Organizace výuky od 11. a 25. května 2020

1. Od 11. 5. 2020 budou moci žáci 9. ročníku navštěvovat školu ke konzultacím a přípravě na přijímací zkoušky na střední školu.

2. Dle nařízení vlády ČR bude od 25. 5. 2020 obnoven provoz školy pro 1. stupeň.

Docházka žáků 9. ročníku

Vážení rodiče, milí deváťáci, v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Pokyny pro konzultace žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen rouška)

Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Všichni žáci nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku! (s sebou)

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které je součástí tohoto sdělení. (čestné prohlášení ve formátu PDF lze stáhnout zde: https://zs-nenkovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/ČESTNÉ-PROHLÁŠENÍ.pdf)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Další pokyny pro konání konzultací žáků 9. ročníku:

  • Konzultace se budou konat 3x týdně v pondělí, ve středu a v pátek.
  • Rozvrh konzultací:

Sudý týden

Den: 1. hod. 2. hod. 3. hod.
Pondělí M Č Č
Středa Č Č D
Pátek M M Z

Lichý týden

Den: 1. hod. 2. hod. 3. hod.
Pondělí Č M Ch
Středa Č Č
Pátek M M A
  • Výuka bude probíhat od 7.35 do 10.20
  • Ráno se žáci shromáždí před školou od 7.15 do 7.30. Po tuto dobu bude před budovou školy zajištěn dohled. Žáky si do školy odvede vyučující první vyučovací hodiny. Nikdo  nebude vstupovat do budovy školy samostatně. Rodičům ani jiným doprovázejícím osobám není vstup povolen.
  • Pro žáky devátého ročníku se nebudou vařit obědy. Svačinu si vezměte s sebou.
  • Dezinfekční prostředky a jednorázové papírové ručníky budou ve škole k dispozici.
  • V případě nepřítomnosti žáka delší než dvě konzultace, informují rodiče třídního učitele o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do školy docházet.

Obnovení výuky na 1. stupni ZŠ

Vážení rodiče, informujeme Vás, že od 25. května 2020 bude obnovena výuka na 1. stupni ZŠ.

Je třeba nejpozději do 17. 5. informovat třídního učitele o tom, zda se Vaše dítě výuky zúčastní nebo ne a upřesnit, jestli dítě bude zůstávat ve škole i v odpoledních hodinách. Pozdější přihlášení k výuce ve škole nebude možné.

Docházka do školy není povinná a bude probíhat za následujících podmínek:

Rodiče vyplní a podepíší čestné prohlášení (viz. příloha) a odevzdají ho první den nástupu do školy.

Vstup do budovy bude umožněn v 7. 30 hod. pouze žákům. Rodičům ani jiným doprovázejícím osobám není vstup povolen. Žáci vyčkají v rouškách na příchod vyučujícího na označených stanovištích před školou. Dohled nad žáky bude ráno zajištěn 15 minut před otevřením školy.

Každý žák musí mít s sebou 2 roušky a plastovou krabičku na jejich odkládání.

Vyučování bude probíhat v oddělených skupinách po třídách. Rozvrh bude zaslán třídními učiteli bezprostředně před zahájením výuky.

Konec vyučování jednotlivých skupin (tříd):

1. třída :         10. 30 hod.

2. a 3. třída:  10. 55 hod.

4. a 5. třída:  11. 20 hod.

Po skončení výuky jsou zajištěny teplé obědy.

Odpoledne mají děti možnost zůstat ve škole a to ve stejné školní skupině, ve které byly dopoledne. Odpolední provoz bude zajištěn do 15 hodin.

Děti odcházejí ze školy samy. Pokud si pro dítě přijdou rodiče, kontaktují telefonicky vychovatelku a vyčkají na dítě před školou.

V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, informují rodiče třídního učitele o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do školy docházet. Budete-li mít jakékoli dotazy nebo nejasnosti, kontaktujte svého třídního učitele.

Při prvním vstupu do školy odevzdá žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které je součástí tohoto sdělení. (čestné prohlášení ve formátu PDF lze stáhnout zde: https://zs-nenkovice.cz/wp-content/uploads/2020/05/ČESTNÉ-PROHLÁŠENÍ-1.pdf)

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Škola bude od pondělí 16. 3. 2020 po celou dobu svého uzavření organizovat výuku prostřednictvím elektronické pošty. Učivo, které budeme žákům takto zadávat, bude považováno za probrané. Žádáme o spolupráci a dohled nad vzděláváním Vašich dětí za této mimořádné situace. Děkujeme.

V případě dotazů k učivu nebo k úkolům se obraťte na vyučujícího daného předmětu – emaily vyučujících zde:

Mgr. Radka Seďová: radka.nenkovice@seznam.cz,  Mgr. Jana Horáčková: horackova.zsnenkovice@email.cz,  Mgr. Jaroslava Macháčková: machja@seznam.cz,  PaedDr. Roman Liebiger: reditel@nenkovice.cz,  Mgr. Miroslava Čížková:  cizkovazs@email.cz,  Mgr. David Kosík: kosikzsnenkovice@seznam.cz, Mgr. Pavel Vala: valazsnenkovice@centrum.cz,  Mgr. Milena Kalvodová: kalvodova.zsnenkovice@centrum.cz , Mgr. Petra Liebigerová: petra.liebigerova@seznam.cz  

Potvrzení pro rodiče s dětmi do 10 let (žádost o ošetřovné) vydává hospodářka školy ve své kanceláři. Před návštěvou školy je vhodné se s paní hospodářkou předem domluvit telefonicky na čísle 722 467 303.

Žádost o ošetřovné si můžete stáhnout zde: https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf

                                                                

ZŠ a MŠ Nenkovice hledá kvalifikovanou učitelku (učitele) na plný úvazek do MŠ a kvalifikovanou učitelku (učitele) výtvarné výchovy na 3 hodiny týdně do ZŠ.

Schválené rozpočty

Dokument vyvěšen dne 19.12.2019