Omlouvání žáků

Omlouvání žáků nepřítomných ve vyučování je povinností jejich zákonných zástupců.

Omlouvání se řídí následujícími pravidly:

  • Oznamovat nepřítomnost dítěte nejpozději do dvou dnů od počátku absence.
  • Dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování ihned po skončení absence.
  • Nepřítomnost ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů.
  • Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech povoluje vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy na základě žádosti rodičů.
  • Při absenci z důvodu nemoci delší než 3 dny může škola vyžadovat doložení nepřítomnosti žáka od příslušného lékaře.

Dále jsou zákonní zástupci žáka povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

V případě, že žák nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce docházet do školy, jsou rodiče povinni vytvořit podmínky pro vzdělávání na základě stanovení způsobu vzdělávání ředitelem školy.