pod lupou, pod mikroskopem
·         Podílet se na ochraně životního
prostředí

Činnosti a příležitosti:
·         Puzzle brouků, obrazový materiál
·         Výukové programy, rozhovory
·         Smyslové hry
·         Pěstitelské činnosti, sběr a lisování
·         Pozorování lupou, zkoumání pod
mikroskopem
·         Práce s encyklopediemi, atlasy
·         Hudebně – pohybové aktivity, motivace
·         Kreslení, hry s barvou, vystřihování,
lepení
·         Pozorování, objevování v přírodě,
exkurze

     

V.     
Integrovaný blok:
          „Hola, hola, už nám skončila škola“

Charakteristika IB:
V tomto bloku se děti seznamují s nebezpečím číhajícím na děti během léta a
letních prázdnin, poznávají svět exotických zvířat, prožívají letní radovánky u vody a ve vodě. Pro
některé děti je konec školního roku loučením s mateřskou školou a kamarády.
 

Vzdělávací cíle:
·         Preventivní výchova dětí a jejich ochrana
před nebezpečnými situacemi během prázdnin, předcházení a řešení situací
·         Přiblížení základních časových údajů
·         Seznámení dětí s exotickými zvířaty a
ptactvem
·         Přiblížení jejich způsobu života, seznámení
s prostředím, ve kterém žijí
·         Objevování života živočichů kolem potoků,
řek a rybníků (environmentální výchova), rozmnožování žab
·         Vcítění se do role školáka a příprava na
školní docházku

Témata:
1.    
Hrajeme si celý den
2.    
Zvířata celého světa
3.    
Hurá na prázdniny

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
·         Má elementární poznatky o světě lidí a
přírody
·         Snaží se porozumět dění kolem sebe
·         Učí se s chutí a se zájmem

Kompetence k řešení problémů
·         Pozoruje dění okolo sebe, objevuje různé
způsoby k řešení problémových situací
·         Zpřesňuje si matematické představy, užívá
číselných pojmů

Kompetence komunikativní
·         Ovládá dovednosti předcházející čtení a
psaní
·         Vede smysluplný dialog

Kompetence sociální a personální
·         Rozlišuje vhodné a nevhodné chování
·         Rozpozná nespravedlnost, ubližování,
agresivitu, lhostejnost

Kompetence činnostní a občanské
·         Svobodně se rozhoduje
·         Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i
druhých

Dílčí vzdělávací cíle:
1.     
Dítě a jeho tělo
·         Procvičování obratnosti, odvahy a rovnováhy
(ve třídě, v přírodě, na hřišti)
·         Překonávání nižších překážek
·         Využívání k pohybovým aktivitám různého
náčiní a nářadí
·         Dodržování pravidel pohybových her
·         Obkreslování šablon, obtahování
·         Procvičování drobných prstových svalů
(pečlivost, přesnost)
·         Správné držení tužky

 

2.     
Dítě a jeho psychika
·         Rozvoj vyjadřovacích schopností, mluveného
projevu (správné časování, skloňování)
·         Výrazný přednes s dostatečnou
hlasitostí
·         Určování počtu slabik, rozlišování krátké a
dlouhé samohlásky
·         Určování hlásky na začátku i na konci
slova
·         Objevování vizuální podoby písma,
vyhledávání stejných písmen podle vzoru
·         Vytváření číselné řady 1 – 10
·         Samostatné přemýšlení, vyslovení vlastního
úsudku, názoru
 
3.     
Dítě a ten druhý
·         Chápání rozdílů, v čem se odlišujeme od
zvířat
·         Správné chování dětí k cizím lidem,
k nebezpečným zvířatům, k neznámým předmětům
·         Uvědomování si sounáležitosti s dětmi
ve třídě, hodnocení vlastního chování
 
4.     
Dítě a společnost
·         Seznamování s hádankami o
zvířatech
·         Vyjádření vlastního vztahu
k cizokrajným zvířatům
·         Navození radostné nálady z poslechu,
četby, hovořit o textech
·         Výtvarné vystihnutí zvířecí figury, svých
představ
·         Kultivovaný projev při zpěvu
 
5.     
Dítě a svět
·         Vnímání rozmanitosti živé i neživé
přírody
·         Vztah člověka k živým bytostem
·         Význam vody v životě člověka
·         Zkoumání podmínek pro život ve vodě i na
souši
·         Využívání encyklopedií, výukových programů
pro získávání informací

Očekávané výstupy:
·         Uvědomovat si nebezpečí, vědět, jak se
nebezpečí vyhnout, jak se chránit
·         Chápat elementární časové pojmy, částečně se
orientovat v čase
·         Znát některé druhy exotických zvířat a
ptactva
·         Vědět co žije ve vodě a u vody
·         Poznat některé živočichy na obrazcích
·         Uvědomit si roli školáka (zodpovědné
chování, vystupování, správná komunikace, samostatnost)

Činnosti a příležitosti:
·         Pracovní listy
·         Výukové programy
·         Práce s encyklopediemi a odbornou
literaturou
·         CD, četba příběhů Děti a hry (co se stalo a
stát se nemělo)
·         Výtvarné a pracovní činnosti
·         Společná výuka v 1. třídě
·         Výlety, exkurze
·         Vycházka kolem rybníků
·         Pobyt na dětském
hřišti

             

7. Evaluační
systém                                                                                       

7. 1 Předmětem evaluace a kontroly
je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy, odstraňovat
nežádoucí návyky a neefektivní způsoby práce.

Evaluační činnost v naší MŠ probíhá soustavně na úrovni:
1.     
Školy (podmínky, hodnocení školního roku)
2.     
Třídy (evaluace integrovaných bloků, analýza výchovně vzdělávacího procesu)
3.     
Autoevaluace – sebehodnocení, sebereflexe pro zlepšení práce pedagoga

s dětmi
Smyslem je získat zpětnou vazbu o naší práci a využít získaných poznatků ke zlepšení výsledků
vzdělávání a zdokonalování ŠVP.

Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy:
·        
ŠVP PV, TVP PV
·        
Povinná pedagogická dokumentace
·        
Třídní kniha
·        
Záznamy o provedených kontrolách a inspekční zpráva
·        
Hospitační záznamy

7. 2 Oblasti hodnocení školy

Podmínky ke vzdělávání:    

 
·         Odborná kvalifikace pedagogických
pracovníků
·         Personální podmínky vzdělávání

Materiálně – technické podmínky vzdělávání:
·         Vybavení nábytkem 
·         Vybavení hračkami, učebními a sportovními
pomůckami
·         Vybavení elektronikou
·         Školní
zahrada                                                                  

Finanční podmínky vzdělávání:
·         Prostředky ze státního rozpočtu
·         Příspěvky od zřizovatele (OÚ Nenkovice
)
·         Další zdroje (OÚ Stavěšice, dary fyzických a
právnických osob)

Průběh vzdělávání:
·         ŠVP PV- záměry, vize školy, hodnocení
integrovaných bloků
·         Povinná dokumentace MŠ
·         Vedení pedagogické dokumentace s cílem
zachytit průběh a výsledky vzdělávání

Spolupráce školy s rodiči:
·         Informativní schůzky a konzultace
·         Kulturní akce
·         Den otevřených dveří
 
Oblasti hodnocení třídy

 Organizace výchovně vzdělávacího procesu (vůči dítěti):
·         Informační systém
·         Spolupráce s PPP, SPC
·         Klima školy

Výsledky vzdělávání směrem k dítěti:
·         TVP PV- jak se daří naplňovat dílčí cíle,
vzdělávací nabídku činností
·         Hodnocení individuálních pokroků dětí
v jejich rozvoji a učení
·         Kontrola plánu a práce individuální výchovné
činnosti s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami   
·         Kontrola a hodnocení podmínek vzdělávání ve
třídě

 Autoevaluace
 pedagoga               


     Hodnocení vlastní práce ve vztahu k dětem:
·         Jak zajišťuje profesionální péči dětem
·         Využívá odborných metodik
·         Analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a
naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi

 7. 3


Pravidla pro vnitřní evaluaci
·         Vnitřní evaluaci provádí pedagogové a
probíhá na úrovni třídy. Pedagogické pracovnice vyhodnocují podmínky a výsledky výchovného a
vzdělávacího procesu, hodnotí naplňování vzdělávacích cílů, sledují a zaznamenávají rozvoj dětí,
jejich pokroky v učení, osvojování základů klíčových kompetencí.
Hodnocení:
·         Hodnocení integrovaného celku provádíme po
skončení nebo v jeho průběhu, zamýšlíme se, jak byly vytyčené cíle, záměry a očekávané výstupy
splněny. Podle získaných výsledků můžeme dál plánovat, témata upravovat, obměňovat, obohacovat o
nové náměty a nabídku činností a příležitostí.
·         Hodnocení směrem k dětem provádíme
průběžně, hodnotíme individuální pokroky, úspěchy i nezdary. Děti vhodně motivujeme.
·         Z pohledu celé třídy ústně hodnotíme
aktivitu, zájem o nabízené činnosti, plnění pedagogického záměru, prosociální vztahy mezi dětmi a
citové projevy u dětí.

 


Evaluace ŠVP PV
·         pedagogická rada
·         výroční zpráva za školní rok (jak se nám
daří směřovat ke kompetencím u dětí na konci předškolního období, kompletní hodnocení školy)
·        
1x za rok (ved. učitelka)

Evaluace TVP PV
·         pedagogické rady
·         hospitace
·        
průběžně (předtištěným tiskopisem jak se nám daří naplňovat dílčí cíle, očekávané
výstupy)
·        
(pedagogové)

Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu
·         pedagogické rady
·         záznamy v třídní knize
·         plán aktivit
·         hospitace
·         pozorování
·        
průběžně (ved. učitelka)

Evaluace individuálního rozvoje dítěte
·         individuální vzdělávací plány (dětí
s odkladem školní docházky a se speciálními vzdělávacími potřebami)
·         záznamy o dětech v posledním roce
předškolního vzdělávání
·         diagnostika
·         pozorování
·         konzultace s rodiči
·         pedagogické rady
·        
průběžně dle potřeby (pedagogové)

Evaluace vzdělávání pedagogických pracovníků
·         odborná kvalifikace
·         samostudium
·         průběžné vzdělávání
·         kontrolní činnost
·        
průběžně (ředitel ZŠ a MŠ)

Evaluace spolupráce MŠ s rodiči, ZŠ, OÚ Nenkovice, OÚ Stavěšice, veřejností
·         pedagogické a provozní rady
·         schůzky s rodiči
·         plán spolupráce s rodiči
·         plán spolupráce se ZŠ
·         webové stránky školy
·         fotodokumentace
·         výstavy výtvarných prací
·         kulturní akce pro veřejnost
·        
průběžně (pedagogové, ředitel)

Evaluace materiálních podmínek
·         provozní rada
·         kontrolní činnost
·         výroční zpráva školy
·        
1x za rok (ved. učitelka)
 
 
 

 

 

              

 
 
 

PŘÍLOHY:

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v MŠ Nenkovice

 


Environmentální výchova se zaměřuje na
:
•        rozvíjení kladného vztahu k přírodě
•        rozvíjení citu pro krásu přírody
•        rozvíjení návyků správného chování při pobytu v
přírodě
•        vedení dětí k potřebě starat se o přírodu a
chránit ji
•        poskytování příležitostí k dosažení znalostí,
dovedností, postojů a návyků
•        získávání poznatků a vědomostí o přírodě, o
vztazích a souvislostech v životním prostředí
•        řešení situací kladného a negativního působení
člověka na přírodu
•        vnímání následků jeho chování.

 

Děti jsou vedeny k poznávání přírody v každém ročním období, ke spontánnímu i
záměrnému
pozorování venku v přírodě a k experimentování.

 


Důležité klíčové kompetence:
  
Ø   

kompetence k učení
– děti pozorují, zkoumají, všímají si souvislostí, experimentují, učí

se spontánně i záměrně, orientují se v prostředí, ve kterém žijí  

 

Ø   

kompetence k řešení problémů
– děti řeší problémy samostatně na základě nápodoby

či opakování, náročnější s pomocí učitelky, uvědomují si, že svou aktivitou a iniciativou
můžou situace ovlivnit

 

Ø   

komunikativní kompetence
– děti se vyjadřují a sdělují své pocity a nálady různými prostředky (řečovými,
výtvarnými, hudebními, dramatickými), učí se ovládat dovednosti předcházející čtení, psaní, učí se
vyhledávat nové informace v knihách a encyklopediích, vědomosti získávají prostřednictvím výukových
porogramů a interaktivní tabule

 

Ø   

sociální a personální kompetence
– děti pomáhají ostatním, spolupracují navzájem, učí

se respektovat druhé, dodržují dohodnutá pravidla, učí se řešit konfliktní
situace 

 

Ø   

činnostní a občanské kompetence
– děti se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat,
spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, uvědomují si,

že svým chováním se podílí na stavu prostředí, ve kterém žijí a mohou je ovlivnit, dbají na
osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých.

    


HLAVNÍ ÚKOLY ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ:

 

•        uplatňování ekologických aspektů ve školním
vzdělávacím programu a s tím spojená
            realizace aktivit
zaměřených na EVVO v průběhu školního roku
•        propojení získaných vědomostí a dovedností s
běžným každodenním životem
•        spolupráce s rodiči při připravování aktivit v
péči o životní prostředí
•        postupná ekologizace provozu – šetření energií,
vodou, materiálem, regulování vytápění
•        zapojení do sběru starého papíru
•        podle finančních možností dovybavit třídu a školní
zahradu sportovními a rehabilitačními
            pomůckami
•        spolupráce s OÚ Nenkovice a s dalšími složkami v
obci (s mysliveckým sdružením a
            sdružením dobrovolných
hasičů), se službami v obci
•        hledání nových možností další spolupráce z řad
rodičů (s vojenskou posádkou)
•        spolupráce s ekologickým centrem VIS Bílé Karpaty
ve výukových programech pro děti
•        předávání si zkušeností s MŠ Želetice
•        úzká spolupráce se ZŠ
•        další ekologická
centra                   
  
 

Prostředky:                                          

 
                          
                                                                                                                               

 

•        návštěvy přírodních rezervací v okolí Nenkovic a
Želetic
•        vycházka kolem stavěšských rybníků
•        používání nových pomůcek k pozorování přírody a
přírodních jevů
•        výstava plodů a květin z našich zahrádek
•        výtvarné tvoření rodičů a dětí
•        školní dílny
•        účast rodičů a dětí na drakiádě a sletu čarodějnic
pořádaných OÚ Nenkovice
•        tvoření s odpadovým materiálem v průběhu školního
roku
•        návštěva místní farmy
•        návštěva veterinární ordinace
•        návštěva zdravotního střediska
•        návštěva místního sběrného dvora
•        přírodovědné výcházky (k biopásu, Poldru, vodní
nádrži Nynek, k rybníčku v obci)
•        výukový program ve spolupráci VIS Bílé Karpaty při
seznamování se životem drobných
            živočichů
•        beseda se členem mysliveckého sdružení
•        setkání s hasiči
•        beseda s vojákem z povolání
•        společná oslava Dne Země se žáky ZŠ
•        návštěvy dvorů dětí a občanů k pozorování a
poznávání domácích mazlíčků, exotického
            ptactva a hospodářských
zvířat a jejich mláďat
•        návštěva tématické výstavy v Galerii OÚ
Nenkovice
•        návštěva muzea (ve Stavěšicích, v Želeticích, v
Kyjově)

 


Preventivní program – ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí

 


Záměr:
Naší snahou je již dětem od útlého věku v rámci ŠVP nenásilnou formou a přiměřeně
k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět danou problematiku. Připravit děti na to, aby
byly schopné snáze čelit nejrůznějším nástrahám v životě a ve světě lidí.
Cíle preventivního programu:
Položení základů kladného vztahu ke zdraví, ochrana dětí před nebezpečnými situacemi, včetně
drogového nebezpečí, násilí, šikany a únosů.

Ochrana zdraví:
·         Osvojení návyků zdravého životního
stylu
·         Co je zdravé a prospívá našemu tělu
·         Co škodí našemu zdraví
Realizace:
·         Vytváření klimatu duševní pohody v MŠ
·         Zdravé stravovací návyky dětí
·         Otužování, pohybové aktivity, pravidelný
pobyt dětí v přírodě

Ochrana před nebezpečnými věcmi a překážkami:
·         Nebrat do ruky nebezpečné předměty (injekční
stříkačky v písku, v trávě, cigarety, zapalovače)
·         Ostré předměty (sklo, hřebíky, plechovky,
ostré kamení)
Realizace:
·         Kontrola prostorů pedagogickými
pracovníky
·         Odstranění nebezpečných věcí a překážek,
které by mohly vést ke zranění dětí
·         Poučení dětí jak postupovat při nálezu

Ochrana před neznámými osobami:
·         Nepřijímat od cizích osob žádné dárky
(cukrovinky, hračky)
·         Nedůvěřovat cizím osobám (obtěžování,
násilné chování, sexuální zneužívání)
·         Nesedat do cizího auta
·         Nechodit nikam s neznámým
člověkem
Realizace:
·         Poslech a rozbor příběhů k tématu
(brožura Děti a hry)
·         Poučení dětí, jak se v takových
situacích zachovat

Prevence proti šikaně:
Ochrana dětí před rizikovým chováním, před projevy:
·         Diskriminace, nepřátelství, násilí
·         Vandalismu, kriminality, šikany
Realizace:
·         Důležitým prvkem prevence v této
oblasti je vytváření sociálního klimatu mezi dětmi navzájem
·         Mezi dětmi MŠ a žáky ZŠ
·         Učit děti řešit vzniklé konflikty dohodou
bez projevu agrese a vulgarismů
 

Prostředky:
Jako pomůcku pro preventivní výchovu dětí předškolního a nižšího školního věku

a jejich ochranu před nebezpečnými situacemi využívají pedagogové brožuru „Děti

a hry“ – co se stalo a stát se nemělo, CD a vhodné výukové programy pro děti.